Deelregeling internationaliseringssubsidies Fonds Podiumkunsten

Geraadpleegd op 30-05-2024.
Geldend van 17-01-2024 t/m heden

Deelregeling internationaliseringssubsidies Fonds Podiumkunsten

Paragraaf 1. : Algemeen

Artikel 1.1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • bestuur: de raad van bestuur van de stichting Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+;

 • festival: reeks van onderling samenhangende activiteiten die gedurende een in de tijd beperkte periode onder een gemeenschappelijk noemer worden georganiseerd;

 • Fonds Podiumkunsten: de stichting Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+;

 • groep: een samenwerkingsverband van podiumkunstenaars dat regelmatig in vaste samenstelling onder een vaste naam voorstellingen of concerten verzorgt;

 • Nederland: Het Koninkrijk der Nederlanden, bestaande uit Nederland inclusief Bonaire, Sint-Eustatius en Saba en Aruba, Curaçao en Sint Maarten;

 • performer: een podiumkunstenaar die regelmatig onder een vaste naam voorstellingen of concerten verzorgt;

 • podiumkunstenaar: iemand die artistiek-inhoudelijk actief is in de podiumkunsten en in die hoedanigheid aantoonbaar geïntegreerd is in de professionele podiumkunstpraktijk in Nederland.

Artikel 1.2. Subsidievormen

Het bestuur kan subsidie verstrekken in de volgende vormen:

 • a. subsidie Nederlandse voorstellingen of concerten in het buitenland;

 • b. subsidie buitenlandse voorstellingen of concerten in Nederland;

 • c. subsidie voor internationale coproducties;

 • d. subsidie reiskosten buitenlandse voorstellingen of concerten (via snelloket);

Artikel 1.3. Beperking

Een aanvrager kan nooit voor dezelfde activiteit meerdere subsidies ontvangen op basis van deze regeling.

Artikel 1.4. Aanvraag

 • 1 Een aanvraag wordt ingediend met behulp van een door het bestuur opgesteld formulier voor de betreffende subsidievorm.

 • 2 Het bestuur kan een of meer aanvraagrondes per subsidievorm vaststellen. De bijbehorende indiendata worden bekendgemaakt via de website van het Fonds Podiumkunsten.

 • 3 Een aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als het volledig ingevulde aanvraagformulier tijdig is ontvangen door het Fonds Podiumkunsten en vergezeld gaat van de op het formulier vermelde bijlagen.

 • 4 Het bestuur kan digitale indiening mogelijk maken. Het bepaalde in lid een tot en met drie is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 1.5. Procedure

 • 1 Het bestuur kan advies vragen over ingediende aanvragen om subsidie. Adviseurs beoordelen de aan hen voorgelegde aanvragen en verzoeken met inachtneming van het bepaalde in deze regeling.

 • 2 Het bestuur informeert de aanvrager binnen 13 weken na de uiterlijke indiendatum schriftelijk over zijn besluit. Als voor de motivering van het besluit wordt verwezen naar een over de aanvraag uitgebracht advies van een door het bestuur ingestelde adviescommissie wordt de tekst van het advies aan de aanvrager toegezonden.

Artikel 1.6. Subsidieplafond

 • 1 Het bestuur kan een of meer subsidieplafonds vaststellen voor de in deze regeling opgenomen subsidievormen.

 • 2 Het bestuur kan eerder vastgestelde subsidieplafonds verhogen of verlagen.

 • 3 Besluiten als bedoeld in het eerste en tweede lid worden bekendgemaakt via de website van het Fonds Podiumkunsten.

Artikel 1.7. Verdeling budget

 • 1 Aanvragen die aan de voorwaarden voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen worden onderverdeeld in drie categorieën:

  • A: honoreren;

  • B: honoreren voor zover het budget dat toelaat; en

  • C: niet honoreren.

 • 2 Als een subsidieplafond ontoereikend is om alle aanvragen in de categorieën a en b te honoreren, plaatst het bestuur de aanvragen in categorie b in een rangorde op basis van de criteria voor de betreffende aanvragen.

 • 3 Het bestuur honoreert eerst de aanvragen in categorie a voor het geadviseerde subsidiebedrag en vervolgens de aanvragen in categorie b voor het geadviseerde subsidiebedrag in volgorde van de rangorde totdat het subsidieplafond is bereikt. De resterende aanvragen worden afgewezen.

