Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van pootaardappelen tegen ringrot

[Regeling vervallen per 01-03-2012.]
Geldend van 21-10-2011 t/m 29-02-2012

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 14 oktober 2011, kenmerk edocs nr. 236373, houdende tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter voorkoming van ringrot in pootaardappelen (Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van pootaardappelen tegen ringrot)

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

In overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Gelet op artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en gelet op artikel 53 van Verordening (EG) 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PbEU 2009, L 309);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-03-2012]

Tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van verordening (EG) 1107/2009 wordt verleend voor het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel Menno Clean (toelatingsnummer 12784N) ter bescherming van pootaardappelen tegen ringrot (Clavibacter michiganensis subspecies sepedonicus).

Artikel 2

[Vervallen per 01-03-2012]

De vrijstelling is slechts van toepassing indien de voorschriften en beperkingen die zijn opgenomen in de bijlage bij dit besluit, worden nageleefd.

Artikel 3

[Vervallen per 01-03-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 maart 2012.

Artikel 4

[Vervallen per 01-03-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van pootaardappelen tegen ringrot.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 14 oktober 2011

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
namens deze:

J.P. Hoogeveen,

directeur-generaal.

Bijlage

[Vervallen per 01-03-2012]

Wettelijk gebruiksvoorschrift

Algemeen

Deze vrijstelling staat het gebruik toe van het gewasbeschermingsmiddel Menno Clean met toelatingsnummer 12784N ter bescherming van pootaardappelen tegen ringrot (Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus) door materialen waarmee mogelijk besmette aardappelen in contact zijn geweest te ontsmetten. Een vervolgbesmetting wordt daarmee voorkomen.

Ter bescherming van de toepasser is het dragen van geschikte handschoenen, laarzen, bril en een overall voorgeschreven.

Werkzaamheid

  • Menno Clean is een ontsmettingsmiddel ter bestrijding van plantpathogene bacteriën. De werkzaamheid van het middel is afhankelijk van de zuurgraad (pH-waarde) van de oplossing. Slechts bij een pH-waarde lager dan 4,5 is de oplossing werkzaam. De pH-waarde van de klaargemaakte oplossing kan bepaald worden met pH-papier.

  • Te ontsmetten oppervlakken en materialen vooraf grondig reinigen, bijvoorbeeld met een hogedrukspuit, omdat op sterk vervuilde materialen de werking van Menno Clean afneemt.

  • Bij het afspuiten van oppervlakken rijkelijk vloeistof gebruiken, zodat de oppervlakken ten minste 5 minuten nat blijven.

Toepassingen

De ontsmetting vindt plaats door een desinfecterende behandeling uit te voeren van:

  • lege aardappelkisten,

  • lege bewaarplaatsen en lege betonvloeren,

  • apparatuur die is gebruikt bij het rooien, het transport of de verwerking van de aardappelen, of

  • handgereedschap dat is gebruikt in de aardappelteelt.

Het middel toepassen door middel van spuiten of borstelen.

De minimale inwerktijd bedraagt 5 minuten.

Dosering

2% (200 ml middel in 10 liter water).

Veiligheidszinnen op basis van Richtlijn 1999/45/EG

Symbool:

Xi

Gevaarsaanduiding:

Irriterend.

R zinnen

R41

Gevaar voor ernstig oogletsel.

 

R67

Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

S zinnen

S26

Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

 

S36/37a-NL

Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en laarzen.

 

S39b

Een bescherming voor het gezicht dragen.

 

S46

In geval van inslikken, onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

DPD zinnen

DPD01

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.

Terug naar begin van de pagina