Besluit vaststelling herziene Algemene Rijksinkoopvoorwaarden (ARIV-2011)

[Regeling vervallen per 05-04-2014.]
Geldend van 20-10-2011 t/m 04-04-2014

Besluit van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, van 7 juni 2011, nr. 3104147, houdende vaststelling van de herziene Algemene Rijksinkoopvoorwaarden (ARIV-2011)

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 05-04-2014]

Vastgesteld worden de bij dit besluit gevoegde herziene Algemene Rijksinkoopvoorwaarden, voortaan genaamd ARIV-2011.

Artikel 2

[Vervallen per 05-04-2014]

De besluiten van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, van 26 februari 2008, nr. 3313667, houdende vaststelling van de herziene Algemene Rijksinkoopvoorwaarden ((ARIV-2008); Stc. 2008, 52), en van 23 februari 2009, nr. 3075034, houdende wijziging daarvan (Stc. 2009, 45), worden ingetrokken.

Artikel 3

[Vervallen per 05-04-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister-President,

Minister

van Algemene Zaken,

M. Rutte

Bijlage

[Vervallen per 05-04-2014]

I. Algemeen

[Vervallen per 05-04-2014]

Artikel 1. Begrippen

[Vervallen per 05-04-2014]

In deze Inkoopvoorwaarden worden de navolgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan:

 • 1.1 Bijlage

  een aanhangsel bij de Overeenkomst dat na parafering door beide Partijen deel uitmaakt van de Overeenkomst.

 • 1.2 Documentatie

  de handleidingen of andere gebruiksinstructies bij het Product in de Nederlandse of andere tussen Partijen overeengekomen taal.

 • 1.3 Inkoopvoorwaarden

  deze Algemene Rijksinkoopvoorwaarden (‘ARIV-2011’) die van toepassing zijn op en deel uitmaken van de Overeenkomst.

 • 1.4 Keuring

  de keuring van het Product op visueel waarneembare gebreken en non-conformiteit uitgevoerd op verzoek van de Koper bij de Leverancier voorafgaande aan de Levering.

 • 1.5 Koper

  de Staat der Nederlanden of elke andere koper die van deze Inkoopvoorwaarden gebruik maakt.

 • 1.6 Leverancier

  de wederpartij van de Koper.

 • 1.7 Levering

  de (af)levering van het Product, bedoeld in artikel 3.1, inclusief de montage of installatie daarvan overeenkomstig de in de Overeenkomst gestelde eisen.

 • 1.8 Overeenkomst

  de schriftelijke overeenkomst tussen de Koper en de Leverancier waarop de Inkoopvoorwaarden van toepassing zijn verklaard.

 • 1.9 Partij

  de Koper of de Leverancier, afhankelijk van de context.

 • 1.10 Product

  de aan de Koper door de Leverancier op grond van de Overeenkomst te leveren roerende zaak of roerende zaken.

Artikel 2. Toepassing

[Vervallen per 05-04-2014]

 • 2.1 Wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst of afwijkingen van (onderdelen van) de Inkoopvoorwaarden zijn slechts bindend, voor zover zij uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.

 • 2.2 In geval van strijdigheid tussen de Nederlandse tekst van deze Inkoopvoorwaarden en vertalingen daarvan, prevaleert steeds de Nederlandse tekst.

II. Uitvoering van de overeenkomst

[Vervallen per 05-04-2014]

Artikel 3. Levering

[Vervallen per 05-04-2014]

 • 3.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt Levering van het Product door de Leverancier op de overeengekomen leveringsdatum, of -data, of binnen de overeengekomen leveringstermijn(en), op het door de Koper opgegeven afleveringsadres en afleveringsplaats, en draagt de Leverancier alle kosten en risico’s die verbonden zijn aan het vervoer van het Product daarheen, met, waar van toepassing, inbegrip van de betaling van de invoerrechten en de verantwoordelijkheid voor de vervulling van de daarmee verbandhoudende formaliteiten.

 • 3.2 De overeengekomen leveringsdatum, of -data, of -termijn(en) gelden als vast en fataal. Indien het Product niet binnen de overeengekomen termijn op de overeengekomen plaats is afgeleverd, is de Leverancier zonder ingebrekestelling in verzuim.

 • 3.3 Eerdere Levering van het Product dan op de overeengekomen leveringsdatum, -data of -termijnen, geschiedt slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Koper en leidt niet tot wijziging van het overeengekomen tijdstip van betaling.

