Wet strategische diensten

Geraadpleegd op 17-07-2024.
Geldend van 01-01-2016 t/m 30-06-2018

Wet van 29 september 2011, houdende regels inzake de controle op diensten die betrekking hebben op strategische goederen (Wet strategische diensten)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is, om regels te stellen inzake de controle op diensten die betrekking hebben op strategische goederen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Het Europese deel van Nederland

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

 • 1 In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  • goederen voor tweeërlei gebruik: producten voor tweeërlei gebruik als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van verordening 428/2009;

  • militair eindgebruik: militair eindgebruik als bedoeld in artikel 4, tweede lid, van verordening 428/2009;

  • militaire goederen: de krachtens artikel 3:1 van de Algemene douanewet aangewezen militaire goederen;

  • militaire programmatuur: programmatuur als bedoeld in de door de Raad van de Europese Unie vastgestelde Gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen (PbEU 2010, C 69);

  • militaire technologie: technologie als bedoeld in de door de Raad van de Europese Unie vastgestelde Gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen (PbEU 2010, C 69);

  • Onze Minister: Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

  • technische bijstand: de technische ondersteuning in verband met reparaties, ontwikkeling, productie, assemblage, testen, onderhoud, of een andere technische dienst, die in ieder geval de vorm kan aannemen van instructies, training, overdracht van praktische kennis of vaardigheden of adviesdiensten;

  • tussenhandelaar: tussenhandelaar als bedoeld in artikel 2, zesde lid, van verordening 428/2009;

  • tussenhandeldiensten goederen voor tweeërlei gebruik derde land-derde land:

   • a. het onderhandelen over of regelen van overeenkomsten met het oog op de koop, verkoop of levering van goederen voor tweeërlei gebruik die zich niet in de Europese Unie bevinden en niet bestemd zijn voor invoer in de Europese Unie of Bonaire, Sint Eustatius of Saba;

   • b. het ten behoeve van één of meer partijen verkopen of kopen van goederen voor tweeërlei gebruik die zich niet in de Europese Unie bevinden en niet bestemd zijn voor invoer in de Europese Unie of Bonaire, Sint Eustatius of Saba;

  • tussenhandeldiensten goederen voor tweeërlei gebruik EU-derde land:

   • a. het onderhandelen over of regelen van overeenkomsten met het oog op de koop, verkoop of levering van goederen voor tweeërlei gebruik die zich in de Europese Unie bevinden en bestemd zijn voor uitvoer uit de Europese Unie;

   • b. het ten behoeve van één of meer partijen verkopen of kopen van goederen voor tweeërlei gebruik die zich in de Europese Unie bevinden en bestemd zijn voor uitvoer uit de Europese Unie;

  • tussenhandeldiensten militaire goederen:

   • a. het onderhandelen over of regelen van overeenkomsten met het oog op de koop, verkoop of levering van militaire goederen die zich niet in het Europese deel van Nederland en Bonaire, Sint Eustatius en Saba bevinden en niet bestemd zijn voor invoer in het Europese deel van Nederland of Bonaire, Sint Eustatius of Saba;

   • b. het ten behoeve van één of meer partijen verkopen of kopen van militaire goederen die zich niet in het Europese deel van Nederland en Bonaire, Sint Eustatius en Saba bevinden en niet bestemd zijn voor invoer in het Europese deel van Nederland of Bonaire, Sint Eustatius of Saba;

  • verordening 1236/2005: de verordening (EG) nr. 1236/2005 van de Raad van 27 juni 2005 met betrekking tot de handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing (PbEU 2005, L 200);

  • verordening 428/2009: de verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad 5 mei 2009 tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik (PbEU 2009, L 134);

  • wapenembargo: een wapenembargo ingesteld in een door de Raad van de Europese Unie vastgesteld gemeenschappelijk standpunt of gemeenschappelijk optreden, een besluit van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa of een resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

 • 2 De bepalingen in dit hoofdstuk zijn van toepassing in het Europese deel van Nederland.

