Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik rundersector (PVV) 2011

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geraadpleegd op 04-07-2022.
Geldend van 02-06-2013 t/m 31-12-2014

Verordening van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 30 juni 2011 houdende verplichtingen tot registratie en verantwoording van het gebruik van antibiotica in de rundersector (Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik rundersector (PVV) 2011)

Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;

Gelet op de artikelen 93, 95 en 104 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 10 van het Instellingsbesluit Productschap Vee en Vlees;

Gehoord de commissie Diergezondheid en Kwaliteit Runderen,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.

UBN

:

uniek bedrijfsnummer als gedefinieerd in artikel 1, onder ee., van de Regeling identificatie en registratie dieren (Stcrt. 2004, 242);

b.

rund

:

rund als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder b) en c) van Richtlijn 64/432/EEG, behorende tot de familie der Bovidae en de subfamilie Bovinae tak Bovini, uitgezonderd runderen bestemd voor de kalfsvleesproductie en niet ouder dan twaalf maanden;

c.

antibioticum

:

antimicrobieel diergeneesmiddel;

d.

ondernemer

:

natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld;

e.

houder

:

ondernemer die al dan niet voor eigen rekening en risico vijf of meer runderen houdt;

f.

bedrijf

:

vestiging met oen UBN waar, anders dan voor educatieve doeleinden, vijf of meer dan vijf runderen worden gehouden dan wel een locatie die voor het zodanig houden bestemd is;

g.

EAN-code

:

streepjescode, bekend als European Article Numbering, bestaande uit 13-cijfers;

h.

bedrijfsbehandelplan

:

door de dierenarts in samenwerking met de houder opgesteld plan waarin staat op welke wijze antibiotica worden ingezet en op welke wijze de meest voorkomende ziekten worden behandel dan wel tegen ziekte wordt gevaccineerd;

i.

bedrijfsgezondheidsplan

:

door de houder in samenwerking met de dierenarts en eventuele adviseurs opgesteld plan waarin naast het bedrijfsbehandelplan ook beschreven staat welke managementmaatregelen het bedrijf neemt om het gebruik van antibiotica te beperken;

j.

productschap

:

Productschap Vee en Vlees;

k.

bestuur

:

bestuur van het productschap;

l.

voorzitter

:

voorzitter van het productschap;

m.

erkend kwaliteitssysteem

:

kwaliteitssysteem dat door de voorzitter ter zake van de registratie en verantwoording van antibiotica gebruik is erkend;

n.

slachterij, be- of verwerker

:

ondernemer die zich toelegt op het slachten van runderen of op de be- of verwerking van rundvlees;

o.

exporteur

:

ondernemer die in Nederland gehouden runderen over de Nederlandse grens exporteert.

Registratie

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De houder draagt er voor zorg dat elke levering van een antibioticum op zijn bedrijf binnen twee weken na de dag van levering elektronisch wordt geregistreerd in een door de voorzitter namens het bestuur bij besluit aangewezen databank voor de registratie van voorgeschreven antibiotica in de rundersector.

 • 2 Aan de databank als bedoeld in het eerste lid worden de volgende gegevens doorgegeven:

  • -

   naam, adres, woonplaats, en UBN van het bedrijf van de houder;

  • -

   naam en registratienummer van de dierenarts;

  • -

   de datum van levering van het antibioticum, naam en nummer van het middel, EAN-code en hoeveelheid;

  • -

   leeftijdscategorie van de runderen ten behoeve waarvan de antibiotica is geleverd;

  • -

   het gemiddelde aantal gehouden runderen per dag, berekend over het voorgaande jaar, dat gehouden wordt op het bedrijf met het desbetreffende UBN.

 • 3 De voorzitter kan namens het bestuur, in aanvulling op het bepaalde in het tweede lid,bij besluit bepalen welke gegevens moeten worden doorgegeven aan de databank.

