Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik varkenssector (PVV) 2011

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 25-03-2012 t/m 31-12-2014

Verordening van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 30 juni 2011 houdende verplichtingen tot registratie en verantwoording van het gebruik van antibiotica in de varkenssector (Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik varkenssector (PVV) 2011)

Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;

Gelet op de artikelen 93, 95 en 104 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 10 van het Instellingsbesluit Productschap Vee en Vlees;

Gehoord de Adviescommissie Varkens en de Commissie Varkenshouderij,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.

UBN

:

uniek bedrijfsnummer als gedefinieerd in artikel 1, onder ee., van de Regeling identificatie en registratie dieren (Stcrt. 2004, 242);

b.

varken

:

dier behorende tot de familie Suidae (Gray, 1821);

c.

antibioticum

:

antimicrobieel diergeneesmiddel;

d.

ondernemer

:

natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld;

e.

houder

:

ondernemer die al dan niet voor eigen rekening en risico vijf of meer varkens houdt;

f.

bedrijf

:

vestiging met een UBN waar, anders dan voor educatieve doeleinden, vijf of meer dan vijf varkens worden gehouden dan wel een locatie die voor het zodanig houden bestemd is;

g.

EAN-code

:

streepjescode, bekend als European Article Numbering, bestaande uit 13- cijfers;

h.

bedrijfsbehandelplan

:

door de dierenarts in samenwerking met de houder opgesteld plan waarin staat op welke wijze antibiotica op het bedrijf worden ingezet en op welke wijze de meest voorkomende ziekten worden behandeld dan wel tegen ziekte wordt gevaccineerd;

i.

bedrijfsgezondheidsplan

:

door de houder in samenwerking met de dierenarts en eventuele adviseurs opgesteld plan waarin naast het bedrijfsbehandelplan ook beschreven staat welke andere managementmaatregelen het bedrijf neemt om het gebruik van antibiotica te beperken;

j.

productschap

:

Productschap Vee en Vlees;

k.

bestuur

:

bestuur van het productschap;

l.

voorzitter

:

voorzitter van het productschap;

m.

regelinghouder

:

rechtspersoon of natuurlijk persoon die schemabeheerder is van een erkend kwaliteitssysteem;

n.

erkend kwaliteitssysteem

:

kwaliteitssysteem dat door de voorzitter ter zake van de registratie en verantwoording van antibioticagebruik is erkend.

Registratie

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De houder draagt er voor zorg dat elke levering van een antibioticum op zijn bedrijf binnen twee weken na de dag van levering elektronisch wordt geregistreerd in een door de voorzitter namens het bestuur bij besluit aangewezen databank voor de registratie van voorgeschreven antibiotica in de varkenssector.

 • 2 Aan de databank als bedoeld in het eerste lid worden de volgende gegevens doorgegeven:

  • -

   naam, adres, woonplaats, en UBN van de houder;

  • -

   naam en registratienummer van de dierenarts;

  • -

   de datum van levering van het antibioticum, naam en nummer van het middel, EAN-code en hoeveelheid;

  • -

   diercategorie van de varkens ten behoeve waarvan de antibiotica is geleverd;

  • -

   het gemiddelde aantal gehouden varkens per dag, afgeleid van het totaal aantal gehouden varkens per diercategorie bepaald over het voorgaande kalenderjaar, dat gehouden wordt op het bedrijf met het desbetreffende UBN.

 • 3 De voorzitter kan namens het bestuur, in aanvulling op het bepaalde in het tweede lid, bij besluit bepalen welke gegevens moeten worden doorgegeven aan de databank.

 • 4 De houder die gecertificeerd deelneemt aan een erkend kwaliteitssysteem, heeft met de tijdige doorgifte van de gegevens als bedoeld in het tweede lid door de regelinghouder voldaan aan de verplichting als voorzien in het eerste lid.

 • 5 Het in het eerste lid en in het derde lid bedoelde besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Diergezondheid

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De houder draagt er voor zorg dat, op basis van een fysieke inspectie van zijn bedrijf door zijn dierenarts, een bedrijfsgezondheidsplan en een bedrijfsbehandelplan voor zijn bedrijf worden opgesteld. Het bestuur stelt bij besluit de minimumeisen vast waaraan het bedrijfsgezondheidsplan en het bedrijfsbehandelplan dienen te voldoen. De beide plannen bevatten in ieder geval de naam en handtekening van de houder, van de betrokken dierenarts en voorts het UBN van het bedrijf en de datum van het opstellen van de plannen.

 • 2 De houder voert zijn bedrijf met inachtneming van het opgestelde bedrijfsgezondheidsplan en bedrijfsbehandelplan als bedoeld in het eerste lid.

 • 3 De houder legt de afspraken met zijn dierenarts inzake het antibioticagebruik op het bedrijf vast in het bedrijfsbehandelplan zodat deze afspraken te allen tijde kunnen worden ingezien tijdens een controle of tijdens het toezicht op de naleving.