§ 2. Diensten met betrekking tot goederen voor tweeërlei gebruik

Artikel 2

 • 1 Het is verboden te handelen in strijd met de artikelen 3, eerste lid, 4, eerste tot en met vierde lid, en 20, eerste en derde lid, van verordening 428/2009 voor zover het betreft de overdracht van programmatuur of technologie, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder iii, van verordening 428/2009.

 • 2 Het is verboden te handelen in strijd met artikel 22, eerste, achtste en tiende lid, van verordening 428/2009 voor zover het betreft de overdracht van programmatuur of technologie, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder iii, van verordening 428/2009.

 • 3 Onze Minister wordt aangewezen als bevoegde autoriteit, bedoeld in de artikelen 4, eerste lid, 9, tweede lid, 11, eerste lid, 13, eerste, tweede en vijfde lid, en 16, vierde lid, van verordening 428/2009, voor zover het betreft de overdracht van programmatuur of technologie, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder iii, van verordening 428/2009.

 • 4 Indien Onze Minister bij beschikking, bedoeld in artikel 4, eerste tot en met derde lid, van verordening 428/2009, heeft bepaald dat de overdracht van daarbij aangewezen programmatuur of technologie, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder iii, van verordening 428/2009 zonder vergunning is verboden, is de adressant van deze beschikking, zodra voor hem aannemelijk is dat de desbetreffende programmatuur en technologie een andere bestemming zullen krijgen dan in de beschikking is vermeld, verplicht onder opgave van redenen van deze gewijzigde bestemming mededeling te doen aan Onze Minister.

Artikel 3

 • 1 Het is verboden technische bijstand te verlenen indien deze bijstand verband houdt met de ontwikkeling, de productie, de behandeling, de bediening, het onderhoud, de opslag, de opsporing, de herkenning of de verspreiding van chemische, biologische of nucleaire wapens of andere nucleaire explosiemiddelen, of voor de ontwikkeling, de productie, het onderhoud of de opslag van raketten die dergelijke wapens naar hun doel kunnen voeren.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing indien:

  • a. het op grond van verordening 428/2009 verboden is zonder vergunning technische bijstand te verlenen als bedoeld in het eerste lid;

  • b. de technische bijstand plaatsvindt in de vorm van overdracht van informatie die:

   • 1°. voor iedereen beschikbaar is of

   • 2°. fundamenteel wetenschappelijk onderzoek is als bedoeld in verordening 428/2009.

 • 3 Onze Minister kan op aanvraag ontheffing verlenen van het eerste lid.

Artikel 4

 • 1 Het is verboden te handelen in strijd met de artikelen 5, eerste lid, en 20, tweede en derde lid, van verordening 428/2009.

 • 2 Onze Minister wordt aangewezen als bevoegde autoriteit, bedoeld in artikelen 5, eerste lid, 10, eerste en tweede lid, en 13, eerste, tweede en vijfde lid, van verordening 428/2009.

 • 3 Het is verboden zonder vergunning van Onze Minister tussenhandeldiensten als bedoeld in artikel 2, vijfde lid, van verordening 428/2009 te verlenen indien:

  • a. deze betrekking hebben op goederen voor tweeërlei gebruik die niet zijn genoemd in bijlage I van verordening 428/2009 en

  • b. de tussenhandelaar door Onze Minister ervan in kennis is gesteld dat de goederen voor tweeërlei gebruik, bedoeld in onderdeel a, geheel of gedeeltelijk bestemd zijn of kunnen zijn voor één van de in artikel 4, eerste lid, van verordening 428/2009 genoemde doeleinden.

