Besluit erkenningsvoorwaarden controle-instantie verordeningen registratie en verantwoording antibioticagebruik (PVV) 2011

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 28-08-2011 t/m 31-12-2014

Besluit van het bestuur van het Productschap Vee er Vlees van 30 juni 2001 tot vaststelling van erkenningsvoorwaarden voor controle-instanties die door ondernemers kunnen worden ingeschakeld ten behoeve van de controle op de naleving (Besluit erkenningsvoorwaarden controle-instantie verordeningen registratie en verantwoording antibioticagebruik (PVV) 2011)

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

De erkenningsvoorwaarden zoals bedoeld in artikel 5, derde lid, van de Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik rundersector (PVV) 2011. artikel 5, derde lid, van de Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik kalversector (PVV) 2011 en artikel 5, derde lid, van de Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik varkenssector (PVV) 2011, luiden als volgt:

  • a) De controle-instantie is (geaccrediteerd volgens NEN-EN-norm 17020 of 45011 en beschikt over voldoende gekwalificeerd personeel. De controle-instantie stelt het rapport van de Raad voor Accreditatie ter zake van de vereiste accreditatie beschikbaar aan de voorzitter bij de aanvraag van de erkenning;

  • b) De controle-instantie staat toe en verleent haar medewerking aan een door de voorzitter, voorafgaand aan de verlening aan de erkenning, in voorkomend geval opgedragen toets door een door hem aangewezen keuringsinstantie van zowel de opzet als de werking van het door de controle-instantie gevoerde accreditaat;

  • c) De controle-instantie documenteert de uitgevoerde controles en verschaft de voorzitter desgevraagd inzage in deze documentatie;

  • d) De controle-instantie verschaft binnen een maand na de dag waarop de controle is uitgevoerd een adequate rapportage van de controlebevindingen aan de voorzitter;

  • e) De controle-instantie verantwoordt de kosten verbonden aan controles op de naleving van de verordening;

  • f) Op de controle-activiteiten is een aansprakelijkheidsverzekering met een adequate dekking van toepassing;

  • g) De controle-instantie verbindt zich ertoe de gegevens die naar aanleiding van de controles op de naleving van de verordening worden gegenereerd niet aan derden te verstrekken.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit erkenningsvoorwaarden controle-instantie verordeningen registratie en verantwoording antibioticagebruik (PVV) 2011.

  • 2 Dit besluit zal worden gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van net Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.

Zoetermeer, 30 juni 2011

S.W.A. Lak

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Terug naar begin van de pagina