Regeling erkenning werkplaatsen boordcomputer taxi

Geraadpleegd op 28-01-2023.
Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Regeling erkenning werkplaatsen boordcomputer taxi

Hoofdstuk 1. Begripsbepaling

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

Hoofdstuk 2. Procedureregels

§ 1. Aanvraag en verlening van een erkenning

Artikel 2

De aanvraag voor een erkenning wordt bij de Dienst Wegverkeer ingediend door middel van een volledig ingevuld en ondertekend aanvraag formulier.

Artikel 3

 • 1 Een erkenning wordt verleend aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon voor een of meer in Nederland gevestigde werkplaatsen of op naam van de aanvrager geregistreerde mobiele activeringseenheden die elk voldoen aan de in artikel 6 gestelde eisen.

 • 2 Een erkenning wordt ook verleend aan een fabrikant uitsluitend voor het testen.

 • 3 Een erkenning wordt voor onbepaalde tijd verleend.

 • 4 Van de erkenning wordt een bewijs afgegeven waarop wordt vermeld:

  • a. de naam en het adres van de erkenninghouder;

  • b. het adres van de werkplaats indien van toepassing;

  • c. ingeval van een mobiele activeringseenheid het kenteken daarvan alsmede het adres van de inrichting of inrichtingen waarin de werkzaamheden mogen worden verricht.

 • 5 Onmiddellijk na verlening van de erkenning meldt de Dienst Wegverkeer deze aan de minister.

Artikel 4

 • 1 De erkenning is slechts geldig voor de werkplaats, de vestiging van de fabrikant of de mobiele activeringseenheid en eventuele inrichtingen die in het bewijs van erkenning zijn vermeld.

 • 2 Een werkplaats, fabrikant of mobiele activeringseenheid kan slechts in één erkenning worden vermeld.

Artikel 5

 • 1 De Dienst Wegverkeer kent aan de erkenninghouder toegangscodes toe voor datacommunicatie met deze dienst.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op fabrikanten.

§ 2. Erkenningseisen

Artikel 6

 • 1 Een erkenning wordt verleend indien de aanvrager is ingeschreven in het handelsregister, bedoeld in artikel 2 van de Handelsregisterwet 2007 en beschikt over een werkplaats die:

  • a. verwarmd, overdekt, behoorlijk af te sluiten en goed verlicht is;

  • b. zodanige afmetingen heeft en zodanig is ingericht dat de auto’s waarbij werkzaamheden aan de boordcomputer moeten worden verricht, daarin zodanig kunnen worden opgesteld dat zij van alle zijden goed toegankelijk zijn;

  • c. voorzien is van:

   • een voor auto’s geschikte horizontale effen meetbaan van ten minste 20 meter lengte dan wel door de Dienst Wegverkeer geaccepteerde apparatuur voor het bepalen van het wegdraaigetal of de bandenomtrek;

   • een bandenpomp met bandenluchtdrukmeetapparatuur;

   • gereedschappen, apparatuur, handboeken en documentatie die noodzakelijk zijn voor het verrichten van werkzaamheden aan een boordcomputer;

   • een voorziening voor het door middel van datacommunicatie melden van de werkzaamheden die aan de boordcomputer zijn verricht, en die geschikt is voor de toegangsstructuur van een door de Dienst Wegverkeer geaccepteerd netwerk;

   • een ruimte waar de administratie van de werkzaamheden aan boordcomputers kan worden uitgevoerd en een afsluitbare kast of een gelijkwaardige voorziening waarin waardepapieren en documentatie kunnen worden opgeborgen.

 • 2 Het eerste lid, aanhef en onder c, is van overeenkomstige toepassing voor het verkrijgen van een erkenning voor een mobiele activeringseenheid.

 • 3 Ingeval een erkenninghouder met een mobiele activeringseenheid werkzaamheden verricht in een inrichting is het eerste lid, onder a en b, van overeenkomstige toepassing op deze inrichting.

 • 4 Het eerste lid, onder b, en c, sub 1 tot en met 3, is niet van toepassing op fabrikanten.