 • 4 Het is verboden zonder vergunning van Onze Minister tussenhandeldiensten als bedoeld in artikel 2, vijfde lid, van verordening 428/2009 te verlenen indien:

  • a. deze betrekking hebben opgoederen voor tweeërlei gebruiken

  • b. de tussenhandelaar door Onze Minister ervan in kennis is gesteld dat de goederen voor tweeërlei gebruik geheel of gedeeltelijk bestemd zijn of kunnen zijn voor militair eindgebruik in een land van bestemming als bedoeld in artikel 4, tweede lid, van verordening 428/2009.

 • 5 Indien een tussenhandelaar ervan op de hoogte is dat de goederen voor tweeërlei gebruik, bedoeld in het derde lid, onderdeel a, of vierde lid, onderdeel a, waarvoor hij voornemens is tussenhandeldiensten te verlenen, geheel of gedeeltelijk bestemd zijn voor één van de in artikel 4, eerste lid, van verordening 428/2009 genoemde doeleinden of voor militair eindgebruik in een land van bestemming als bedoeld in artikel 4, tweede lid, van verordening 428/2009, deelt hij dit mede aan Onze Minister.

Artikel 5

 • 1 Het is verboden zonder vergunning van Onze Minister tussenhandeldiensten goederen voor tweeërlei gebruik derde land-derde land te verlenen indien een Nederlander of een vreemdeling die in het Europese deel van Nederland een vaste woon- of verblijfplaats heeft deze tussenhandeldiensten verleent, zich niet in de Europese Unie en Bonaire, Sint Eustatius en Saba bevindt en door Onze Minister ervan in kennis is gesteld dat:

  • a. de goederen voor tweeërlei gebruik geheel of gedeeltelijk bestemd zijn of kunnen zijn voor één van de in artikel 4, eerste lid, van verordening 428/2009 genoemde doeleinden;

  • b. de goederen voor tweeërlei gebruik geheel of gedeeltelijk bestemd zijn of kunnen zijn voor militair eindgebruik in een land van bestemming als bedoeld in artikel 4, tweede lid, van verordening 428/2009.

 • 2 Indien degene die tussenhandeldiensten goederen voor tweeërlei gebruik derde land-derde land verleent ervan op de hoogte is dat de goederen voor tweeërlei gebruikwaarvoor hij voornemens is deze tussenhandeldiensten te verlenen, geheel of gedeeltelijk bestemd zijn voor één van de in artikel 4, eerste lid, van verordening 428/2009 genoemde doeleinden of voor militair eindgebruik in een land van bestemming als bedoeld in artikel 4, tweede lid, van verordening 428/2009, deelt hij dit mede aan Onze Minister.

 • 3 Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op vervoer, financiële diensten, verzekering, herverzekering, algemene reclame of algemene promotie met betrekking tot goederen voor tweeërlei gebruik.

Artikel 6

 • 1 Het is verboden zonder vergunning van Onze Minister tussenhandeldiensten goederen voor tweeërlei gebruik EU-derde land te verlenen indien degene die deze tussenhandeldiensten verleent door Onze Minister ervan in kennis is gesteld dat de goederen voor tweeërlei gebruik geheel of gedeeltelijk bestemd zijn of kunnen zijn voor één van de in artikel 4, eerste lid, van verordening 428/2009 genoemde doeleinden.

 • 2 Indien degene die tussenhandeldiensten goederen voor tweeërlei gebruik EU-derde land verleent ervan op de hoogte is dat de goederen voor tweeërlei gebruikwaarvoor hij voornemens is deze tussenhandeldiensten te verlenen, geheel of gedeeltelijk bestemd zijn voor één van de in artikel 4, eerste lid, van verordening 428/2009 genoemde doeleinden deelt hij dit mede aan Onze Minister.

 • 3 Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op vervoer, financiële diensten, verzekering, herverzekering, algemene reclame of algemene promotie met betrekking tot goederen voor tweeërlei gebruik.

