Besluit differentiatie tarieven transport elektriciteit

Geldend van 01-11-2011 t/m heden

Besluit van 28 september 2011, houdende een mogelijkheid tot tariefdifferentiatie ter zake van de transporttarieven van elektriciteit (Besluit differentiatie tarieven transport elektriciteit)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 12 juli 2011, nr. WJZ / 11100078;

Gelet op artikel 29, vierde lid, van de Elektriciteitswet 1998;

De Raad van State gehoord (advies van 24 augustus 2011, nr. W15.11.0283/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 23 september 2011, nr. WJZ / 11130389;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

In aanvulling op artikel 29, tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998, kan het tarief waarvoor transport van elektriciteit zal worden uitgevoerd, voor de ontvangst en voor het invoeden van elektriciteit verschillen voor verschillende afnemers afhankelijk van:

  • a. het transportvermogen waarover een afnemer maximaal kan beschikken;

  • b. het tijdsdeel dat een afnemer beschikt over zijn maximale transportvermogen;

  • c. de fysieke wijze van aansluiten op een net met een spanningsniveau van ten hoogste 50 kV of de situering van een aansluiting in een net met een spanningsniveau van ten hoogste 50 kV ten opzichte van de transformator die dat net verbindt met een net van hoger spanningsniveau;

  • d. het verzorgen van de aan- en uitschakeling van een aansluiting door een netbeheerder.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit differentiatie tarieven transport elektriciteit.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 28 september 2011

Beatrix

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M. J. M. Verhagen

Uitgegeven de elfde oktober 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina