Besluit verlenen mandaat, volmacht en machtiging ter uitvoering van de Regeling tegemoetkoming adoptiekosten

Geldend van 01-01-2012 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 27 september 2011, nr. DDS 5711509, tot het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging ter uitvoering van de Regeling tegemoetkoming adoptiekosten

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gezien de schriftelijke instemming van de plaatsvervangend secretaris-generaal van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 augustus 2011;

Besluit:

Artikel 1

Aan de directeur van het Agentschap SZW wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend tot het nemen van besluiten en het verrichten van alle benodigde handelingen ter uitvoering van de Regeling tegemoetkoming adoptiekosten.

Artikel 2

Aan de directeur van het Agentschap SZW wordt:

  • a. mandaat verleend tot het nemen van besluiten op bezwaar tegen besluiten bedoeld in artikel 1, voor zover het besluit waartegen het bezwaar zich richt niet door hem in mandaat is genomen;

  • b. volmacht en machtiging verleend tot het verrichten van alle benodigde handelingen, die betrekking hebben op bezwaar- en beroepsprocedures, voor zover deze verband houden met de uitoefening van de bevoegdheden, genoemd in artikel 1.

Artikel 3

De directeur van het Agentschap SZW kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, genoemd in artikelen 1 en 2, ondermandaat, volmacht en machtiging in een door hem te bepalen omvang verlenen aan onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 4

Indien uitvoering wordt gegeven aan dit besluit luidt de ondertekening:

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

namens deze,

gevolgd door functieaanduiding, handtekening en naam van de betrokken functionaris.

Het besluit wordt met toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven

Terug naar begin van de pagina