Artikel 7

 • 1 Een ieder die voornemens is tussenhandeldiensten als bedoeld in artikel 2, vijfde lid, van verordening 428/2009, tussenhandeldiensten goederen voor tweeërlei gebruik derde land-derde land of tussenhandeldiensten goederen voor tweeërlei gebruik EU-derde land te verlenen, deelt dit mede aan Onze Minister voorafgaand aan de eerste keer dat de tussenhandeldiensten verleend worden.

 • 2 Een ieder die voornemens is tussenhandeldiensten als bedoeld in artikel 2, vijfde lid, van verordening 428/2009, tussenhandeldiensten goederen voor tweeërlei gebruik derde land-derde land of tussenhandeldiensten goederen voor tweeërlei gebruik EU-derde land te verlenen, deelt wijzigingen van de gegevens die zijn verstrekt in de melding op grond van het eerste lid onverwijld mede aan Onze Minister.

 • 3 Een ieder die voornemens is tussenhandeldiensten als bedoeld in artikel 2, vijfde lid van verordening 428/2009, tussenhandeldiensten goederen voor tweeërlei gebruik derde land-derde land, of tussenhandeldiensten goederen voor tweeërlei gebruik EU-derde land te verlenen met betrekking tot:

  • a. een goed voor tweeërlei gebruik genoemd in deel 2 van bijlage II van verordening 428/2009 of

  • b. een goed voor tweeërlei gebruik uit te voeren naar een in een ministeriële regeling aan te wijzen land,

  deelt dit mede aan Onze Minister.

 • 4 Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld over de mededeling, bedoeld in het eerste tot en met derde lid.

§ 3. Diensten met betrekking tot militaire goederen

Artikel 8

Het is verboden zonder vergunning van Onze Minister militaire programmatuur of militaire technologie met betrekking tot militaire goederen door middel van elektronische media over te dragen of beschikbaar te stellen indien:

 • a. het militaire programmatuur of militaire technologie betreft waarvan de uitvoer als militair goed krachtens artikel 3:1 van de Algemene douanewet zonder vergunning verboden is;

 • b. het mondelinge overdracht van militaire technologie betreft die via de telefoon wordt beschreven.

Artikel 9

 • 1 Het is verboden technische bijstand te verlenen indien:

  • a. de technische bijstand verleend wordt aan een eindgebruiker in een land van bestemming waarop een wapenembargo rust en

  • b. de technische bijstand bestemd is voor militaire goederen.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing indien de technische bijstand plaatsvindt in de vorm van overdracht van informatie die:

  • a. voor iedereen beschikbaar is of

  • b. fundamenteel wetenschappelijk onderzoek is als bedoeld in door de Raad vastgestelde Gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen (PbEU 2010, C 69).

Artikel 10

 • 1 Het is verboden zonder een vergunning van Onze Minister tussenhandeldiensten militaire goederen te verlenen.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op vervoer, financiële diensten, verzekering, herverzekering, algemene reclame of algemene promotie met betrekking tot militaire goederen.

 • 3 Bij ministeriële regeling kan vrijstelling worden verleend van het eerste lid.

§ 4. Diensten met betrekking tot folterwerktuigen

Artikel 11

Het is verboden te handelen in strijd met de artikelen 3, eerste lid, en 4, eerste lid, van verordening 1236/2005 voor zover het betreft het verlenen van technische bijstand als bedoeld in artikel 2, onderdeel f, van verordening 1236/2005.

§ 5. Overige bepalingen

Artikel 12

Artikel 13

 • 1 Indien in deze wet geregelde of daarmee verband houdende onderwerpen in het belang van de uitvoering van bindende EU-rechtshandelingen regeling of nadere regeling behoeven, kan deze geschieden bij algemene maatregel van bestuur.

