Besluit vaststelling tijdstip opheffing Commissie Herziening voorlopige lijst Werelderfgoed Koninkrijk der Nederlanden

Geldend van 01-01-2012 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 september 2011, nr. DCE/2011/319137, houdende vaststelling van het tijdstip tot opheffing van de Commissie Herziening voorlopige lijst Werelderfgoed Koninkrijk der Nederlanden

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Gelet op artikel 3 van het Instellingsbesluit Commissie Herziening voorlopige lijst Werelderfgoed;

Besluit:

Artikel 1

De Commissie Herziening voorlopige lijst Werelderfgoed Koninkrijk der Nederlanden wordt opgeheven met ingang van 1 oktober 2011.

Artikel 3

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, met uitzondering van artikel 2.

  • 2 Artikel 2 van dit besluit treedt in werking op 1 januari 2012.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

H. Zijlstra

Terug naar begin van de pagina