Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de Directie Toezicht & Handhaving van het Stadsdeel Centrum van de gemeente Amsterdam 2011

[Regeling vervallen per 11-12-2015.]
Geldend van 01-03-2013 t/m 10-12-2015

Besluit van de Minister van Justitie d.d. 6 oktober 2011, nr. 5711748/Justis/11, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de Directie Toezicht & Handhaving van het Stadsdeel Centrum van de gemeente Amsterdam

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van het hoofd van de Afdeling Handhaving Openbare Ruimte van het Stadsdeel Centrum van de gemeente Amsterdam van 28 juli 2011 en de daaropvolgende adviezen van de hoofdofficier van justitie van het Functioneel Parket te Den Haag en de korpschef van de regiopolitie Amsterdam-Amstelland;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 11-12-2015]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 11-12-2015]

De personen, werkzaam in de functie van Handhaver, medewerker Gebruik of medewerker Bouwtoezicht, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 11-12-2015]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste en tweede lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste of tweede lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 11-12-2015]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 10 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd in het domein II Milieu, welzijn en infrastructuur.

Artikel 5

[Vervallen per 11-12-2015]

Artikel 6

[Vervallen per 11-12-2015]

De buitengewoon opsporingsambtenaar kan de in artikel 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012 omschreven bevoegdheden uitoefenen en daarbij gebruikmaken van handboeien.

Artikel 7

[Vervallen per 11-12-2015]

  • 1 Het hoofd van de Directie Toezicht & Handhaving brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functies;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan in artikel 5 bedoelde toezichthouders en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8

[Vervallen per 11-12-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 9

[Vervallen per 11-12-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de Directie Toezicht & Handhaving van het Stadsdeel Centrum van de gemeente Amsterdam 2011.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 6 oktober 2011

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

J. Gankema,

Teammanager BTR.

Terug naar begin van de pagina