 • 2 Na de plaatsing in het Staatsblad van een krachtens het eerste lid vastgestelde algemene maatregel van bestuur wordt een voorstel van wet tot regeling van het betrokken onderwerp zo spoedig mogelijk bij de Staten-Generaal ingediend. Indien het voorstel wordt ingetrokken of indien een van de beide kamers der Staten-Generaal besluit het voorstel niet aan te nemen, wordt de algemene maatregel van bestuur onverwijld ingetrokken. Wordt het voorstel tot wet verheven, dan wordt de algemene maatregel van bestuur ingetrokken op het tijdstip van inwerkingtreding van die wet.

§ 6. Vergunningverlening

Artikel 14

 • 2 Ten aanzien van de vergunningverlening worden bij ministeriële regeling nadere regels gesteld over:

  • a. de wijze waarop en door wie een vergunning wordt aangevraagd;

  • b. de aard van de vergunning;

  • c. de voorschriften en voorwaarden die aan de vergunning verbonden kunnen worden.

 • 5 Een vergunning als bedoeld in de artikelen 8 en 10, eerste lid, wordt in ieder geval geweigerd voor zover dit voortvloeit uit internationale verplichtingen.

§ 8. Toezicht

Artikel 16

 • 2 De toezichthouder is bevoegd met medeneming van de benodigde apparatuur elke plaats te betreden.

 • 3 Het betreden van een woning zonder toestemming van de bewoner mag slechts door ambtenaren die deze bevoegdheid door de toezichthouder hebben gekregen.

Artikel 17

Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens dit hoofdstuk bepaalde zijn belast de bij besluit van Onze Minister, in overeenstemming met Onze Minister van Financiën, aangewezen ambtenaren.

§ 9. Bezwaar en beroep

Artikel 18

Hoofdstuk 2. Bonaire, Sint Eustatius en Saba

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 19

 • 1 In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

  • goederen voor tweeërlei gebruik: producten voor tweeërlei gebruik als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van verordening 428/2009;

  • militair eindgebruik: militair eindgebruik als bedoeld in artikel 4, tweede lid, van verordening 428/2009;

  • militaire goederen: de krachtens artikel 2.26, eerste lid, van de Douane- en Accijnswet BES aangewezen goederen;

  • militaire programmatuur: programmatuur als bedoeld in de door de Raad van de Europese Unie vastgestelde Gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen (PbEU 2010, C 69);

  • militaire technologie: technologie als bedoeld in de door de Raad van de Europese Unie vastgestelde Gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen (PbEU 2010, C 69);

  • Onze Minister: Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

  • programmatuur of technologie: programmatuur of technologie als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder iii, van verordening 428/2009;

  • technische bijstand: technische bijstand als bedoeld in artikel 1, eerste lid;

  • tussenhandeldiensten goederen voor tweeërlei gebruik derde land-derde land:

   • a. het onderhandelen over of regelen van overeenkomsten met het oog op de koop, verkoop of levering van goederen voor tweeërlei gebruik die zich niet in Bonaire, Sint Eustatius en Saba bevinden en niet bestemd zijn voor invoer in Bonaire, Sint Eustatius of Saba of de Europese Unie;

   • b. het ten behoeve van één of meer partijen verkopen of kopen van goederen voor tweeërlei gebruik die zich niet in Bonaire, Sint Eustatius en Saba bevinden en niet bestemd zijn voor invoer in Bonaire, Sint Eustatius of Saba of de Europese Unie;

  • tussenhandeldiensten goederen voor tweeërlei gebruik Bonaire, Sint Eustatius en Saba-derde land:

   • a. het onderhandelen over of regelen van overeenkomsten met het oog op de koop, verkoop of levering van goederen voor tweeërlei gebruik die zich in Bonaire, Sint Eustatius of Saba bevinden en bestemd zijn voor uitvoer uit Bonaire, Sint Eustatius of Saba;

   • b. het ten behoeve van één of meer partijen verkopen of kopen van goederen voor tweeërlei gebruik die zich in Bonaire, Sint Eustatius en Saba bevinden en bestemd zijn voor uitvoer uit Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

  • tussenhandeldiensten militaire goederen:

