Wijzigingsregeling Voorschrift Vreemdelingen 2000 (honderdenzesde wijziging)

Geldend van 01-10-2011 t/m heden

Regeling van de Minister voor Immigratie en Asiel van 28 september 2011, nr. 5711322/11, houdende wijziging van het Voorschrift Vreemdelingen 2000 (honderdenzesde wijziging)

Artikel II

Ter zake van de afdoening van de aanvraag tot het verlenen en verlengen van een verblijfsvergunning als bedoeld in artikel 14 van de Wet, voor een verblijfsdoel als bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, onder n en o, van het Besluit, of van een aanvraag tot wijziging van de verblijfsvergunning in een verblijfsvergunning als bedoeld in artikel 14 van de Wet, voor een verblijfsdoel als bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, onder n en o, van het Besluit, ingediend door tussenkomst van een onderwijsinstelling als bedoeld in artikel 3.18a, is de vreemdeling tot 1 september 2011 het bedrag verschuldigd dat van toepassing was op 30 juni 2011.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2011, met dien verstande dat artikel II terugwerkt tot en met 1 juli 2011.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 28 september 2011

De

Minister

voor Immigratie en Asiel,

G.B.M. Leers

Terug naar begin van de pagina