Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar, domein II Milieu, welzijn en infrastructuur van de gemeente Haarlemmermeer 2011

[Regeling vervallen per 27-09-2016.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 26-09-2016

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 19 september 2011, nr. 5709466/Justis/11, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren, domein II Milieu, welzijn en infrastructuur gemeente Haarlemmermeer 2011

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de clustermanager Handhaving en Toezicht a.i. van de gemeente Haarlemmermeer van 26 april 2011 en de daaropvolgende adviezen van de hoofdofficier van justitie van het Functioneel Parket te Den Haag en de korpschef van de regiopolitie Kennemerland;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 27-09-2016]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 27-09-2016]

De personen, werkzaam in de functie van specialist handhaving in dienst van het cluster Handhaving en Toezicht van de gemeente Haarlemmermeer, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 27-09-2016]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 27-09-2016]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 5 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 27-09-2016]

Artikel 6

[Vervallen per 27-09-2016]

  • 1 De clustermanager Handhaving en Toezicht van de gemeente Haarlemmermeer brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7

[Vervallen per 27-09-2016]

De individuele akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden van de buitengewoon opsporingsambtenaren in dienst van het cluster Toezicht en Handhaving van de gemeente Haarlemmermeer, in de functie van specialist handhaving, worden voor de duur van hun geldigheid of tot daarover nader zal zijn beslist, geacht te zijn akten en overige benoemingsbescheiden afgegeven mede op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 8

[Vervallen per 27-09-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 9

[Vervallen per 27-09-2016]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar, domein II Milieu, welzijn en infrastructuur van de gemeente Haarlemmermeer 2011.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 19 september 2011

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

J. Gankema,

Teammanager BTR.

Terug naar begin van de pagina