   • a. het onderhandelen over of regelen van overeenkomsten met het oog op de koop, verkoop of levering van militaire goederen die zich niet in Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Europese deel van Nederland bevinden en niet bestemd zijn voor invoer in Bonaire, Sint Eustatius of Saba of het Europese deel van Nederland;

   • b. het ten behoeve van één of meer partijen verkopen of kopen van militaire goederen die zich niet in Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Europese deel van Nederland bevinden en niet bestemd zijn voor invoer in Bonaire, Sint Eustatius of Saba of het Europese deel van Nederland;

  • verordening 428/2009: de verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad van 5 mei 2009 tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik (PbEU 2010, L 134);

  • wapenembargo: wapenembargo als bedoeld in artikel 1, eerste lid.

 • 2 De bepalingen in dit hoofdstuk zijn van toepassing in Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

§ 2. Diensten met betrekking tot goederen voor tweeërlei gebruik

Artikel 20

 • 1 Het is verboden zonder vergunning van Onze Minister programmatuur of technologie door middel van elektronische media met betrekking tot goederen voor tweeërlei gebruik die zijn genoemd in bijlage I van verordening 428/2009 over te dragen naar een bestemming buiten Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Europese deel van Nederland.

 • 2 Het is verboden zonder vergunning van Onze Minister programmatuur of technologie door middel van elektronische media met betrekking tot goederen voor tweeërlei gebruik die niet zijn genoemd in bijlage I van verordening 428/2009 over te dragen naar een bestemming buiten Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Europese deel van Nederland indien degene die de programmatuur of technologie overdraagt door Onze Minister ervan in kennis is gesteld dat de goederen voor tweeërlei gebruik geheel of gedeeltelijk bestemd zijn of kunnen zijn voor:

  • a. gebruik in verband met de ontwikkeling, de productie, de behandeling, de bediening, het onderhoud, de opslag, de opsporing, de herkenning of de verspreiding van chemische, biologische of nucleaire wapens of andere nucleaire explosiemiddelen, of voor de ontwikkeling, de productie, het onderhoud of de opslag van raketten die dergelijke wapens naar hun doel kunnen voeren,

  • b. militair eindgebruik in een kopend land of een land van bestemming waarop een wapenembargo rust of

  • c. het gebruik als onderdelen of componenten van militaire goederen die vanuit Bonaire, Sint Eustatius of Saba zijn uitgevoerd zonder vergunning of met schending van de voorgeschreven vergunning.

 • 3 Indien degene die programmatuur of technologie overdraagt door middel van elektronische media er kennis van draagt dat de programmatuur of technologie betrekking hebben op goederen voor tweeërlei gebruik die niet zijn genoemd in bijlage I van verordening 428/2009, geheel of ten dele bestemd zijn voor een van de in het tweede lid genoemde doeleinden, deelt hij dit mede aan Onze Minister.

 • 4 Indien Onze Minister bij beschikking heeft bepaald dat de overdracht van daarbij aangewezen programmatuur of technologie zonder vergunning is verboden, is de adressant van deze beschikking, zodra voor hem aannemelijk is dat de desbetreffende programmatuur en technologie een andere bestemming zullen krijgen dan in de beschikking is vermeld, verplicht onder opgave van redenen van deze gewijzigde bestemming mededeling te doen aan Onze Minister.

Artikel 22

 • 1 Het is verboden zonder vergunning van Onze Minister tussenhandeldiensten goederen voor tweeërlei gebruik derde land-derde land of tussenhandeldiensten goederen voor tweeërlei gebruik Bonaire, Sint Eustatius en Saba-derde land te verlenen indien degene die deze tussenhandeldiensten verleent door Onze Minister ervan in kennis is gesteld dat de goederen voor tweeërlei gebruik geheel of gedeeltelijk bestemd zijn of kunnen zijn voor gebruik in verband met de ontwikkeling, de productie, de behandeling, de bediening, het onderhoud, de opslag, de opsporing, de herkenning of de verspreiding van chemische, biologische of nucleaire wapens of andere nucleaire explosiemiddelen, of voor de ontwikkeling, de productie, het onderhoud of de opslag van raketten die dergelijke wapens naar hun doel kunnen voeren.