 • 3.4 De Koper is bevoegd de Levering uit te stellen, tenzij dit onevenredige lasten voor de Leverancier met zich zou brengen. De Leverancier is verplicht het Product, zonder meerkosten, voor de Koper op te slaan tot het moment van de uitgestelde Levering, tenzij dit onevenredige lasten voor de Leverancier met zich zou brengen, in welk geval Partijen in overleg treden om tot een voor beide Partijen redelijke en acceptabele regeling te komen. Het bepaalde in artikelen 3.2, 3.4 en 14 is van overeenkomstige toepassing op de door de Koper uitgestelde Levering, met dien verstande dat verzuim van de Leverancier, zonder voorafgaande ingebrekestelling, eerst intreedt na overschrijding van de uitgestelde leveringsdatum, -data of -termijnen.

Artikel 4. Garantie

[Vervallen per 05-04-2014]

 • 4.1 De Leverancier garandeert dat het afgeleverde Product aan de Overeenkomst beantwoordt, vrij is van gebreken en geschikt is voor het doel waarvoor het Product is bestemd. Het Product beantwoordt niet aan de Overeenkomst, indien het Product niet de eigenschappen bezit die de Koper op grond van de Overeenkomst mocht verwachten.

 • 4.2 Voor zover de Koper geen nadere omschrijving van de aan het Product te stellen eisen heeft gegeven, dient het Product in ieder geval van goede kwaliteit te zijn en ten minste aan de gebruikelijke eisen van deugdelijkheid, doelmatigheid, afwerking en aan alle wettelijke eisen en gebruikelijke branchevoorschriften betreffende kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu te voldoen.

 • 4.3 De Koper kan er geen beroep meer op doen dat het Product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, indien hij de Leverancier daarvan niet schriftelijk in kennis heeft gesteld binnen 60 dagen nadat hij dit heeft ontdekt. Indien de Leverancier van de Koper een dergelijke kennisgeving ontvangt, verhelpt de Leverancier binnen een door de Koper overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 gestelde termijn het gebrek of de non-conformiteit.

 • 4.4 De Leverancier garandeert dat het afgeleverde Product vrij is van iedere bijzondere last of beperking die de Koper niet uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. De Leverancier vrijwaart de Koper tegen iedere aanspraak ter zake.

 • 4.5 De Koper kan verlangen dat als zekerheid voor de nakoming van de (garantie)verplichtingen van de Leverancier op grond van deze Overeenkomst een procesgarantie overeenkomstig het bij de Inkoopvoorwaarden gevoegde model (bijlage 1) wordt afgegeven door een door de Koper aanvaarde kredietinstelling.

Artikel 5. Keuring

[Vervallen per 05-04-2014]

 • 5.1 Op verzoek van de Koper kan voorafgaand aan de Levering Keuring van het Product plaatshebben door de Koper of een door de Koper aangewezen derde bij de Leverancier. De Koper is evenwel niet gehouden een dergelijke Keuring uit te voeren.

 • 5.2 Indien de Koper het Product wenst te keuren:

  • a. houdt de Leverancier het Product op een zodanig tijdstip voor Keuring gereed dat de overeengekomen levertijden worden nagekomen;

  • b. werkt de Leverancier, zonder kosten voor de Koper, desverlangd aan de Keuring mee en stelt een geschikte ruimte en redelijke personele en materiële hulp ter beschikking van de Koper;

  • c. geschiedt de Keuring, indien de Leverancier dat verlangt, in zijn aanwezigheid of in aanwezigheid van een door hem aangewezen deskundige. De daarmee gemoeide kosten komen voor rekening van de Leverancier.

 • 5.3 Indien de Koper het te leveren Product afkeurt, is de Leverancier, onverminderd alle andere rechten of vorderingen van de Koper, gehouden om voor eigen rekening en risico onverwijld het ontbrekende of het herstelde of vervangende Product voor een nieuwe Keuring aan te bieden. Alsdan gelden de bepalingen van artikel 5 onverkort. De afkeuring door de Koper bij de eerste / eerdere Keuring leidt niet tot verlenging van de overeengekomen leveringstermijn.

 • 5.4 Het goedkeuren van het te leveren Product door of namens de Koper houdt geen erkenning in dat het Product voldoet aan de overeenkomstig artikel 4 gegeven garanties.

