Subsidieregeling restauratie monumenten stadsherstellichamen 2011 en 2012

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 01-07-2013 t/m 31-12-2013

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 september 20211, nr. WJZ/331156 (8320), houdende nadere regels voor het verstrekken van subsidie voor het restaureren van beschermde monumenten van stadsherstellichamen in de jaren 2011 en 2012 (Subsidieregeling restauratie monumenten stadsherstellichamen 2011 en 2012)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 35, vierde lid, van het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 2011;

Besluit:

Artikel 1. Definities

[Vervallen per 01-01-2014]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • Besluit: Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 2011;

 • minister: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

 • stadsherstellichaam: organisatie die zich uitsluitend of nagenoeg uitsluitend bezig houdt met verwerving, renovatie, restauratie en beheer van beschermde monumenten.

Artikel 2. Toepasselijke bepalingen Besluit

[Vervallen per 01-01-2014]

De artikelen 7, 13, 19, 24 en 30, eerste lid, van het Besluit zijn van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat instandhouding telkens wordt gelezen als restauratie.

Artikel 3. Reikwijdte

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 De minister kan op aanvraag subsidie verstrekken voor de jaren 2011 en 2012 ten behoeve van de restauratie van beschermde monumenten.

 • 2 Voor de subsidie, bedoeld in het eerste lid, komen slechts in aanmerking stadsherstellichamen die in de jaren 2004 tot en met 2007 gebruik maakten van de vrijstelling van de heffing van vennootschapsbelasting voor woningbouwlichamen.

Artikel 4. Subsidieplafond

[Vervallen per 01-01-2014]

Voor subsidieverstrekking is voor de jaren 2011 en 2012 jaarlijks een bedrag van € 2 miljoen beschikbaar.

Artikel 5. Subsidiabele kosten

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Subsidiabel zijn de kosten van werkzaamheden, maatregelen en voorzieningen als bedoeld in de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten Brim 2011, opgenomen als bijlage bij de Regeling rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 2011, met dien verstande dat kosten uitsluitend subsidiabel zijn voorzover de werkzaamheden strekken tot restauratie van het beschermde monument en zijn monumentale waarden.

 • 2 Kosten komen niet voor subsidie in aanmerking voor zover:

  • a. voor deze kosten op andere wijze al subsidie is verstrekt op grond van het Besluit; of

  • b. het kosten betreft voor werkzaamheden die voor 1 januari 2011 zijn uitgevoerd.

Artikel 6. Subsidiebedrag

[Vervallen per 01-01-2014]

Per stadsherstellichaam bedraagt het subsidiebedrag ten hoogste een percentage van € 4 miljoen. Dat percentage wordt berekend aan de hand van de resultaten in de jaren 2007 tot en met 2010, bedoeld in artikel 7, tweede lid, onder a, van het desbetreffende stadsherstellichaam ten opzichte van het totaal van die resultaten in die jaren van alle ingediende aanvragen die in aanmerking zijn gekomen voor subsidie.

Artikel 7. Aanvraag

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Een stadsherstellichaam dient één aanvraag voor subsidie op grond van deze regeling in voor de jaren 2011 en 2012.

 • 2 De aanvraag voor subsidie bevat in ieder geval:

  • a. een overzicht van de resultaten vóór belastingen van het desbetreffende stadsherstellichaam van de jaren 2004 tot en met 2010 die blijken uit de desbetreffende jaarrekeningen;

  • b. de monumentnummers en adresgegevens van de te restaureren beschermde monumenten; en

  • c. een raming van de kosten per beschermd monument, waarbij de restauratiekosten slechts de subsidiabele kosten als bedoeld in artikel 5 omvatten.

 • 3 De documenten, bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, gaan niet bij de aanvraag als het stadsherstellichaam er redelijkerwijs van uit kan gaan dat de minister al in het bezit is van deze gegevens.

Artikel 8. Indieningstermijn

[Vervallen per 01-01-2014]

Een aanvraag wordt ingediend voor 1 december 2011.

Artikel 9. Verlening

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 De minister beslist tegelijk op de aanvragen met toepassing van artikel 6.

 • 2 De minister beslist binnen dertien weken na 30 november 2011.

 • 3 Indien het te verstrekken subsidiebedrag minder bedraagt dan € 25.000, stelt de minister de subsidie zonder subsidieverlening vast.

Artikel 10. Voorschot

[Vervallen per 01-01-2014]

De minister verstrekt onverwijld na de subsidieverlening een voorschot ter hoogte van het verleende subsidiebedrag.

Artikel 11. Vaststelling

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 De ontvanger van een subsidie waarvan het verleende bedrag € 25.000 of meer bedraagt, dient voor 1 oktober 2013 een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in.

 • 2 De aanvraag tot vaststelling gaat vergezeld van een overzicht waarin de monumentnummers staan vermeld ten behoeve waarvan de subsidie is besteed.

 • 3 Artikel 27 van het Besluit is van overeenkomstige toepassing indien het verleende subsidiebedrag € 125.000 of meer bedraagt, met dien verstande dat de aanvraag tot vaststelling vergezeld gaat van een overzicht van totaal gemaakte restauratiekosten per beschermd monument.

 • 4 De minister beslist binnen dertien weken op de aanvraag tot vaststelling van de subsidie.

Artikel 12. Intrekking regeling 2009 en 2010

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 2 Op beschikkingen gegeven op grond van de regeling, bedoeld in het eerste lid, blijft die regeling van overeenkomstige toepassing.

Artikel 13. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2014.

 • 2 Op beschikkingen gegeven op grond van deze regeling blijft deze regeling van toepassing.

Artikel 14. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling restauratie monumenten stadsherstellichamen 2011 en 2012.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

H. Zijlstra

Terug naar begin van de pagina