 • 2 Het is verboden zonder vergunning van Onze Minister tussenhandeldiensten goederen voor tweeërlei gebruik derde land-derde land of tussenhandeldiensten goederen voor tweeërlei gebruik Bonaire, Sint Eustatius en Saba-derde land te verlenen indien degene die deze tussenhandeldiensten verleent door Onze Minister ervan in kennis is gesteld dat de goederen voor tweeërlei gebruik geheel of gedeeltelijk bestemd zijn of kunnen zijn voor militair eindgebruik in een kopend land of een land van bestemming waarop een wapenembargo rust.

 • 3 Indien degene die tussenhandeldiensten goederen voor tweeërlei gebruik derde land-derde land en tussenhandeldiensten goederen voor tweeërlei gebruik Bonaire, Sint Eustatius en Saba-derde land verleent ervan op de hoogte is dat de goederen voor tweeërlei gebruik, bedoeld in het eerste en tweede lid, waarvoor hij voornemens is tussenhandeldiensten te verlenen, geheel of gedeeltelijk bestemd zijn voor één van de het eerste lid genoemde doeleinden of voor militair eindgebruik als bedoeld in het tweede lid deelt hij dit mede aan Onze Minister.

 • 4 Het eerste tot en met derde lid zijn niet van toepassing op vervoer, financiële diensten, verzekering, herverzekering, algemene reclame of algemene promotie met betrekking tot goederen voor tweeërlei gebruik.

Artikel 23

 • 1 Een ieder die voornemens is tussenhandeldiensten goederen voor tweeërlei gebruik derde land-derde land of tussenhandeldiensten goederen voor tweeërlei gebruik Bonaire, Sint Eustatius en Saba-derde land te verlenen, deelt dit mede aan Onze Minister voorafgaand aan de eerste keer dat de tussenhandeldiensten verleend worden.

 • 2 Een ieder die voornemens is tussenhandeldiensten goederen voor tweeërlei gebruik derde land-derde land of tussenhandeldiensten goederen voor tweeërlei gebruik Bonaire, Sint Eustatius en Saba-derde land te verlenen, deelt wijzigingen van de gegevens die zijn verstrekt in de melding op grond van het eerste lid onverwijld mede aan Onze Minister.

 • 3 Een ieder die voornemens is tussenhandeldiensten goederen voor tweeërlei gebruik derde land-derde land of tussenhandeldiensten goederen voor tweeërlei gebruik Bonaire, Sint Eustatius en Saba-derde land te verlenen met betrekking tot:

  • a. een goed voor tweeërlei gebruik genoemd in deel 2 van bijlage II van verordening 428/2009 of

  • b. een goed voor tweeërlei gebruik uit te voeren naar een in een ministeriële regeling aan te wijzen land,

  deelt dit mede aan Onze Minister.

 • 4 Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld over de mededeling, bedoeld in het eerste tot en met derde lid.

§ 3. Diensten met betrekking tot militaire goederen

Artikel 24

 • 1 Artikel 8 is van toepassing in Bonaire, Sint Eustatius en Saba met dien verstande dat in onderdeel a het militaire programmatuur of technologie betreft waarvan de uitvoer als militair goed krachtens artikel 2.26 van de Douane- en Accijnswet BES zonder vergunning verboden is.

 • 2 Artikel 9 is van toepassing in Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

 • 3 Het is verboden zonder een vergunning van Onze Minister tussenhandeldiensten militaire goederen Bonaire, Sint Eustatius en Saba te verlenen.