III. Verhouding tussen partijen

[Vervallen per 05-04-2014]

Artikel 6. Contactpersonen

[Vervallen per 05-04-2014]

 • 6.1 Beide Partijen wijzen een contactpersoon aan, die de contacten over de uitvoering van de Overeenkomst onderhoudt. Partijen informeren elkaar schriftelijk over degene die zij als contactpersoon hebben aangewezen.

 • 6.2 Contactpersonen kunnen hun Partij vertegenwoordigen en binden tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald.

Artikel 7. Wijze van kennis geven

[Vervallen per 05-04-2014]

 • 7.1 Kennisgevingen van Partijen op grond van de Overeenkomst worden schriftelijk gedaan.

 • 7.2 Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.

 • 7.3 Onder ‘schriftelijk’ wordt tevens ‘langs elektronische weg’ verstaan, waarbij:

  • a. de kennisgeving raadpleegbaar is door de geadresseerde,

  • b. de authenticiteit van de kennisgeving in voldoende mate is gewaarborgd, en

  • c. de identiteit van de kennisgever met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld.

Artikel 8. Geheimhouding

[Vervallen per 05-04-2014]

 • 8.1 De Leverancier maakt alle door de Koper verstrekte of op andere wijze aan hem bekend gemaakte of bekend geworden gegevens en kennis waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden op geen enkele wijze (verder) bekend, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of een uitspraak van de rechter hem tot bekendmaking daarvan verplicht.

 • 8.2 De Leverancier verplicht alle personen die door de Leverancier bij de uitvoering van de Overeenkomst worden ingeschakeld de in artikel 8 bedoelde geheimhoudingsverplichting na te leven en staat ervoor in dat deze personen die verplichting nakomen.

 • 8.3 De Leverancier geeft geen persberichten uit en doet geen andere openbare mededelingen met betrekking tot de Overeenkomst dan na voorafgaande toestemming van de Koper.

 • 8.4 De Koper kan bij de Overeenkomst een boete stellen op het schenden van de geheimhoudingsverplichting. Betaling van die onmiddellijk opeisbare boete laat de gehoudenheid van de Leverancier om de schade die het gevolg is van de schending te vergoeden onverlet.

IV. Financiële bepalingen

[Vervallen per 05-04-2014]

Artikel 9. Prijzen

[Vervallen per 05-04-2014]

 • 9.1 De overeengekomen prijzen voor het Product zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, inclusief kosten van vervoer, belastingen, invoerrechten, overige heffingen, assurantie, verpakkingskosten, verwijderingkosten en eventuele installatie- en montagekosten en luiden in euro.

 • 9.2 De prijzen voor het Product zijn vast, tenzij de Overeenkomst de omstandigheden vermeldt die tot prijsaanpassing kunnen leiden, alsmede de wijze bepaalt waarop de aanpassing plaatsvindt.

Artikel 10. Facturering en betaling

[Vervallen per 05-04-2014]

 • 10.1 De Leverancier factureert de Koper voor het geleverde Product tegen de overeengekomen prijzen. De Leverancier zendt de factuur aan het door de Koper opgegeven adres onder vermelding van datum en nummer van de Overeenkomst, BTW-bedrag alsmede andere door de Koper verlangde gegevens.

 • 10.2 De Leverancier verzendt de factuur elektronisch zodat deze met inachtneming van de door de Koper gegeven specificaties elektronisch kan worden ontvangen en verwerkt.

 • 10.3 Het recht op betaling ontstaat na Levering van het Product, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald. De Leverancier factureert binnen 30 dagen na Levering van het Product. De Koper betaalt de prijzen voor het geleverde Product binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur indien deze voldoet aan het bepaalde in de Overeenkomst. Indien de Koper een factuur zonder geldige reden niet binnen het verstrijken van deze termijn heeft voldaan, is hij van rechtswege de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd. Op de rentevergoeding kan de Leverancier geen aanspraak maken, indien de desbetreffende factuur niet aan het gestelde in artikel 10.1 voldoet.

 • 10.4 Betaling van een factuur door de Koper houdt geen erkenning in dat het Product voldoet aan de overeenkomstig artikel 4 gegeven garanties.

 • 10.5 De Koper is bevoegd verschuldigde factuurbedragen te verrekenen met bedragen die de Leverancier aan de Koper verschuldigd is.