 • 4 Indien het bestuur een subsidieplafond verhoogt, wordt eerst het subsidiebedrag van een aanvraag die wegens ontoereikendheid van het budget gedeeltelijk was gehonoreerd alsnog verhoogd tot het geadviseerde subsidiebedrag.

 • 5 Het bepaalde in de voorgaande leden geldt niet voor subsidievormen als bedoeld in de paragraaf 5, waarvoor geldt dat het subsidie in dat geval wordt verdeeld op volgorde van ontvangst van de complete aanvraag.

Artikel 1.8. Algemene weigeringsgronden

Het bestuur kan, onverminderd het bepaalde in artikel 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht, subsidie weigeren:

 • a. als de aanvraag onvoldoende concreet is met betrekking tot de uit te voeren activiteiten;

 • b. als reeds eenmaal eerder voor dezelfde activiteit subsidie is aangevraagd;

 • c. als de aanvrager geen rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid is (met uitzondering van aanvragers voor subsidie volgens artikel 5.2 lid 2);

 • d. als de aanvrager in de voorgaande twee jaar niet heeft voldaan aan een of meer aan een subsidie verbonden voorwaarden of verplichtingen, waaronder in elk geval ook vallen het juist en tijdig afronden van de gesubsidieerde activiteiten, het tijdig melden van relevante veranderingen in de uitvoering en het juist en tijdig verantwoorden van de activiteiten;

 • e. als de aanvraag betrekking heeft op een reeds geheel of gedeeltelijk voltooide activiteit;

 • f. als de aanvrager reeds een meerjarige activiteitensubsidie van het Fonds Podiumkunsten ontvangt en de activiteiten waarvoor wordt aangevraagd geacht kunnen worden reeds in dat kader ondersteund te worden;

 • g. als de aanvrager niet voldoet aan de voor de betreffende instelling gebruikelijke normen met betrekking tot good governance op het terrein van goed bestuur, adequaat toezicht en transparante verantwoording;

 • h. als voor de activiteit waarvoor wordt aangevraagd reeds op een andere grond subsidie is verstrekt door het Fonds Podiumkunsten.

Paragraaf 2. : subsidie Nederlandse voorstellingen of concerten in het buitenland

Artikel 2.1. Doel

Het bestuur verstrekt subsidies aan buitenlandse podia of festivals voor het programmeren van Nederlandse voorstellingen en concerten om bij te dragen aan het opbouwen en bereiken van een publiek daarvoor.

Artikel 2.2. Aanvrager

 • 1 Subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd door een buiten Nederland gevestigde instelling die artistiek en financieel eindverantwoordelijk is voor de programmering van een of meer theater- of concertzalen of die een festival organiseert.

 • 2 Om voor subsidie in aanmerking te komen is vereist dat uit de programmering van de aanvrager blijkt dat hij een substantieel aandeel buitenlandse voorstellingen of concerten programmeert.

Artikel 2.3. Subsidieaanvraag

Een aanvraag kan worden gedaan voor het programmeren van een of meer voorstellingen of concerten van een of meer in Nederland gevestigde groepen of performers.

Artikel 2.4. Vereisten

 • 1 Subsidie kan worden verstrekt als de aanvraag betrekking heeft op voorstellingen of concerten van podiumkunstenaars die primair vanuit Nederland werken en de betreffende activiteiten ook in Nederland zijn of zullen worden gepresenteerd.

 • 2 Subsidie wordt niet verstrekt als de eerste uitvoering waarvoor het subsidie (mede) is bestemd plaatsvindt binnen 4 maanden na de uiterste indiendatum.

Artikel 2.5. Beoordeling

Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

 • a. internationale positie van het podium;

 • b. betekenis van de presentatie voor de te presenteren instelling(en);

 • c. effecten van de presentatie voor de bekendheid / zichtbaarheid van het Nederlandse podiumkunstenaanbod in het buitenland;

 • d. bijdrage aan het Internationaal Cultuurbeleid.

Artikel 2.6. Hoogte subsidie

 • 1 Het subsidie bedraagt nooit meer dan het totaal van de redelijkerwijs noodzakelijke reis- en transportkosten voor de voor subsidie in aanmerking komende voorstellingen of concerten en de directe kosten voor de randprogrammering rond de voorstellingen of concerten waar de aanvraag betrekking op heeft.