 • 4 Het in het eerste lid en het in het derde lid bedoelde besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Diergezondheid

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De houder draagt er voor zorg dat, op basis van een fysieke inspectie van zijn bedrijf door zijn dierenarts, een bedrijfsgezondheidsplan en een bedrijfsbehandelplan voor zijn bedrijf worden opgesteld. Het bestuur stelt bij besluit de minimumeisen vast waaraan het bedrijfsgezondheidsplan en het bedrijfsbehandelplan dienen te voldoen. De beide plannen bevatten in ieder geval de naam en handtekening van de houder, van de betrokken dierenarts en voorts het UBN van het: bedrijf en de datum van het opstellen van de plannen.

 • 2 De houder voert zijn bedrijf met inachtneming van het opgestelde bedrijfsgezondheidsplan en bedrijfsbehandelplan als bedoeld in het eerste lid.

 • 3 De houder legt de afspraken met zijn dierenarts inzake het antibioticagebruik op het bedrijf vast in het bedrijssbehandelplan zodat deze afspraken te allen tijde kunnen worden ingezien tijdens een controle of tijdens het toezicht op de naleving.

 • 4 De houder draagt er voor zorg dat het bedrijfsgezondheidsplan en het bedrijfsbehandelplan jaarlijks worden geëvalueerd en waar nodig worden herzien, en het meest actuele bedrijfsgezondheidsplan en bedrijfsbehandelplan op het bedrijf beschikbaar is voor controledoeleinden.

 • 5 De houder die deelneemt aan een erkend kwaliteitssysteem en heeft voldaan aan de binnen het kwaliteitssysteem geldende bepalingen inzake een bedrijfsgezondheidsplan en bedrijfsbehandelplan heeft voldaan aan de verplichtingen als voorzien in dit artikel.

 • 6 Het in het eerste lid bedoelde besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Kwaliteitssysteem

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De voorzitter enkent op aanvraag van het kwaliteitssysteem een kwaliteitssysteem dat voldoet aan de door het bestuur bij besluit vastgestelde erkenningsvoorwaarden. Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

 • 2 De erkenning kan onder voorwaarden worden verleend en kan worden geschorst of ingetrokken als niet meer aan de voorwaarden wordt voldaan.

Controle

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De houder is verplicht zich jaarlijks op eigen kosten te laten controleren door een door de voorzitter erkende controle-instantie op de naleving van het bij of krachtens deze verordening bepaalde.

 • 2 De houder die deelneemt aan een erkend kwaliteitssysteem en heeft voldaan aan de binnen het kwaliteitssysteem geldende bepalingen inzake controleverplichtingen, heeft voldaan aan de controleverplichting als bedoeld in het eerste lid.

 • 3 De voorzitter erkent op aanvraag de controle-instantie die voldoet aan de door het bestuur bij besluit met betrekking tot controle-instanties vastgestelde erkenningsvoorwaarden. De erkenning kan worden geschorst dan wel ingetrokken als niet meer aan de voorwaarden wordt voldaan.

 • 4 De houder zorgt er voor dat de controle-instantie een rapport van bevindingen opstelt naar aanleiding van de controle en zorgt er tevens voor dat dit rapport uiterlijk binnen een maand na de verrichte controle in handen wordt gesteld van de voorzitter.

 • 5 In het geval het rapport van bevindingen hiertoe aanleiding geeft kan de voorzitter de houder gelasten tot het op kosten van de houder doen uitvoeren van een hercontrole.

 • 6 Het in het derde lid bedoelde besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

 • 7 Het is de houder van in Nederland gehouden runderen verboden runderen af te voeren naar een andere houder of een slachterij, be- of verwerker of exporteur, indien in de databank, bedoeld in artikel 2, niet is geregistreerd dat hij heeft voldaan aan de registratieverplichtingen, bedoeld in artikel 2, de verplichtingen tot het opstellen van het bedrijfsgezondheidsplan en het bedrijfsbehandelplan, bedoeld in artikel 3, en de controleverplichting, bedoeld in dit artikel.

