Richtlijn voor strafvordering dierenmishandeling en dierenverwaarlozing 5.38

[Regeling vervallen per 01-03-2015.]
Geldend van 01-10-2011 t/m 28-02-2015

Richtlijn voor strafvordering dierenmishandeling en dierenverwaarlozing 5.38

Beschrijving

[Vervallen per 01-03-2015]

Deze richtlijn ziet enerzijds op dierenmishandeling, zoals omschreven in art 36, lid 1 Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren, te weten het (doelloos) bij een dier veroorzaken van pijn of letsel dan wel het benadelen van de gezondheid of het welzijn van een dier (dat kan een eigen dier zijn of een dier in de vrije natuur). Het gaat daarbij in deze richtlijn om het zonder aanleiding mishandelen/verwaarlozen door particulieren, dus niet om het (structureel) niet nakomen van de dierenwelzijnsregels door bedrijven.

Tevens bevat de richtlijn bepalingen voor de dierenverwaarlozing, zoals omschreven in art 37 Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren, gericht op (particuliere) houders van dieren (waaronder begrepen hobbyfokkers), die aan hun dier(en) de nodige zorg onthouden.

Op het beschadigen, onbruikbaar maken, wegmaken of doden van een dier, dat (geheel of ten dele) toebehoort aan een ander, zijn de basisdelicten beschadigen en doden van een dier onder de richtlijn vernieling 5.30 (art. 350, lid 2 Sr) van toepassing.

Indien een dier tevens letsel is toegebracht of uiteindelijk is bezweken (al dan niet geëuthanaseerd), wordt dit als ernstiger beoordeeld dan het veroorzaken van pijn bij een dier.

Bij het bepalen van het uitgangspunten is gedacht aan een dier in de ordegrootte van een kat/hond en, wat betekent dat afhankelijk van het dier een mogelijke verzwaring of vermindering van toepassing kan zijn.

Basisdelict dierenmishandeling (36, lid 1 GWD) 5.38.01

[Vervallen per 01-03-2015]

Beschrijving

[Vervallen per 01-03-2015]

Het basisdelict dierenmishandeling ziet in zijn meest eenvoudige verschijningsvorm op het een dier doen ondervinden van (alleen) pijn; het daarnaast toebrengen van letsel en dood als gevolg is in een beoordelingsfactor uitgewerkt

Basisfactoren

[Vervallen per 01-03-2015]

Aantal dieren

Per extra dier 5 pt

Letsel/dood bij dieren

 • geen letsel 0 pt

 • er is sprake van herstelbaar letsel 5 pt

 • er is sprake van onherstelbaar letsel (verminking) 10 pt (TS)

 • het dier is aan de verwondingen bezweken of moest worden geëuthanaseerd 15 pt (DV, TS)

(DV) + dagvaarden

(TS) + in beginsel taakstraf

Delictspecifieke factoren

[Vervallen per 01-03-2015]

Medeplegen

 • Er is geen sprake van medeplegen +0 %

 • Er is sprake van medeplegen +25 %

Recidiveregeling

[Vervallen per 01-03-2015]

Mate van recidive (5 jaar)

 • Geen recidive +0 %

 • 1 maal binnen 2 jaar +50 % (NH)

 • 1 maal binnen 2-5 jaar +50 %

 • Meermalen +100 % (DV, NH )

(DV) + dagvaarden

(NH) + naast hogere categorie

Maatwerk

[Vervallen per 01-03-2015]

Reclasseringsrapportage

 • er zijn geen redenen om reclasseringsrapportage aan te vragen + 0%

 • er is grote maatschappelijke verontwaardiging veroorzaakt + 0% (RR, DV)

 • er is sprake van een sadistische inslag + 0% (RR, DV)

 • er was (tevens) sprake van langdurig(e) verwaarlozing of lijden + 0% (RR, DV)

 • het betreft meerdere dieren en/of een langere periode + 0% (RR, DV)

(RR) + reclasseringsrapportage aanvragen

(DV) + dagvaarden

Basisdelict dierenverwaarlozing (37 GWD) 5.38.02

[Vervallen per 01-03-2015]

Beschrijving

[Vervallen per 01-03-2015]

Het basisdelict dierenverwaarlozing ziet in zijn meest eenvoudige verschijningsvorm op niet bedrijfsmatige houders van dieren, die aan hun dier(en) de nodige zorg onthouden. Het moet dus gaan om particulieren, waaronder begrepen de hobbyfokkers.

Het daarnaast toebrengen van letsel en dood als gevolg is in een beoordelingsfactor uitgewerkt.

