Uitvoeringsregeling kwaliteit taxivervoer 2011

Geraadpleegd op 29-02-2024.
Geldend van 01-10-2011 t/m heden

Regeling houdende uitvoeringbepalingen inzake de kwaliteit in het taxivoer (Uitvoeringsregeling kwaliteit taxivervoer 2011)

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op de artikel 82b, achtste, negende en tiende lid, van de Wet personenvervoer 2000;

Besluit:

Artikel 2

De in artikel 82b, eerste lid, van de wet bedoelde gemeentelijke verordening stelt geen regels over het maximum aantal in dat artikel bedoelde organisatorische verbanden.

Artikel 3

De krachtens artikel 82b, tiende lid, van de wet aangewezen gemeenten zijn:

  • a. de gemeente Amsterdam;

  • b. de gemeente Den Haag;

  • c. de gemeente Utrecht;

  • d. de gemeente Rotterdam;

  • e. de gemeente Enschede;

  • f. de gemeente Eindhoven;

  • g. de gemeente Haarlemmermeer.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van het tijdstip van inwerkingtreding van Artikel I van de wet van 26 mei 2011 tot wijziging van de Wet personenvervoer 2000, houdende regels ter bevordering van de kwaliteit in het taxivervoer (Stb. 289).

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen

Naar boven