Verordening PT bijzondere heffing handel groenten en fruit 2009

[Regeling materieel uitgewerkt per 11-09-2011.]
Geldend van 11-09-2011 t/m heden

Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van 24 maart 2009, houdende de vaststelling van een bijzondere heffing groenten en fruithandel 2009 (Verordening PT bijzondere heffing handel groenten en fruit 2009)

Het bestuur van het Productschap Tuinbouw;

gelet op de artikelen 95 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, en

gelet op de artikelen 12 tot en met 14 van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw;

gehoord de Commissie voor groenten en fruit, d.d. 24 februari 2009.

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

 • 1 Deze verordening verstaat onder:

  productschap

  :

  Productschap Tuinbouw;

  bestuur

  :

  bestuur van het productschap;

  voorzitter

  :

  voorzitter van het productschap;

  secretaris

  :

  secretaris van het productschap;

  aankoopwaarde handel

  :

  bedrag van de door de handelaar aangekochte groenten, fruit en noten ongeacht herkomst met uitzondering van aankopen uit de EU;

  afzetorganisatie/bemiddelaar

  :

  natuurlijke of rechtspersoon die, voor zover niet voor eigen rekening en risico, in opdracht van of ten behoeve van telers de door hen geteelde groenten en fruit verkoopt;

  bewerken

  :

  handelingen waardoor van groenten en fruit gebruiksklare artikelen worden gemaakt, zoals schonen, schillen, schrappen, snijden, mengen, wassen en centrifugeren;

  derde land

  :

  een land dat geen lid is van de Europese Unie;

  groenten en fruit

  :

  producten als bedoeld in artikel 3, vierde lid, onder a en b, van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw;

  handelen

  :

  aankopen van noten, vers of bewerkt fruit (met uitzondering van slaggrondnoten en kopra) en groenten (met uitzondering van zaden van groenten) en het verkopen daarvan aan anderen dan consumenten voor hun persoonlijke behoeften;

  noten

  :

  amandelen, cashewnoten, hazelnoten, paranoten, peacannoten, pistachenoten en walnoten in welke vorm dan ook, gepeld, ongepeld, gedroogd, geblancheerd, gebrand, ongebrand, gezouten, gemengd, gebroken, geschaafd of verduurzaamd;

  ondernemer

  :

  natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarin de handel wordt uitgeoefend in noten en/of verse of bewerkte groenten en fruit;

  uien

  :

  alle soorten uien met uitzondering van zilveruien, die behoren tot de groenten.

 • 2 Met ondernemer wordt gelijk gesteld een natuurlijke of rechtspersoon die groenten en fruit van Nederlandse telers of uit 3e landen aankoopt en deze zonder tussenkomst van andere handelaren verkoopt aan consumenten. Voor de aankoopwaarde handel wordt in dat geval uitsluitend in aanmerking genomen hetgeen op deze wijze van Nederlandse telers of uit 3e landen is aangekocht.

 • 3 Deze verordening is niet van toepassing op de handel in noten.

§ 2. Heffingsplicht

Artikel 2

 • 1 De ondernemer die een onderneming drijft, met als activiteit het verhandelen of bewerken van groenten en fruit, is verplicht jaarlijks aan het productschap een heffing te betalen. Uit de opbrengst van deze heffing worden projecten ten behoeve van de handel in groenten en fruit gefinancierd.

§ 3. Grondslag en hoogte

Artikel 3

 • 1 Aan de ondernemer wordt de heffing opgelegd naar de grondslag “aankoopwaarde handel”. Aan de ondernemer die groenten en fruit bewerkt wordt de heffing ook opgelegd naar de grondslag “aankoopwaarde handel”. Indien groenten en fruit zijn aangekocht uit derde landen dient gebruik te worden gemaakt van de CIF-waarde. De heffing wordt uitgedrukt in een percentage van de aankoopwaarde en bedraagt 0,03%.

 • 2 In afwijking van het eerste lid, wordt de heffing voor de handel in uien opgelegd over het aantal aangekochte netto kilogrammen. De heffing bedraagt € 14,15 per 100 ton aangekochte uien.

§ 4. Oplegging en inning

Artikel 4

 • 1 De oplegging van de krachtens deze verordening verschuldigde heffing vindt plaats na afloop van het betreffende kalenderjaar 2009 en geschiedt door toezending of uitreiking aan de ondernemer van een heffingsnota.

 • 2 In afwijking van het eerste lid, kan aan de ondernemer een voorlopige heffing worden opgelegd tot het bedrag waarop de heffing vermoedelijk zal worden vastgesteld. De voorlopige heffing wordt verrekend met de krachtens deze verordening verschuldigde heffing.

Artikel 5

Indien uit ter beschikking van het productschap gekomen gegevens blijkt dat verstrekte gegevens of een raming als bedoeld in artikel 4, tweede lid, niet in overeenstemming zijn met de werkelijkheid, kan een opgelegde heffing aan de hand van deze gegevens worden herzien en opnieuw worden opgelegd.

Artikel 6

 • 1 De gegevens verkregen uit hoofde van het bepaalde in deze verordening worden in handen van de voorzitter of door deze aan te wijzen personen van het secretariaat van het productschap gesteld.

 • 2 Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de vervulling van de taak van het productschap.

Artikel 7

 • 1 Het bestuur is belast met de uitvoering van het bij of krachtens deze verordening bepaalde en is bevoegd omtrent de bij of krachtens deze verordening geregelde onderwerpen nadere uitvoeringsvoorschriften te geven.

 • 2 Het bestuur is bevoegd geheel of gedeeltelijk ontheffing te verlenen van het bij of krachtens deze verordening bepaalde. Aan een zodanige ontheffing kan het bestuur voorschriften verbinden.

 • 3 Indien de aan een ontheffing verbonden voorschriften niet, niet tijdig of niet behoorlijk worden nagekomen, kan het bestuur de betreffende ontheffing intrekken.

§ 5. Slotbepalingen

Artikel 8

Deze verordening treedt in werking op 1 april 2009. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 april 2009, treedt zij in werking op de tweede dag na de dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 april 2009.

Artikel 9

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PT bijzondere heffing handel groenten en fruit 2009.

Zoetermeer, .... 2009

T.H.J. Joustra

voorzitter

C. Kuijvenhoven

secretaris

Terug naar begin van de pagina