Artikel 11. Voorschot

[Vervallen per 05-04-2014]

 • 11.1 Indien is overeengekomen dat de Koper ter uitvoering van de Overeenkomst (een) betaling(en) verricht vóór de Levering van het Product, kan de Koper verlangen dat door de Leverancier voorafgaande aan die betaling(en) een kredietinstellingsgarantie ‘op afroep’ aan de Koper wordt afgegeven ter waarde van het (de) te betalen bedrag(en). Aan de garantie zijn voor de Koper geen kosten verbonden.

 • 11.2 Wordt vanwege enige tekortkoming aan de zijde van de Leverancier het Product dat aan de Overeenkomst beantwoordt, niet binnen de overeengekomen termijn op het overeengekomen adres geleverd, dan is de Leverancier de wettelijke rente over het voorschot verschuldigd voor de tijd dat de tekortkoming voortduurt.

 • 11.3 De kredietinstellingsgarantie ‘op afroep’ wordt afgegeven door een door de Koper aanvaarde kredietinstelling, overeenkomstig het bij deze Inkoopvoorwaarden gevoegde model (bijlage 2).

V. Tekortschieten in de nakoming, ontbinding

[Vervallen per 05-04-2014]

Artikel 12. Boete

[Vervallen per 05-04-2014]

 • 12.1 Indien het Product niet binnen de overeengekomen termijn is geleverd, is de Leverancier aan de Koper een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van 0,1% van de prijs van het desbetreffende Product voor elke dag dat deze tekortkoming voortduurt, tot een maximum van 10% daarvan. Indien de Levering anders dan door overmacht blijvend onmogelijk is geworden, is de boete van in totaal 10% van de prijs van het desbetreffende Product onmiddellijk geheel verschuldigd.

 • 12.2 De boete komt de Koper toe, onverminderd alle andere rechten of vorderingen, daaronder mede begrepen:

  • a. zijn vordering tot nakoming van de overeengekomen verplichting tot Levering van het Product (voor zover nakoming niet blijvend onmogelijk is geworden);

  • b. zijn recht op schadevergoeding.

 • 12.3 De boete wordt verrekend met de door de Koper verschuldigde betalingen, ongeacht of de vordering tot betaling daarvan op een derde is overgegaan.

Artikel 13. Tekortschieten in de nakoming

[Vervallen per 05-04-2014]

 • 13.1 Indien het afgeleverde Product niet aan de in artikel 4 bedoelde garanties voldoet, kan de Koper eisen dat de Leverancier het Product herstelt of vervangt. De daarmee gemoeide kosten komen voor rekening van de Leverancier.

 • 13.2 Indien de Leverancier niet, nadat hij daartoe door de Koper schriftelijk is aangemaand, binnen de daarin gestelde termijn voldoet aan een eis als bedoeld in artikel 13.1, is de Koper, zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, bevoegd te kiezen tussen:

  • a vervanging of herstel van het Product door een derde op kosten en voor rekening van de Leverancier;

  • b retournering van het desbetreffende Product voor rekening en risico van de Leverancier en ontbinding van de Overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 en dientengevolge creditering van (het gedeelte van) de koopprijs dat voor het desbetreffende Product reeds is betaald.

 • 13.3 Het bepaalde in de artikelen 13.1 en 13.2 laat overige rechten en vorderingen die de Koper aan een tekortkoming kan ontlenen onverlet.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

[Vervallen per 05-04-2014]

 • 14.1 Een Partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, is tegenover de andere Partij aansprakelijk voor de door de andere Partij geleden dan wel te lijden schade

 • 14.2 De Leverancier vrijwaart de Koper tegen eventuele aanspraken van derden op vergoeding van schade als gevolg van het tekortschieten als bedoeld in artikel 14.1.

Artikel 15. Overmacht

[Vervallen per 05-04-2014]

 • 15.1 In geval van tijdelijke overmacht stelt de Leverancier de Koper daarvan onmiddellijk nadat de omstandigheid die overmacht oplevert zich heeft voorgedaan schriftelijk in kennis onder vermelding van de oorzaak van de overmacht. Alsdan is de Koper bevoegd te kiezen tussen:

  • a. het verlenen van uitstel aan de Leverancier voor de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst gedurende een redelijke termijn van maximaal 4 weken. Indien de Leverancier na afloop van deze termijn niet in staat is om zijn verplichtingen onder de Overeenkomst alsnog na te komen, is de Koper bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang buiten rechte te ontbinden, zonder tot vergoeding van schade en enige kosten aan de Leverancier gehouden te zijn; of

  • b. ontbinding buiten rechte van de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder tot vergoeding van schade en enige kosten aan de Leverancier gehouden te zijn.