 • 2 Het bestuur kan bepalen dat een subsidie nooit meer bedraagt dan een bepaald bedrag.

Paragraaf 3. : Subsidie buitenlandse voorstellingen of concerten in Nederland

Artikel 3.1. Doel

Het bestuur verstrekt subsidies voor het programmeren van bijzondere voorstellingen en concerten om de internationale kwaliteit en diversiteit in de podiumkunsten in Nederland te stimuleren en bij te dragen aan het opbouwen en bereiken van een publiek daarvoor.

Artikel 3.2. Aanvrager

Subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd door een instelling die artistiek en financieel eindverantwoordelijk is voor de programmering van een of meer theater- of concertzalen of die een festival organiseert.

Artikel 3.3. Subsidieaanvraag

Een aanvraag heeft betrekking op het programmeren van een of meer bijzondere voorstellingen of concerten van een buiten Nederland gevestigde instelling.

Artikel 3.4. Vereisten

 • 1 Als de aanvrager reeds subsidie ontvangt van het Fonds Podiumkunsten op basis van de Deelregeling programmeringssubsidies dient de aanvrager aan te tonen dat voorstellingen of concerten waarvoor subsidie wordt aangevraagd zich onderscheiden van zijn reguliere programmering.

 • 2 Subsidie wordt niet verstrekt als de eerste openbare activiteit waarvoor het subsidie (mede) is bestemd plaatsvindt binnen 4 maanden na de uiterste indiendatum.

 • 3 Subsidie wordt niet verstrekt aan aanvragers die reeds een instellingssubsidie van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ontvangen.

Artikel 3.5. Beoordeling

Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

 • a. artistieke kwaliteit;

 • b. ondernemerschap;

 • c. bijdrage aan het Internationaal Cultuurbeleid;

 • d. bijdrage aan de pluriformiteit van het podiumkunstenaanbod in Nederland.

Artikel 3.6. Hoogte subsidie

 • 1 Het subsidie bedraagt nooit meer dan het totaal van de redelijkerwijs noodzakelijke reis- en transportkosten van de voor subsidie in aanmerking komende voorstellingen of concerten.

 • 2 Het bestuur kan bepalen dat een subsidie nooit meer bedraagt dan een bepaald bedrag.

Paragraaf 4. : subsidie voor internationale coproducties

Artikel 4.1. Doel

Het bestuur verstrekt subsidies voor het mogelijk maken van internationale coproducties om bij te dragen aan de internationalisering van de podiumkunsten.

Artikel 4.2. Aanvrager

Het subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd door een Nederlandse instelling die gericht is op het zelf ontwikkelen en produceren van voorstellingen of concerten door professionele podiumkunstenaars.

Artikel 4.3. Subsidieaanvraag

Een aanvraag heeft betrekking op een project waarbij sprake is van een professionele podiumkunstproductie die in samenwerking tussen een Nederlandse en buitenlandse instelling tot stand komt.

Artikel 4.4. Vereisten

 • 1 Het subsidie kan alleen worden verstrekt als de verantwoordelijke maker of makers minimaal twee jaar actief zijn en meerdere producties hebben voortgebracht.

 • 2 Er moet sprake zijn van een goede balans tussen de artistieke en financiële inbreng van partijen.

 • 3 Subsidie is alleen mogelijk voor zover de resultaten daarvan direct of indirect ten goede komen aan de podiumkunstpraktijk in Nederland.

 • 4 Subsidie wordt niet verstrekt als de eerste openbare activiteit waarvoor het subsidie (mede) is bestemd plaatsvindt binnen 4 maanden na de uiterste indiendatum.

 • 5 Subsidie wordt niet verstrekt als het gevraagde subsidie niet in een redelijke verhouding staat tot het aantal te realiseren activiteiten of de te behalen eigen inkomsten. Hiervan is in elk geval sprake als niet minimaal 20% van de subsidiabele kosten worden gedekt door eigen inkomsten.

 • 6 Subsidie wordt niet verstrekt aan aanvragers die reeds een instellingssubsidie van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ontvangen.

Artikel 4.5. Beoordeling

Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

 • a. artistieke kwaliteit;

 • b. ondernemerschap;

 • c. bijdrage aan het Internationaal Cultuurbeleid;

 • d. betekenis voor de Nederlandse podiumkunstpraktijk.