 • 4 De houder draagt er voor zorg dat het bedrijfsgezondheidsplan en het bedrijfsbehandelplan jaarlijks worden geëvalueerd en waar nodig worden herzien, en het meest actuele bedrijfsgezondheidsplan en bedrijfsbehandelplan op het bedrijf beschikbaar is voor controledoeleinden.

 • 5 De houder die gecertificeerd deelneemt aan een enkend kwaliteitssysteem en heeft voldaan aan de binnen het kwaliteitssysteem geldende bepalingen inzake een bedrijfsgezondheidsplan en bedrijfsbehandelplan, heeft voldaan aan de verplichtingen als voorzien in dit artikel.

 • 6 Het in het eerste lid bedoelde besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Kwaliteitssysteem

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De voorzitter erkent op aanvraag van het kwaliteitssysteem een kwaliteitssysteem dat voldoet aan de door het bestuur bij besluit vastgestelde erkenningsvoorwaarden. Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

 • 2 De erkenning kan onder voorwaarden worden verleend en kan worden geschorst of ingetrokken als niet meer aan de voorwaarden wordt voldaan.

Controle

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De houder is verplicht zich jaarlijks op eigen kosten te laten controleren door een door de voorzitter erkende controle-instantie op de naleving van het bij of krachtens deze verordening bepaalde.

 • 2 De houder die gecertificeerd deelneemt aan een erkend kwaliteitssysteem en heeft voldaan aan de binnen het kwaliteitssysteem geldende bepalingen inzake controleverplichtingen, heeft voldaan aan de controleverplichting als bedoeld in het eerste lid.

 • 3 De voorzitter erkent op aanvraag de controle-instantie die voldoet aan de door het bestuur bij besluit met betrekking tot controle-instanties vastgestelde erkenningsvoorwaarden. De erkenning kan worden geschorst dan wel ingetrokken als niet meer aan de voorwaarden wordt voldaan.

 • 4 De houder zorgt er voor dat de controle-instantie een rapport van bevindingen opstelt naar aanleiding van de controle en zorgt er tevens voor dat dit rapport uiterlijk binnen een maand na de verrichte controle in handen wordt gesteld van de voorzitter.

 • 5 In het geval het rapport van bevindingen hiertoe aanleiding geeft kan de voorzitter de houder gelasten tot het op zijn kosten doen uitvoeren van een hercontrole.

 • 6 Het in het derde lid bedoelde besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Toezicht op de naleving

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de verordening bepaalde wordt namens het productschap uitgeoefend door toezichthouders die hiervoor door de secretaris van het productschap, namens het bestuur, bij besluit zijn aangewezen.

 • 2 De houder is verplicht:

  • a. aan de aangewezen toezichthouders al die gegevens te verstrekken of te doen verstrekken, die nodig zijn voor de vervulling van hun taak;

  • b. aan de aangewezen toezichthouders inzage te geven of te doen geven van die boeken en bescheiden, die nodig zijn voor de vervulling van hun taak;

  • c. aan de aangewezen toezichthouders te allen tijde toegang te geven of te doen geven tot de bedrijfsruimten en tot die plaatsen of vervoermiddelen, waar of waarin voorraden, tot het bedrijf van de houder behorende, zijn opgeslagen of worden vervoerd;

  • d. te gedogen dat de aangewezen toezichthouders monsters nemen uit de voorraden waaronder begrepen verpakkingsmateriaal, van het bedrijf van de houder, ongeacht de plaats waar of waarin zich die voorraden bevinden en alsdan de van hem gevorderde medewerking verlenen overeenkomstig de aanwijzingen en het toezicht van die toezichthouders;

  • e. voor het overige alle medewerking te verlenen ter vervuling van de aan de toezichthouders opgedragen taak.

 • 3 De in het eerste lid bedoelde toezichthouders zijn bevoegd om berechtingsrapporten op te maken ten behoeve van tuchtrechtelijke afhandeling van overtredingen van het bij of krachtens deze verordening bepaalde.

Gegevensverwerking en rapportage

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De door of namens de houder aangeleverde gegevens in de databank en de controle- en toezichtsresultaten kunnen worden gebruikt in rapportages waarin feiten en statistieken inzake typen en hoeveelheden antibiotica die door dierenartsen in de varkenssector zijn voorgeschreven, worden weergegeven.

 • 2 De voorzitter verleent de Stichting Diergeneesmiddelen Autoriteit desgevraagd inzage in de geregistreerde gegevens van de databank waarvoor hij verantwoordelijk is voor zover zulks in overeenstemming is met de Wet bescherming persoonsgegevens.

 • 3 De gegenereerde gegevens worden verwerkt in een periodieke rapportage die ten minste één maal per jaar wordt uitgebracht.

 • 4 De voorzitter kan aan de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) desgevraagd de in de databank geregistreerde gegevens betreffende individuele houders verstrekken voor zover zulks in overeenstemming is met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Deze verordening wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en zij treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie.

 • 2 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik varkenssector (PVV) 2011.

Zoetermeer, 30 juni 2011

S.W.A. Lak

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Terug naar begin van de pagina