Basisfactoren

[Vervallen per 01-03-2015]

Aantal dieren

Per extra dier 5 pt

Letsel/dood bij dieren

 • geen letsel 0 pt

 • er is sprake van herstelbaar letsel 5 pt

 • er is sprake van onherstelbaar letsel (verminking) 10 pt (TS)

 • het dier is aan de verwondingen bezweken of moest worden geëuthanaseerd 15 pt (DV, TS)

(DV) + dagvaarden

(TS) + in beginsel taakstraf

Delictspecifieke factoren

[Vervallen per 01-03-2015]

Medeplegen

 • Er is geen sprake van medeplegen +0 %

 • Er is sprake van medeplegen +25 %

Recidiveregeling

[Vervallen per 01-03-2015]

Mate van recidive (5 jaar)

 • Geen recidive +0 %

 • 1 maal binnen 2 jaar +50 % (NH)

 • 1 maal binnen 2-5 jaar +50 %

 • Meermalen +100 % (DV, NH)

(DV) + dagvaarden

(NH) + naast hogere categorie

Maatwerk

[Vervallen per 01-03-2015]

Reclasseringsrapportage

 • er zijn geen redenen om reclasseringsrapportage aan te vragen + 0%

 • er is grote maatschappelijke verontwaardiging veroorzaakt + 0% (RR, DV)

 • er is sprake van een sadistische inslag + 0% (RR, DV)

 • er was (tevens) sprake van langdurig(e) verwaarlozing of lijden + 0% (RR, DV)

 • het betreft meerdere dieren en/of een langere periode + 0% (RR, DV)

(RR) + reclasseringsrapportage aanvragen

(DV) + dagvaarden

Toelichting: aan deze richtlijn zijn twee nieuwe basisfactoren toegevoegd:

[Vervallen per 01-03-2015]

Beschrijving

[Vervallen per 01-03-2015]

Als mogelijk gevolg van een delict speelt het letsel of de dood een belangrijke rol. Het delict wordt ernstiger ervaren naarmate de aard van het letsel ernstiger is. Om die reden dient de ernst van het toegebrachte letsel en de dood als gevolg een strafverzwarende invloed te hebben bij de beoordeling van dit delict.

Antwoordmogelijkheden

[Vervallen per 01-03-2015]

 • geen letsel 0 pt

 • er is sprake van herstelbaar letsel 5 pt

 • er is sprake van onherstelbaar letsel (verminking) 10 pt (TS)

 • het dier is aan de verwondingen bezweken of moest worden geëuthanaseerd 15 pt (DV, TS)

(DV) + dagvaarden

(TS) + in beginsel taakstraf

Uitgangspunt indien onbekend

Geen letsel

Bijzonderheden

[Vervallen per 01-03-2015]

Gezien de ernst van de gevolgen dient bij onherstelbaar letsel (verminking) of uiteindelijke dood (al dan niet door euthanasie) in beginsel een taakstraf te worden opgelegd/gevorderd, mits wordt voldaan aan de voorwaarden, genoemd in de Aanwijzing Taakstraffen. Contra-indicaties voor een taakstraf zijn onder meer het weigeren van schadevergoeding.

Aantal dieren 3.01.74

[Vervallen per 01-03-2015]

Beschrijving

[Vervallen per 01-03-2015]

Indien het gaat om één wilsbesluit waarin aan meer dieren de nodige zorg wordt onthouden dient een strafverzwaring per extra dier te worden doorberekend.

Toelichting: aan deze richtlijn is een nieuwe maatwerkfactor ‘Reclasseringsrapportage’ toegevoegd:

[Vervallen per 01-03-2015]

Beschrijving

[Vervallen per 01-03-2015]

Wanneer er sprake is van grote maatschappelijke onrust/verontwaardiging, een sadistische inslag bij de dader, langdurig pijn lijden of verwaarlozing voorafgaand aan eventuele dood van het dier, meerdere dieren en/of een langere pleegperiode (stelselmatigheid) dient er een reclasseringsrapport te worden aangevraagd. Tevens dient er te worden gedagvaard. Overleg met de officier is geïndiceerd omdat er tot maatwerk moet worden overgegaan. Het percentage strafverhoging is hier niet aangegeven, maar als uitgangspunt geldt dat deze omstandigheden tot strafverhoging dienen te leiden. Bij deze vraag kunnen er meerdere mogelijkheden worden aangevinkt.

Antwoordmogelijkheden

[Vervallen per 01-03-2015]

 • er zijn geen redenen om reclasseringsrapportage aan te vragen + 0%

 • er is grote maatschappelijke verontwaardiging veroorzaakt + 0% (RR, DV)

 • er is sprake van een sadistische inslag + 0% (RR, DV)

 • er was (tevens) sprake van langdurig(e) verwaarlozing of lijden + 0% (RR, DV)

 • het betreft meerdere dieren en/of een langere periode + 0% (RR, DV)

(RR) + reclasseringsrapportage aanvragen

(DV) + dagvaarden

Uitgangspunt indien onbekend

Er zijn geen redenen om reclasseringsrapportage aan te vragen

Bijzonderheden

[Vervallen per 01-03-2015]

Geen

Zie basisdelicten

 • beschadigen dier

 • doden dier

 • dierenmishandeling (36/1 GWD)

 • dierenverwaarlozing (37 GWD)

Terug naar begin van de pagina