Artikel 4.6. Hoogte subsidie

 • 1 Voor subsidiëring komen uitsluitend de volgende kosten in aanmerking:

  • a. personeelskosten;

  • b. voorbereiding en uitvoeringskosten;

  • c. kosten voor marketing en publiciteit.

 • 2 Niet voor subsidiëring in aanmerking komen:

  • a. kosten voor activiteiten die op het moment van indiening van de aanvraag reeds zijn gerealiseerd;

  • b. structurele investeringen, zoals kosten die betrekking hebben op exploitatie, investeringen in accommodaties en de aanschaf van instrumenten;

  • c. kosten die redelijkerwijs niet voor subsidie in aanmerking komen.

 • 3 Het bestuur kan bepalen dat een subsidie nooit meer bedraagt dan een bepaald bedrag.

Paragraaf 5. : subsidie reiskosten buitenlandse voorstellingen of concerten (via snelloket)

Artikel 5.1. Doel

Het bestuur verstrekt subsidies ter dekking van de reis- en transportkosten die samenhangen met het geven of bijwonen van voorstellingen of concerten buiten Nederland om bij te dragen aan het opbouwen en bereiken van publiek in het buitenland.

Artikel 5.2. Aanvrager

 • 1 Subsidie voor het geven van voorstellingen of concerten kan worden aangevraagd door een groep of performer die voorstellingen of concerten wil geven in het buitenland en in een periode van 18 maanden voorafgaand aan de aanvraag minimaal 10 voorstellingen of concerten hebben gegeven op podia of festivals in Nederland die in de disciplines of genres waarbinnen zij opereren een relevante programmering verzorgen.

 • 2 Subsidie voor het bijwonen van een of meer voorstellingen of concerten kan worden aangevraagd door een componist, toneelschrijver, librettist of choreograaf die artistiek-inhoudelijk actief is in de podiumkunsten en in die hoedanigheid aantoonbaar geïntegreerd is in de professionele podiumkunstpraktijk in Nederland. Het bepaalde in artikel 1:8 sub c is in dit geval niet van toepassing.

 • 3 Subsidie kan eveneens worden aangevraagd door een instelling die op grond van de statuten of de feitelijke activiteiten kan worden aangemerkt als vertegenwoordiger van een groep of performer als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 5.3. Subsidieaanvraag

 • 1 Een aanvraag kan niet eerder dan vier maanden en niet later dan een maand voor de eerste voorstelling of het eerste concert worden ingediend.

 • 2 Een aanvraag die te vroeg is ingediend wordt niet in behandeling genomen. Een aanvraag die te laat is ingediend wordt afgewezen.

 • 3 Subsidieverzoeken worden afgehandeld op volgorde van indiening. Als moment van indiening geldt de datum waarop de aanvraag compleet is.

Artikel 5.4. Vereisten

 • 1 Subsidie voor het geven van voorstellingen of concerten kan worden verstrekt als er sprake is een serie van minimaal 3 voorstellingen of concerten die:

  aaneengesloten plaatsvinden;

  zijn bevestigd door de betreffende buitenlandse podia of festivals; en

  plaatsvinden op podia of festivals die een relevante programmering verzorgen gezien de context waarbinnen zij functioneren.

 • 2 Subsidie voor het bijwonen van een of meer voorstellingen of concerten kan worden verstrekt als de componist, toneelschrijver, librettist of choreograaf waarop de aanvraag betrekking heeft:

  door een buitenlandse organisatie is uitgenodigd een uitvoering bij te wonen van een of meer werken die door hem zijn geschapen op een moment dat voor het moment van de aanvraag ligt; en

  een lezing of workshop zal geven dan wel er anderszins sprake is van aanvullende activiteiten waarvoor zijn aanwezigheid vereist is.

 • 3 Het bestuur kan subsidie weigeren:

  • a. als de aanvrager desgevraagd niet aannemelijk kan maken dat er sprake is van een tekort;

  • b. als voor de groep, performer of het individu waarop de aanvraag betrekking heeft reeds tweemaal eerder in een kalenderjaar een subsidie als bedoeld in deze paragraaf is verstrekt;

  • c. als reeds eerder voor de betreffende activiteit subsidie is aangevraagd in het kader van een van de andere paragrafen van deze regeling;

  • d. als er onvoldoende sprake is van een reeks logisch samenhangende voorstellingen of concerten;

  • e. als er onvoldoende ontwikkeling is ten opzichte van een eerder door het fonds ondersteunde aanvraag.

