Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de regiopolitie Zuid-Holland-Zuid 2011

[Regeling vervallen per 27-11-2015.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 26-11-2015

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 11 oktober 2011, nr. 5712984/Justis/11, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij het regionale politiekorps Zuid-Holland-Zuid

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de korpschef van de regiopolitie Zuid-Holland-Zuid van 6 oktober 2011 en de daaropvolgende adviezen van de hoofdofficier van justitie van het Arrondissementsparket Rotterdam en de korpschef van de regiopolitie Zuid-Holland-Zuid;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 27-11-2015]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 27-11-2015]

Als buitengewoon opsporingsambtenaar worden aangewezen de ambtenaren van politie, bedoeld in artikel 2, onder b, van de Politiewet 2012 die hun werkgebied hebben in de regionale eenheid Rotterdam, voorheen Zuid-Holland-Zuid.

Artikel 3

[Vervallen per 27-11-2015]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 27-11-2015]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 250 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 27-11-2015]

Artikel 6

[Vervallen per 27-11-2015]

De buitengewoon opsporingsambtenaar kan de in artikel 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012 omschreven bevoegdheden uitoefenen en daarbij gebruikmaken van handboeien, korte wapenstok, pepperspray en een vuurwapen.

Artikel 7

[Vervallen per 27-11-2015]

  • 1 De korpschef brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouders en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling BTR, Postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8

[Vervallen per 27-11-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 9

[Vervallen per 27-11-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de regiopolitie Zuid-Holland-Zuid 2011.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 11 oktober 2011

Hoogachtend,
De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

J. Gankema,

Teammanager BTR.

Terug naar begin van de pagina