Verordening PT heffing glasgroenten en fruit 2009

Geldend van 11-09-2011 t/m heden

Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van 11 november 2008, houdende de vaststelling van een heffing ten behoeve van de teelt van glasgroenten en fruit voor het jaar 2009 (Verordening PT heffing glasgroenten en fruit 2009)

Het bestuur van het Productschap Tuinbouw;

gelet op de artikelen 93, derde lid en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, en

gelet op de artikelen 12 tot en met 14 van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw;

gehoord de Commissie voor groenten en fruit, d.d. 28 oktober 2008;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

 • 3 In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  a. ondernemer:

  de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarin de teelt van glasgroenten en/of fruit wordt uitgeoefend;

  b. braakland:

  de gronden die in enig oogstjaar tot en met april van het daarop volgend oogstjaar niet worden beteeld, als bedoeld in de Regeling landbouwtelling;

  c. cultuurgrond:

  beteelde grond, braakland, de oppervlakte van de grond die gemoeid is met het gebruik van elk ander groeimedium met behulp waarvan de in artikelen 4 en 5 genoemde gewassen of producten kunnen worden geteeld, of ten tijde van het tijdvak als bedoeld in de Regeling Landbouwtelling, nog niet beteelde grond waarbij een teelt voor eind augustus wordt ingezet;

  d. gemeten maat:

  de oppervlakte beteelbare grond, inclusief paden en voren die voor de teelt noodzakelijk zijn;

  e. contractteelt:

  de teelt van gewassen op contract voor een ander;

  f. glasgroenten:

  groenten geteeld in kassen bedekt met glas of plastic, of in betreedbare plastic tunnels

  g.fruit en noten:

  hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 3 lid 4a van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw.

§ 2. Heffingsplicht

Artikel 2

 • 1 De ondernemer die in het jaar 2009 een onderneming drijft waarin glasgroenten en / of fruit, worden geteeld is aan het productschap een heffing verschuldigd.

 • 2 De berekening van de heffing als bedoeld in het eerste lid, vindt plaats op basis van de door de ondernemer via de Regeling Landbouwtelling aan het productschap verstrekte gegevens.

 • 3 De heffing als bedoeld in het eerste lid, is aan het productschap verschuldigd over het kalenderjaar 2009, ten behoeve van aangelegenheden als: promotionele- en marketingactiviteiten, technisch onderzoek, arbeid, kwaliteit, milieuaangelegenheden en de organisatiekosten van het PT.

 • 4 De heffing als bedoeld in het eerste lid, wordt opgelegd bij wege van een aanslag, met inachtneming van het in de volgende artikelen bepaalde.

§ 3. Grondslag en hoogte

Artikel 3

De heffing die is verschuldigd wordt opgelegd naar de grondslag grondgebruik over de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 maart 2009, een en ander overeenkomstig de volgende artikelen.

Artikel 4

De heffing naar de grondslag grondgebruik voor glasgroenten wordt berekend naar de oppervlakte van de bij onderneming behorende cultuurgrond en bedraagt voor:

aubergine, komkommer, paprika en tomaten

€1,78 per are

overige glasgroenten

€ 0,99 per are

Artikel 5

De heffing naar de grondslag grondgebruik voor fruit wordt berekend naar de oppervlakte van de bij de onderneming behorende cultuurgrond en bedraagt voor:

a. groep 32

cultuurgrond in gebruik voor de teelt in de open grond van appelen:

€ 4,34 per ha;

b. groep 33

cultuurgrond in gebruik voor de teelt in de open grond van peren:

€ 7,34 per ha;

c. groep 34

cultuurgrond in gebruik voor de teelt in de open grond van klein fruit:

€ 18,01 per ha;

d. groep 34a

cultuurgrond in gebruik voor de teelt in open grond van blauwe bessen:

€ 18,01 per ha;

e. groep 35

cultuurgrond in gebruik voor de teelt in de open grond van overige pit- en steenvruchten:

€ 8,34 per ha;

f. groep 36

cultuurgrond in gebruik voor de teelt in de open grond van zwarte bessen, zure kersen, amandelen, hazelnoten en walnoten:

€ 2,50 per ha;

g. groep 60

cultuurgrond in gebruik voor de teelt onder glas van fruit:

€ 0,54 per are.

Artikel 6

 • 1 Voor de toepassing van artikel 4 en 5, wordt onder de bij de onderneming behorende cultuurgrond mede verstaan cultuurgrond die:

  • a. zaai- of pootklaar is gehuurd;

  • b. als overig los land is gehuurd;

  • c. in gebruik is ontvangen, of

  • d. door de ondernemer wordt beteeld voor contractteelt.

 • 2 Voor de toepassing van artikel 4 en 5, wordt cultuurgrond gerekend naar de gemeten maat.

 • 3 Voor de toepassing van alle groepen van artikel 4 en groep 60 van artikel 5, worden gedeelten van een are belast in evenredigheid met de voor die groepen bedoelde bedragen. Gedeelten van een are worden naar beneden afgerond tot een veelvoud van centiaren (ofwel vierkante meters).

 • 4 Voor de toepassing van artikel 5, worden met betrekking tot de groepen 32 tot en met 36, gedeelten van een hectare belast in evenredigheid met de voor die groepen bedoelde bedragen. Gedeelten van een hectare worden naar beneden afgerond tot een veelvoud van aren.

§ 4. Oplegging en inning

Artikel 7

 • 1 De oplegging van de krachtens deze verordening verschuldigde heffing vindt plaats aan het einde van het jaar of na afloop van het jaar waarover de heffing verschuldigd is en geschiedt door middel van toezending of uitreiking aan de heffingsplichtige van een heffingsnota.

 • 2 In afwijking van het eerste lid kan de heffingsplichtige een voorlopige heffing worden opgelegd tot het bedrag waarop de heffing vermoedelijk zal worden vastgesteld. De voorlopige heffing wordt verrekend met de krachtens deze verordening verschuldigde heffing.

Artikel 8

Indien uit de ter beschikking gekomen gegevens blijkt dat de verstrekking van de gegevens of een raming als bedoeld in artikel 7, niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, kan een opgelegde heffing aan de hand van deze gegevens worden herzien en opnieuw worden opgelegd.

Artikel 9

 • 1 De gegevens verkregen uit hoofde van het bepaalde in deze verordening dienen in handen van de voorzitter of door deze aan te wijzen personen van het secretariaat van het productschap te worden gesteld.

 • 2 Deze gegevens mogen slechts worden gebruikt voor de vervulling van de taak van het productschap.

§ 5. Slotbepalingen

Artikel 10

Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 1 januari 2009.

Zoetermeer, 11 november 2008

A. Bruggeman

vice-voorzitter

C. Kuijvenhoven

secretaris

Terug naar begin van de pagina