Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rechterlijke Macht vanaf 1950 (Gerechtshoven)

Geldend van 25-09-2011 t/m heden

Vaststellingsbeschikking voor de selectielijst Rechterlijke Macht over de periode vanaf 1950 – actualisatie

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 16 juni 2001, nr.bca-2011.06178/3;

Besluit:

Artikel 2

De ‘lijst voor het Gerechtshof, de Gerechtshoven te Amsterdam, Arnhem, Leeuwarden, ’s-Gravenhage en ’s-Hertogenbosch, alsmede de Rechtbanken te Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Arnhem, Assen, Breda, Dordrecht, Groningen, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht, Middelburg, Roermond, Rotterdam, ’s-Gravenhage, ’ s-Hertogenbosch, Utrecht, Zutphen en Zwolle- Lelystad op het beleidsterrein Rechterlijke Macht vanaf 1950’ (vastgesteld bij beschikking van de algemene rijksarchivaris, namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 12 december 2006, kenmerk C/S&A/06/3398 (gepubliceerd in de Staatscourant nr. 5 d.d. 8 januari 2007)) wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 5 juli 2011

De

staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:

De algemene rijksarchivaris

M.J. Berendse

Terug naar begin van de pagina