 • 4 Subsidie wordt niet verstrekt aan aanvragers die reeds een instellingssubsidie van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ontvangen.

Artikel 5.5. Hoogte subsidie

 • 1 Een subsidie voor het geven van voorstellingen of concerten bedraagt nooit meer dan het totaal van de redelijkerwijs noodzakelijke reis- en transportkosten voor de voor subsidie in aanmerking komende voorstellingen of concerten met een maximum van € 6.000 voor voorstellingen of concerten binnen Europa en € 10.000 voor voorstellingen of concerten buiten Europa.

 • 2 Een subsidie voor het bijwonen van een of meer voorstellingen of concerten bedraagt nooit meer dan het totaal van de redelijkerwijs noodzakelijke reis- en transportkosten van de betreffende componist, toneelschrijver, librettist of choreograaf met een maximum van € 3.000.

Paragraaf 6. : Overige bepalingen

Artikel 6.1. Aan het subsidie verbonden verplichtingen

 • 1 De ontvanger van het subsidie meldt onverwijld aan het bestuur als:

  • a. de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt niet of niet geheel zullen doorgaan;

  • b. niet of niet geheel aan de aan het subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan; of

  • c. er aanzienlijke wijzigingen zijn ten opzichte van het plan op basis waarvan subsidie is verstrekt.

 • 2 De ontvanger van het subsidie plaatst het logo of de naam van het Fonds Podiumkunsten op alle publiciteitsuitingen die betrekking hebben op de gesubsidieerde activiteiten en stuurt exemplaren van drukwerk dat betrekking heeft op de officiële programmagegevens aan het Fonds Podiumkunsten.

 • 3 Het bestuur kan bij beschikking andere dan de in het eerste en tweede lid opgenomen verplichtingen aan het subsidie verbinden.

Artikel 6.2. Verantwoording bij subsidies tot € 25.000

 • 1 Als de verstrekte subsidie kleiner is dan € 25.000, kan het bestuur na het verstrijken van de in de beschikking opgenomen einddatum de ontvanger van de subsidie verzoeken bewijsstukken te overleggen waarmee kan worden aangetoond dat de gesubsidieerde activiteiten volgens plan hebben plaatsgevonden.

 • 2 Als de ontvanger van de subsidie niet kan aantonen dat de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt volgens plan hebben plaatsgevonden, kan het bestuur de subsidie lager vaststellen of intrekken.

 • 3 Als op enig moment blijkt dat niet is voldaan aan een enige verplichting, kan het bestuur de subsidie lager vaststellen of intrekken.

 • 4 Binnen 22 weken na het verstrijken van de in de aanvraag opgenomen afrondingsdatum stelt het bestuur de subsidie ambtshalve vast, tenzij dit niet mogelijk is omdat het bestuur de ontvanger van de subsidie heeft verzocht bewijsstukken als bedoeld in het eerste lid in te sturen.

Artikel 6.3. Verantwoording bij subsidies van € 25.000 en groter

 • 1 Als de verstrekte subsidie € 25.000 of meer bedraagt, stuurt de ontvanger van de subsidie binnen 3 maanden na het verstrijken van de in de beschikking opgenomen einddatum een korte verantwoording in over de verrichte activiteiten waarmee kan worden aangetoond dat de gesubsidieerde activiteiten volgens plan hebben plaatsgevonden.

 • 2 Als de verstrekte subsidie € 125.000 of meer bedraagt, stuurt de ontvanger van de subsidie binnen 3 maanden na het verstrijken van de in de beschikking opgenomen einddatum tevens een financiële verantwoording met daarbij een verklaring omtrent de getrouwheid en de rechtmatigheid afgegeven door een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 6.4. Begrotingsvoorbehoud

Subsidie wordt verleend onder voorbehoud van verstrekking van de bijbehorende middelen door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Artikel 6.5. Inwerkingtreding en overgangsrecht

 • 1 Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2012.

 • 2 Op subsidieaanvragen die zijn ingediend voor het moment van inwerkingtreding van deze regeling, maar waarover op dat moment nog geen besluit was genomen, is onderhavige regeling van toepassing.

Artikel 6.7. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Deelregeling internationaliseringssubsidies Fonds Podiumkunsten.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

, 22 augustus 2011

Het bestuur van het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+,

namens deze:

G. Lawson,

directeur / voorzitter Raad van Bestuur.

Naar boven