 • 6 Met apparatuur als bedoeld in het vijfde lid wordt gelijkgesteld apparatuur die rechtmatig is vervaardigd of in de handel is gebracht in een andere lidstaat van de Europese Unie dan wel rechtmatig is vervaardigd in een staat, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie, die partij is bij daartoe strekkend of mede daartoe strekkend verdrag dat Nederland bindt, en dat voldoet aan eisen die een beschermingsniveau bieden dat ten minste gelijkwaardig is aan het niveau dat met de nationale eisen wordt nagestreefd.

Hoofdstuk 3. Erkenningsvoorschriften

§ 1. Algemeen

Artikel 7

 • 1 Vanaf de buitenkant van elke werkplaats is op een door de Dienst Wegverkeer vastgestelde en bekendgemaakte wijze zichtbaar dat een erkenning is verleend.

 • 2 In elke werkplaats en mobiele activeringseenheid is een kopie van het bewijs van erkenning aanwezig.

Artikel 8

 • 1 De erkenninghouder meldt onmiddellijk bij de Dienst Wegverkeer wijzigingen van of aanvullingen op de gegevens als bedoeld in artikel 3, eerste en derde lid.

 • 2 Voor wijzigingen van of aanvullingen op gegevens als bedoeld in het eerste lid, voor zover het inrichtingen betreft, geldt een behandeltermijn van twee werkdagen.

Artikel 9

De erkenninghouder draagt er zorg voor dat:

 • a. de keuringskaart, bedoeld in artikel 1 van het Besluit personenvervoer 2000, en de toegangscodes, bedoeld in artikel 5, eerste lid, niet toegankelijk zijn voor onbevoegden;

 • b. de organisatie en inrichting van de werkplaats of de mobiele activeringseenheid, de daar aanwezige gereedschappen en apparatuur, de werkwijzen en controlemethoden en de kundigheid van het bij de werkzaamheden betrokken personeel, zodanig zijn dat een goede uitvoering van de werkzaamheden krachtens de erkenning is gewaarborgd.

Artikel 9a

Aan een op grond van artikel 23k van het Besluit voertuigen bestaande verplichting wordt gevolg gegeven door de tellerstand van een motorrijtuig te verstrekken aan de Dienst Wegverkeer door middel van door deze Dienst goedgekeurde datacommunicatie-apparatuur, geschikt voor communicatie in een door deze Dienst geaccepteerd netwerk.

§ 2. Voorschriften betreffende werkzaamheden aan de boordcomputer

Artikel 10

De erkenninghouder activeert de boordcomputer indien:

 • a. het voertuigidentificatienummer en kenteken van de auto overeenstemmen met de gegevens uit het kentekenregister van de Dienst Wegverkeer en uit dat register blijkt dat de auto als taxi is geregistreerd;

 • b. in geval van een tenaamstelling met een beperkte geldigheidsduur als bedoeld in artikel 40a van het Kentekenreglement, de tenaamstelling nog niet is vervallen.

Artikel 12

De met het activeren en herstellen van de boordcomputer verband houdende werkzaamheden vinden plaats onder de volgende omstandigheden:

 • a. de auto is onbelast en verkeert in rijklare toestand;

 • b. de bandenmaat en de bandenspanning voldoen aan de door de fabrikant van de auto voorgeschreven waarden;

 • c. bij het meten van de voortbeweging van de auto is het meettraject ten minste 20 meter lang, dan wel vindt het meten plaats met behulp van alternatieve methoden die voor de Dienst Wegverkeer aanvaardbaar zijn.

Artikel 13

Bij de activering worden de volgende handelingen verricht:

 • a. de in artikel 22, vijfde lid, onder a tot en met g, van de Regeling specificaties en typegoedkeuring boordcomputer taxi bedoelde gegevens worden vastgesteld en in de boordcomputer ingevoerd;

 • b. het meten van de ongecorrigeerde kenmerkende coëfficiënt van de auto in impulsen per kilometer en het vaststellen van de constante van de boordcomputer in impulsen per kilometer;

 • c. door middel van een testrit van ten minste 1000 meter wordt de juiste werking van de GPS-registratie gecontroleerd en wordt vastgesteld of de afwijking tussen de pulsenteller en de GPS-registratie binnen de geldende tolerantie blijft.

