Wijzigingsbesluit Besluit periodieke registratie Wet BIG, enz. (uitbreiding reikwijdte [...] besluit met registers vijf categorieën beroepsbeoefenaren)

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2014.]
Geldend van 01-01-2012 t/m heden

Besluit van 12 september 2011 houdende wijziging van het Besluit periodieke registratie Wet BIG in verband met de uitbreiding van de reikwijdte van dat besluit met de registers van vijf categorieën van beroepsbeoefenaren en houdende wijziging van het Besluit buitenslands gediplomeerden volksgezondheid

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 22 juli 2011, kenmerk DWJZ/JBA&J 3072952;

Gelet op de artikelen 8, eerste lid, 41, vijfde lid, 94 en 111 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 24 augustus 2011, no. W13.11.0305/III);

Gezien en het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 6 september 2011, DWJZ/JBA&J-3079694;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

Indien een ingeschrevene in een register als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder d tot en met h, van het Besluit periodieke registratie Wet BIG in het bezit is van een getuigschrift, verklaring of erkenning als bedoeld in artikel 8, tweede lid, onder a, van de wet, welke is verkregen vóór 1 januari 2012, geldt in afwijking van artikel 8, tweede lid, onder a, van de wet 1 januari 2012 als aanvangsdatum van de eerste vijfjaarlijkse registratieperiode.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 12 september 2011

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. I. Schippers

Uitgegeven de zesde oktober 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina