Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar RDW 2011

[Regeling vervallen per 23-09-2016.]
Geldend van 30-04-2016 t/m 22-09-2016

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 20 september 2011, nr. 5708409/Justis/11, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de Rijksdienst voor Wegverkeer

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van het hoofd van de afdeling Handhaving van de Rijksdienst voor Wegverkeer van 18 april 2011;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 23-09-2016]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. RDW: de Rijksdienst voor Wegverkeer;

 • b. buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 23-09-2016]

De personen, werkzaam in de functie van medewerker uitvoering S5-S8, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 23-09-2016]

 • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

 • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 23-09-2016]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 40 personen als buitengewoon

opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 23-09-2016]

Artikel 6

[Vervallen per 23-09-2016]

 • 1 Het hoofd van de afdeling Handhaving van de Rijksdienst voor Wegverkeer brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

 • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7

[Vervallen per 23-09-2016]

De individuele akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden van de buitengewoon opsporingsamtbenaren werkzaam bij de afdeling Handhaving van de Rijksdienst voor Wegverkeer in de functie van medewerker uitvoering S5-S8, worden voor de duur van hun geldigheid of tot daarover nader zal zijn beslist, geacht te zijn akten en overige benoemingsbescheiden afgegeven mede op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 8

[Vervallen per 23-09-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 9

[Vervallen per 23-09-2016]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar RDW 2011.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 20 september 2011

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

J. Gankema,

Teammanager BTR

Terug naar begin van de pagina