Besluit intrekking vertrekmoratorium voor een bepaalde categorie asielzoekers Somalië

[Regeling vervallen per 06-10-2012.]
Geldend van 07-10-2011 t/m 05-10-2012

Besluit van de Minister voor Immigratie en Asiel van 28 september 2011, nr. 5708913/11, tot het intrekken van het vertrekmoratorium voor een bepaalde categorie van asielzoekers afkomstig uit Somalië

De Minister voor Immigratie en Asiel

Gelet op artikel 45, vierde lid, van de Vreemdelingenwet 2000;

Overwegende:

  • dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens op 28 juni 2011 een uitspraak heeft gedaan in Somalische zaken tegen het Verenigd Koninkrijk (app. nrs. 8319/07 en 11449/07 inzake Sufi en Elmi);

  • dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zich in deze zaak heeft uitgelaten over terugkeer naar Zuid- en Centraal-Somalië en deze zaak aangemerkt kan worden als richtinggevend voor de beoordeling van alle vreemdelingen afkomstig uit Zuid- en Centraal-Somalië;

  • dat het landgebonden asielbeleid Somalië is aangepast in navolging van deze uitspraak;

  • dat het voeren van het vertrekmoratorium asielzoekers uit Zuid- en Centraal-Somalië die niet in Noord-Somalië kunnen verblijven, niet langer noodzakelijk is daar dit in afwachting van verdere ontwikkelingen in internationale jurisprudentie is ingesteld na de door de President van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens op 7 januari 2011 getroffen gemotiveerde voorlopige maatregel teneinde de dreigende uitzetting van twee Somaliërs stop te zetten.

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 06-10-2012]

Het vertrekmoratorium dat met ingang van 7 april 2011 is ingesteld voor vreemdelingen van Somalische nationaliteit die afkomstig zijn uit Zuid- en Centraal-Somalië en die niet in Noord-Somalië kunnen verblijven wordt ingetrokken.

Artikel 2

[Vervallen per 06-10-2012]

Ingevolge artikel 45, vierde lid, van de Vreemdelingenwet 2000 treden de rechtsgevolgen van de afwijzing van de asielaanvraag, bedoeld in artikel 45, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000, met het intrekken van het vertrekmoratorium – opnieuw – in voor de vreemdelingen van Somalische nationaliteit die afkomstig zijn uit Zuid- en Centraal-Somalië en die niet in Noord-Somalië kunnen verblijven.

Artikel 3

[Vervallen per 06-10-2012]

Het recht op verstrekkingen voorzien bij of krachtens de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers voor de vreemdelingen als bedoeld in artikel 1, eindigt ingevolge artikel 7 van de Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005, vier weken na de dag waarop dit besluit in werking is getreden.

Artikel 4

[Vervallen per 06-10-2012]

Vreemdelingen die onder het vertrekmoratorium vielen, hebben vanwege het intrekken van het vertrekmoratorium niet langer rechtmatig verblijf op grond van artikel 8, onder j, van de Vreemdelingenwet 2000. Dit betekent dat op hen de verplichting rust om Nederland binnen vier weken te verlaten. Bij gebreke hiervan kan tot uitzetting worden overgegaan.

Artikel 5

[Vervallen per 06-10-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Immigratie en Asiel,

G.B.M. Leers

Terug naar begin van de pagina