 • 15.2 In geval van blijvende overmacht aan de zijde van de Leverancier stelt deze de Koper daarvan onmiddellijk in kennis en is de Koper bevoegd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang buiten rechte te ontbinden, zonder tot vergoeding van schade en enige kosten aan de Leverancier gehouden te zijn.

 • 15.3 Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, stakingen, ziekte van personeel, grondstoffentekort, transportproblemen, tekortkoming of niet-nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie van de Leverancier en liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen aan de zijde van Leverancier of tekortschieten van door hem ingeschakelde derden.

Artikel 16. Ontbinding

[Vervallen per 05-04-2014]

 • 16.1 Onverminderd hetgeen overigens in de Overeenkomst is bepaald, kan elke Partij de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buiten rechte geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder tot enige schadevergoeding jegens de andere partij te zijn gehouden, indien de andere Partij in verzuim is dan wel nakoming blijvend of tijdelijk onmogelijk is.

 • 16.2 In geval van overmacht is de Koper bevoegd de Overeenkomst te ontbinden overeenkomstig het bepaalde in artikel 15.

 • 16.3 De Koper kan, zonder enige aanmaning of ingebrekestelling, met onmiddellijke ingang buiten rechte de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven ontbinden zonder tot enige schadevergoeding jegens de Leverancier te zijn gehouden, indien de Leverancier (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, de Leverancier zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, de onderneming van de Leverancier wordt geliquideerd, de Leverancier zijn onderneming staakt, op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Leverancier beslag wordt gelegd, dan wel de Leverancier anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te zullen komen, in geval van omkoping of belangenverstrengeling als bedoeld in artikel 21, of in geval de Leverancier een fusie of splitsing aangaat.

 • 16.4 Indien de Overeenkomst is ontbonden, betaalt de Leverancier de reeds door de Koper aan hem verrichte onverschuldigde betalingen aan de Koper terug, vermeerderd met de wettelijke rente over het betaalde bedrag vanaf de dag waarop dit is betaald. Indien de Overeenkomst gedeeltelijk is ontbonden, bestaat de terugbetalingsverplichting alleen voor zover de betalingen op het ontbonden gedeelte betrekking hebben.

Artikel 17. Behoud recht nakoming te vorderen

[Vervallen per 05-04-2014]

Het nalaten door één van de Partijen om binnen een in de Overeenkomst genoemde termijn nakoming van enige bepaling te verlangen, tast het recht om alsnog nakoming te verlangen niet aan, tenzij de desbetreffende Partij uitdrukkelijk en schriftelijk met de niet-nakoming heeft ingestemd.

VI. Diversen

[Vervallen per 05-04-2014]

Artikel 18. Documentatie

[Vervallen per 05-04-2014]

 • 18.1 De Leverancier voorziet de Koper van duidelijke en voldoende (in de Nederlandse of andere nader overeengekomen taal) Documentatie over de eigenschappen en gebruiksmogelijkheden van het Product.

 • 18.2 De Koper is gerechtigd de Documentatie openbaar te maken en te verveelvoudigen, uitsluitend ten behoeve van de in de Overeenkomst beoogde kring van gebruikers.

 • 18.3 De Leverancier vrijwaart de Koper tegen aanspraken die derden op grond van een aan hen toekomend auteursrecht met betrekking tot de Documentatie geldend mochten maken.

Artikel 19. Overdracht rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst

[Vervallen per 05-04-2014]

 • 19.1 Partijen mogen de uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen niet zonder toestemming van de andere Partij aan een derde overdragen. Toestemming wordt niet zonder redelijke grond geweigerd. Partijen kunnen daaraan voorwaarden verbinden.

 • 19.2 Het eerste lid geldt niet ten aanzien van het vestigen van beperkte rechten, zoals het pandrecht.

