Regeling vaststelling bedragen materiële instandhouding primair onderwijs BES 2012

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2014.]
Geldend van 01-01-2012 t/m heden

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 29 september 2011, nr. WJZ/323923 (2777), houdende regels voor het vaststellen van de bedragen voor de materiële instandhouding primair onderwijs in Caribisch Nederland voor het jaar 2012 (Regeling vaststelling bedragen materiële instandhouding primair onderwijs BES 2012)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op de artikelen 97, vierde lid, en 98, eerste lid, van de Wet primair onderwijs BES;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 4. Aanvullende bekostiging: het overgangsbudget

  • 1 Het bevoegd gezag ontvangt voor een school aanvullende bekostiging indien de som van de bedragen, bedoeld in de artikelen 2 en 3, voor de school minder bedraagt dan de uitgaven voor de materiële instandhouding van het jaar 2009 van die school zoals deze naar het oordeel van de minister zijn vastgesteld.

  • 2 De aanvullende bekostiging bedraagt het verschil tussen de materiële uitgaven van het jaar 2009 van de school zoals deze naar het oordeel van de minister zijn vastgesteld en de voor de school op grond van de artikelen 2 en 3 berekende aanvullende bekostiging.

Artikel 5. Aanvullende bekostiging: verhoging met 5%

De bijzondere bekostiging bedraagt 5% van de bekostiging, berekend met inachtneming van de artikelen 2 tot en met 4.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2012 in Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Artikel 7. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling bedragen materiële instandhouding primair onderwijs BES 2012.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Terug naar begin van de pagina