Artikel 14

Artikel 15

Ingeval van storingen respectievelijk fouten als bedoeld in artikel 26, eerste respectievelijk derde lid, van de Regeling specificaties en typegoedkeuring boordcomputer taxi brengt de erkenninghouder de in de boordcomputer geregistreerde gegevens over naar een externe gegevensdrager, met uitzondering van de gegevens, bedoeld in artikel 6, zesde lid, van de Regeling specificaties en typegoedkeuring boordcomputer taxi, en herstelt hij de boordcomputer.

Artikel 16

Nadat de boordcomputer is hersteld, wordt door middel van een korte rijproef, waarbij de keuringskaart in de boordcomputer aanwezig is, vastgesteld of deze naar behoren functioneert.

§ 3. Voorschriften betreffende het opslaan, overdragen en bewaren van gegevens

Artikel 17

 • 1 De erkenninghouder houdt in elke werkplaats en met betrekking tot elke mobiele activeringseenheid een register bij waarin de volgende gegevens worden vastgelegd:

  • a. het nummer van de gebruikte keuringskaart;

  • b. met betrekking tot de auto:

   • 1°. het kenteken en de laatste vier cijfers van het voertuigidentificatienummer;

   • 2°. de kilometerstand;

   • 3°. de effectieve omtrek van de wielbanden in millimeters;

   • 4°. de ongecorrigeerde kenmerkende coëfficiënt van de auto in impulsen per kilometer;

   • 5°. de bandenmaat;

  • c. met betrekking tot de activering:

   • 1°. de constante van de boordcomputer in impulsen per kilometer;

   • 2°. merk, type en serienummer van de boordcomputer;

   • 3°. de aanwezigheid van een koppeling met een taxameter;

  • d. met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden:

   • 1°. de datum, tijd;

   • 2°. een korte omschrijving van het uitgevoerde werk.

 • 2 De erkenninghouder neemt de door de Dienst Wegverkeer gegeven aanwijzingen met betrekking tot de levering van de in het eerste lid bedoelde gegevens in acht.

Artikel 18

Artikel 19

 • 1 De erkenninghouder bewaart de gegevens, bedoeld in de artikelen 14, eerste lid, en 15 gedurende ten minste zes maanden vanaf de datum van gegevensoverdracht.

 • 2 De erkenninghouder bewaart de gegevens, bedoeld in artikel 17, eerste lid, gedurende ten minste 104 weken, vanaf het tijdstip van registratie.

 • 4 De gegevens, bedoeld in het eerste en tweede lid en de kopie, bedoeld in het derde lid, worden op zodanige wijze bewaard, dat zij niet toegankelijk zijn voor onbevoegden.

 • 5 In de gegevens, bedoeld in het eerste en tweede lid, en in de documenten, bedoeld in het derde lid, mogen geen wijzigingen worden aangebracht.

Hoofdstuk 4. Wijziging, schorsing en intrekking van een erkenning

Artikel 22

 • 1 Een erkenning wordt geheel of gedeeltelijk ingetrokken indien de erkenninghouder:

  • a. daarom verzoekt;

  • b. niet meer voldoet aan de erkenningseisen, neergelegd in artikel 6.

 • 3 De Dienst Wegverkeer meldt een gehele of gedeeltelijke intrekking onmiddellijk aan de minister.

Artikel 23

 • 2 De Dienst Wegverkeer meldt een gehele of gedeeltelijke schorsing onmiddellijk aan de minister.

 • 3 Indien binnen de in het eerste lid genoemde termijn niet wordt aangetoond dat volledig aan de erkenningseisen is voldaan, wordt de erkenning alsnog geheel of gedeeltelijk ingetrokken.

Artikel 24

Indien een reeds erkend bedrijf wordt voortgezet door een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon, worden sancties, opgelegd ingevolge artikel 22, beschouwd als te zijn opgelegd aan deze natuurlijke persoon of rechtspersoon.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Naar boven