 • 8 De slachterij, be- of verwerker, exporteur en houder zijn verplicht om voorafgaand aan de ontvangst van in Nederland gehouden runderen in de databank, bedoeld in artikel 2, te verifiëren of de voorgaande houder aan de controleverplichtingen, bedoeld in dit artikel.

 • 9 Het is de houder, slachterij, be- of verwerker en exporteur verboden runderen aan te voeren afkomstig van een houder van in Nederland gehouden runderen die volgens de registratie in de databank niet heeft voldaan aan de registratieverplichtingen, bedoeld in artikel 2, de verplichtingen tot het opstellen van het bedrijfsgezondheidsplan en het bedrijfsbehandelplan, bedoeld in artikel 3, en de controleverplichting, bedoeld in dit artikel.

Toezicht op de naleving

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de verordening bepaalde wordt namens het productschap uitgeoefend door toezichthouders die hiervoor door de secretaris van het productschap, namens het bestuur, bij besluit zijn aangewezen.

 • 2 De houder, slachterij, be- of verwerker en exporteur zijn verplicht:

  • a. aan de aangewezen toezichthouders al die gegevens te verstrekken of te doen verstrekken, die nodig zijn voor de vervulling van hun taak;

  • b. aan de aangewezen toezichthouders inzage te geven of te doen geven van die boeken en bescheiden, die nodig zijn voor de vervulling van hun taak;

  • c. aan de aangewezen toezichthouders te allen tijde toegang te geven of te doen geven tot de bedrijfsruimten en tot die plaatsen of vervoermiddelen, waar of waarin voorraden, tot het bedrijf van de houder, slachterij, be- of verwerker en exporteur behorende, zijn opgeslagen of worden vervoerd;

  • d. te gedogen dat de aangewezen toezichthouders monsters nemen uit de voorraden, waaronder begrepen verpakkingsmateriaal, van het bedrijf van de houder, slachterij, be- of verwerker en exporteur, ongeacht de plaats waar of waarin zich die voorraden bevinden en alsdan de van hem gevorderde medewerking verlenen overeenkomstig de aanwijzingen en het toezicht van die toezichthouders;

  • e. voor het overige alle medewerking te verlenen ter vervulling van de aan de toezichthouders opgedragen taak.

 • 3 De in het eerste lid bedoelde toezichthouders zijn bevoegd om berechtingsrapporten op te maken ten behoeve van tuchtrechtelijke afhandeling van overtredingen van het bij of krachtens deze verordening bepaalde.

Gegevensverwerking en rapportage

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De door of namens de houder aangeleverde gegevens in de databank en de controle- en toezichtsresultaten kunnen worden gebruikt in rapportages waarin feiten en statistieken inzake typen en hoeveelheden antibiotica die door dierenartsen in de rundersector zijn voorgeschreven, worden weergegeven.

 • 2 De voorzitter verleent de Stichting Diergeneesmiddelen Autoriteit desgevraagd inzage in de geregistreerde gegevens van de databank waarvoor hij verantwoordelijk is voor zover zulks in overeenstemming is met de Wet bescherming persoonsgegevens.

 • 3 De gegenereerde gegevens worden verwerkt in een periodieke rapportage die ten minste één maal per jaar wordt uitgebracht.

 • 4 De voorzitter kan aan de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) desgevraagd de in de databank geregistreerde gegevens betreffende individuele houders verstrekken voor zover zulks in overeenstemming is met de Wet bescherming persoonsgegevens.

 • 5 Ten behoeve van de controle als bedoeld in artikel 5, achtste lid, door de houder, slachterij, be- of verwerker en exporteur wordt een beperkte webapplicatie dan wel een webservice aangeboden.

Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Deze verordening wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en zij treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie.

 • 2 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik rundersector (PVV) 2011.

Zoetermeer, 30 juni 2011

S.W.A. Lak

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Naar boven