§ 4. Vergunningverlening

Artikel 25

 • 2 Ten aanzien van de vergunningverlening is artikel 14, tweede lid, van toepassing in Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

 • 3 Een vergunning als bedoeld in artikel 24, eerste en derde lid, wordt in ieder geval geweigerd voor zover dit voortvloeit uit internationale verplichtingen.

§ 5. Administratieve verplichtingen

Artikel 26

 • 1 Degene die activiteiten verricht die bij of krachtens dit hoofdstuk verboden of zonder vergunning verboden zijn, is gehouden op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende gegevensdragers of de inhoud daarvan op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van deze wet duidelijk blijken.

 • 2 Degene die activiteiten verricht die bij of krachtens dit hoofdstuk verboden of zonder vergunning verboden zijn, is gehouden de tot een administratie behorende gegevensdrager of de inhoud daarvan waarvan de raadpleging van belang kan zijn voor de toepassing van de wettelijke regelingen, gedurende ten minste zeven jaren te bewaren.

 • 3 De administratie moet zodanig zijn ingericht en worden gevoerd en de gegevensdragers of de inhoud daarvan moeten op zodanige wijze worden bewaard, dat het uitvoeren van de controle daarvan binnen een redelijke termijn mogelijk is.

 • 4 De administratie behoort te worden gevoerd in het Nederlands, Papiaments of Engels met gebruikmaking van de daarbij gebruikelijke cijfers.

Artikel 27

De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van een ontbonden rechtspersoon moeten worden bewaard gedurende zeven jaren nadat de rechtspersoon heeft opgehouden te bestaan. Bewaarder is degene die bij of krachtens de statuten, dan wel door de algemene vergadering of, als de rechtspersoon een stichting was, door het bestuur als zodanig is aangewezen.

§ 6. Toezicht

Artikel 29

Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens dit hoofdstuk bepaalde zijn belast de bij besluit van Onze Minister, in overeenstemming met Onze Minister van Financiën, aangewezen ambtenaren.

§ 7. Strafrechtelijke bepalingen

Artikel 30

 • 3 Voor zover de in het eerste lid strafbaar gestelde feiten misdrijven zijn wordt een overtreding gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaar of een geldboete van de vijfde categorie.

 • 4 Voor zover de in het eerste lid strafbaar gestelde feiten overtredingen zijn wordt een overtreding gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of een geldboete van de vierde categorie.

 • 5 Met de opsporing van de strafbare feiten, bedoeld in het eerste lid, zijn belast:

  • a. de bij of krachtens artikel 184 Wetboek van Strafvordering BES aangewezen ambtenaren;

  • b. de door Onze Minister, in overeenstemming met Onze Minister wie het mede aangaat, aangewezen ambtenaren;

  • c. de ambtenaren van de rijksbelastingdienst, bevoegd inzake douane.

 • 6 Van een besluit als bedoeld in het vijfde lid, onderdeel b, wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

Artikel 31

De strafwet van Bonaire, Sint Eustatius en Saba is toepasselijk op de vreemdeling die in Bonaire, Sint Eustatius of Saba een vaste woon- of verblijfplaats heeft en zich buiten Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Europese deel van Nederland, schuldig maakt aan een bij deze wet strafbaar gesteld feit door in strijd te handelen met de artikelen 20, 21, 22, eerste tot en met derde lid, 23, eerste tot en met derde lid, en 24, eerste tot en met derde lid.

Hoofdstuk 4. Slot- en overgangsbepalingen

Artikel 35

Degene die tussenhandeldiensten als bedoeld in artikel 7, eerste lid, of tussenhandeldiensten als bedoeld in artikel 23, eerste lid, verleent op het moment waarop deze wet in werking treedt, deelt dit binnen zes maanden na inwerkingtreding van deze wet aan Onze Minister mede.

Artikel 37

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor verschillende artikelen en onderdelen ervan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 29 september 2011

Beatrix

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker

Uitgegeven de achttiende oktober 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Naar boven