Verordening PT bijzondere heffing verduurzaamde groenten en fruit 2011

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2012.]
Geldend van 11-09-2011 t/m heden

Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van 10 november 2010, houdende de vaststelling van een bijzondere heffing verduurzaamde groenten en fruit (Verordening PT bijzondere heffing verduurzaamde groenten en fruit 2011)

Het bestuur van het Productschap Tuinbouw;

gelet op de artikelen 95 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;

gelet op de artikelen 13 en 14 van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw;

gehoord de Sectorcommissie voor groenten en fruit, d.d. 19 oktober 2010.

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

Deze verordening verstaat onder:

productschap

:

Productschap Tuinbouw;

bestuur

:

bestuur van het productschap;

voorzitter

:

voorzitter van het productschap;

secretaris

:

secretaris van het productschap;

omzet

:

de verkoopwaarde ‘af fabriek’ van de door de fabrikant verduurzaamde groenten en fruit, met uitzondering van: pindakaas, sauzen, natte en droge soepen, aroma's, limonades, salades, kindervoeding, kant en klaarmaaltijden en vruchten- en groentesappen, niet uitgezonderd compotes en moes;

ondernemer

:

elk afzonderlijk natuurlijk- of rechtspersoon die een onderneming drijft waarin fruit, groenten, of daaruit verkregen producten worden verduurzaamd;

verduurzamen

:

alle handelingen met betrekking tot groenten en fruit waardoor deze, al dan niet voorlopig, langer houdbaar worden.

§ 2. Heffingsplicht

Artikel 2

  • 1 De ondernemer die een onderneming drijft waarin groenten en fruit worden verduurzaamd, is verplicht aan het productschap jaarlijks een heffing te betalen. Uit de opbrengst van deze heffing worden projecten ten behoeve van de verduurzaming van groenten en fruit gefinancierd.

§ 3. Grondslag en hoogte

Artikel 3

De heffing die de ondernemer is verschuldigd, wordt opgelegd naar de grondslag omzet en bedraagt voor:

a.

verduurzaamde groenten en fruit, verduurzaamde champignons uitgezonderd:

0,022%, en

b.

verduurzaamde champignons

0,037%

§ 4. Oplegging en inning

Artikel 4

  • 1 De oplegging van de krachtens deze verordening verschuldigde heffing vindt plaats na afloop van het betreffende kalenderjaar en geschiedt door toezending of uitreiking aan de ondernemer van een heffingsnota.

  • 2 In afwijking van het eerste lid, kan aan de ondernemer een voorlopige heffing worden opgelegd tot het bedrag waarop de heffing vermoedelijk zal worden vastgesteld. De voorlopige heffing wordt verrekend met de krachtens deze verordening verschuldigde heffing.

Artikel 5

Indien uit ter beschikking van het productschap gekomen gegevens blijkt dat verstrekte gegevens of een raming als bedoeld in artikel 4, tweede lid, niet in overeenstemming zijn met de werkelijkheid, kan een opgelegde heffing aan de hand van deze gegevens worden herzien en opnieuw worden opgelegd.

Artikel 6

  • 1 De gegevens verkregen uit hoofde van het bepaalde in deze verordening worden in handen van de secretaris of door deze aan te wijzen personen van het secretariaat van het productschap gesteld.

  • 2 Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de vervulling van de taak van het productschap.

Artikel 7

  • 1 Het bestuur is belast met de uitvoering van het bij of krachtens deze verordening bepaalde en is bevoegd omtrent de bij of krachtens deze verordening geregelde onderwerpen nadere uitvoeringsvoorschriften te geven.

  • 2 Het bestuur is bevoegd geheel of gedeeltelijk ontheffing te verlenen van het bij of krachtens deze verordening bepaalde. Aan een zodanige ontheffing kan het bestuur voorschriften verbinden.

  • 3 Indien de aan een ontheffing verbonden voorschriften niet, niet tijdig of niet behoorlijk worden nagekomen, kan het bestuur de betreffende ontheffing intrekken.

§ 5. Slotbepalingen

Artikel 8

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2011. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2011, treedt zij in werking op de tweede dag na de dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2011.

Artikel 9

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PT bijzondere heffing verduurzaamde groenten en fruit 2011.

Zoetermeer, 10 november 2010

T.H.J. Joustra

voorzitter

J.M. Gerritsen

secretaris

Terug naar begin van de pagina