Artikel 20. Verzekering

[Vervallen per 05-04-2014]

 • 20.1 De Leverancier heeft zich adequaat verzekerd en houdt zich adequaat verzekerd voor bedrijfsaansprakelijkheid, waaronder begrepen (product)aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan personen of zaken die eigendom zijn van de Koper.

 • 20.2 De Leverancier legt op verzoek van de Koper onverwijld (een gewaarmerkt afschrift van) de polis en een bewijs van premiebetaling ter zake van de in artikel 20.1 bedoelde verzekering dan wel een verklaring van de verzekeraar betreffende het bestaan van deze verzekering over. De Leverancier beëindigt noch wijzigt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Koper de verzekeringsovereenkomst. De Leverancier is niet gerechtigd het verzekerde bedrag ten nadele van de Koper te wijzigen, tenzij bedoelde voorafgaande schriftelijke toestemming van de Koper is verkregen. De door de Leverancier verschuldigde verzekeringspremies worden geacht in de overeengekomen prijzen te zijn begrepen.

 • 20.3 De Leverancier cedeert bij voorbaat aan de Koper alle aanspraken op uitkeringen van verzekeringspenningen, als bedoeld in artikel 20.1 en voor zover betrekking hebbende op schade waarvoor Leverancier op grond van de Overeenkomst jegens de Koper aansprakelijk is. De Leverancier verplicht zich om deze cessie schriftelijk ter kennis van zijn verzekeraar te brengen en hiervan een afschrift aan de Koper te zenden, onverminderd de bevoegdheid van de Koper om hiervan aan deze verzekeraar melding te doen. Verzekeringspenningen die door de verzekeraar rechtstreeks aan de Koper worden uitbetaald, worden in mindering gebracht op de door de Leverancier voor het verzekerde voorval aan de Koper te betalen schadevergoeding.

Artikel 21. Omkoping en belangenverstrengeling

[Vervallen per 05-04-2014]

 • 21.1 Partijen zullen aan elkaar noch aan derden aanbieden, noch van elkaar of derden vragen, accepteren of toegezegd krijgen, voor hen zelf of enige andere partij, enige schenking, beloning, compensatie of profijt van welke aard dan ook die uitgelegd kan worden als een onwettige praktijk. Een dergelijke praktijk kan reden zijn voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst.

 • 21.2 Indien blijkt dat een ondergeschikte van de Koper bij de totstandkoming van de Overeenkomst een al dan niet betaalde nevenfunctie vervult bij de Leverancier zonder dat de Koper daarover vóór het sluiten van de Overeenkomst is ingelicht, kan de Koper de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang buiten rechte ontbinden zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.

Artikel 22. Nietige en vernietigde bepalingen

[Vervallen per 05-04-2014]

Indien één of meer bepalingen van de Inkoopvoorwaarden of de Overeenkomst nietig blijken te zijn of door de rechter vernietigd worden, behouden de overige bepalingen van de Inkoopvoorwaarden of de Overeenkomst hun rechtskracht. Partijen zullen over de nietige of vernietigde bepaling(en) overleg voeren teneinde een vervangende regeling te treffen. De vervangende regeling tast de strekking van de Inkoopvoorwaarden of de Overeenkomst niet aan.

Artikel 23. Vervolgopdracht

[Vervallen per 05-04-2014]

De Leverancier kan aan de Overeenkomst geen enkel recht ontlenen voor de verkrijging van een vervolgopdracht.

Artikel 24. Voortdurende bepalingen

[Vervallen per 05-04-2014]

Bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na afloop van de Overeenkomst voort te duren, behouden nadien hun werking. Tot deze bepalingen behoren in ieder geval: garantie (artikel 4), geheimhouding (artikel 8), tekortschieten in de nakoming (artikel 13), aansprakelijkheid (artikel 14), ongedaanmaking (artikel 16.4), documentatie (artikel 18), cessie van verzekeringspenningen (artikel 20.3) en geschillen en toepasselijk recht (artikel 25).

Artikel 25. Geschillen en toepasselijk recht

[Vervallen per 05-04-2014]

 • 25.1 Ieder geschil tussen Partijen ter zake van de Overeenkomst wordt bij uitsluiting voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag, tenzij Partijen alsnog een andere vorm van geschillenbeslechting overeenkomen.

 • 25.2 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van de bepalingen van de ‘United Nations Convention on contracts for the sale of goods’ (het ‘Weens Koopverdrag’) is uitgesloten.

Terug naar begin van de pagina