Besluit vaststelling minimumeisen bedrijfsgezondheidsplan en bedrijfsbehandelplan [...] verantwoording antibioticagebruik kalversector (PVV) 2011

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 03-03-2013 t/m 31-12-2014

Besluit van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 30 juni 2011 houdende vaststelling van minimumeisen voor een bedrijfsgezondheidsplan en een bedrijfsbehandelplan in het kader van de Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik kalversector (PVV) 2011 (Besluit vaststelling minimumeisen Bedrijfsgezondheidsplan en bedrijfsbehandelplan Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik kalversector (PVV) 2011)

Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;

Gelet op artikel 3, eerste lid, van de Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik kalversector (PVV) 2011;

Gehoord het advies van de Adviescommissie Kalveren,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

In de bijlagen bij dit besluit zijn minimumeisen opgenomen voor het bedrijfsgezondheidsplan en het bedrijfsbehandelplan als bedoeld in artikel 3 van de Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik kalversector (PVV) 2011.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling minimumeisen bedrijfsgezondheidsplan en bedrijfsbehandelplan Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik kalversector (PVV) 2011.

 • 2 Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van de dag na publicatie.

Zoetermeer, 30 juni 2011

S.W.A. Lak

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Bijlage 1. bij het Besluit vaststelling minimumeisen bedrijfsgezondheidsplan en bedrijfsbehandelplan Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik kalversector (PVV) 2011

[Vervallen per 01-01-2015]

Op grond van artikel 3, eerste lid, van de Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik kalversector (PVV) 2011 worden de volgende minimumeisen gesteld aan het bedrijfsgezondheidsplan:

 • a. Het document heeft zichtbaar als titel: Bedrijfsgezondheidsplan;

 • b. De naam en handtekening van de houder, van de betrokken dierenarts en van de eventuele vertegenwoordiger van de kalverintegratie worden geplaatst. Indien gewenst kan een handtekening van eventuele (bedrijfs)adviseurs worden geplaatst;

 • c. het UBN van het bedrijf en de datum van het opstellen van het bedrijfsgezondheidsplan wordt vermeld;

 • d. Het document beschrijft welke aspecten van de bedrijfsgezondheid aandacht behoeven, dan wel verbeterd dienen te worden. Hierbij worden ten minste de volgende aspecten aantoonbaar overwogen:

  • -

   Verteringsproblemen tijdens de startperiode;

  • -

   Verteringsproblemen tijdens de mestperiode;

  • -

   Luchtwegaandoeningen tijdens de startperiode;

  • -

   Luchtwegaandoeningen tijdens de mestperiode;

  • -

   Overige aandoeningen die zich op het bedrijf voordoen;

  • -

   Uitval tijdens de startperiode;

  • -

   Uitval tijdens de mestperiode;

  • -

   Groei van de dieren;

  • -

   Achterblijvers of onvolwaardige groei;

  • -

   Medicijngebruik voor individuele behandelingen;

  • -

   Medicijngebruik voor koppelbehandelingen;

  • -

   Vleeskkleur;

  • -

   Overige aspecten die relevant zijn voor het bedrijf;

 • e. Het document bevat een evaluatie van de verbeterpunten die in het voorgaande bedrijfsgezondheidsplan waren vastgelegd;

 • f. Voor de verbeterpunten die in het bedrijfsgezondheidsplan worden vastgelegd, wordt een actieplan vastgelegd op het gebied van bedrijfsmanagement, gezondheidszorg of voor overige aspecten.

  Voor het actieplan voor bedrijfsmanagement worden de volgende aspecten aantoonbaar in ogenschouw genomen:

  • -

   Algemene hygiëne;

  • -

   Huisvesting;

  • -

   Klimaat;

  • -

   Voeding, zowel de bereiding als de verstrekking;

  • -

   Opvang van nuka's;

  • -

   Overige voor het bedrijf relevante aspecten.

  Voor het actieplan gezondheidszorg worden de volgende aspecten aantoonbaar in ogenschouw genomen.

  • -

   Dierengeneesmiddelengebruik;

  • -

   Aanvullende diagnostiek;

  • -

   Aanpassen bedrijfsbehandelplan;

  • -

   Vacinatie;

  • -

   Overige voor de gezondheidszorg op het bedrijf relevante aspecten.

Als onderdeel van het bedrijfsgezondheidsplan dient de kalverhouder van onderstaande elementen de kengetallen inzichtelijk te hebben voor de dierenarts en eventueel de eigenaar van de kalveren of diens vertegenwoordiger:

 • -

  Uitval;

 • -

  Achterblijvers/onvolwaardig afgeleverde kalveren;

 • -

  (Dier)dagdosering antibiotica;

 • -

  Slachtgegevens (inclusief afkeuringen en spuitnekken, digitaal dan wel schriftelijk beschikbaar zijn voor de kalverhouder);

 • -

  Daggroei.

Indien blijkt dat op een kalverbedrijf de dierdagdoseringen van de drie laatst opgezette en afgeleverde koppels vleeskalveren (wanneer het bedrijf een all-in-all-out systeem toepast), dan wel de twee laatste opeenvolgende jaren waarin kalveren zijn gehouden (wanneer het bedrijf een meerleeftijdensysteem toepast), het door de SDa ingestelde actieniveau overschrijden, dient het bedrijfsgezondheidsplan te worden aangevuld met de volgende zaken:

 • i. Per halfjaar wordt de evaluatie vastgelegd van de maatregelen die in het bedrijfsgezondheidsplan zijn opgenomen. Indien het kalverbedrijf gebruik maakt van een all-in-all-out systeem dient, na afvoer van elk koppel van het bedrijf, een evaluatie van de maatregelen in het bedrijfsgezondheidsplan te worden vastgelegd;

 • ii. Een beschrijving van de maatregelen die het kalverbedrijf heeft genomen om het gebruik van antibiotica te reduceren;

 • iii. Een beschrijving van de maatregelen die het kalverbedrijf heeft genomen om te komen tot een niveau van minder dan 1.000 kve/ml Enterobacteriacea in de melkleiding;

 • iv. Een beschrijving op welke wijze het 'Behandelprotocol MRSA interventie onderzoek' zoals voorgeschreven door het erkende kwaliteitssysteem op het bedrijf wordt ingezet, dan wel op welke punten van het protocol wordt afgeweken. Hierbij dienen afwijkingen van het protocol te worden gemotiveerd.

Bijlage 2. bij het Besluit vaststelling minimumeisen bedrijfsgezondheidsplan en bedrijfsbehandelplan Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik kalversector (PVV) 2011

[Vervallen per 01-01-2015]

Op grond van artikel 3, eerste lid, van de Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik kalversector (PVV) 2011 worden de volgende minimumeisen gesteld aan het bedrijfsbehandelplan:

 • a. Het document heeft zichtbaar als titel: Bedrijfsbehandelplan;

 • b. De naam en handtekening van de houder, van de betrokken dierenarts en van de eventuele vertegenwoordiger van de kalverintegratie worden geplaatst. Indien gewenst kan een handtekening van eventuele (bedrijfs)adviseurs worden geplaatst;

 • c. Het UBN van het bedrijf en de datum van het opstellen van het bedrijfsbehandelplan wordt vermeld;

 • d. Voor ten minste de volgende aandoeningen/indicaties wordt de (standaard) behandeling voor het bedrijf beschreven diarree, luchtweginfectie, gewrichtsontsteking, navelontsteking, oorontsteking en ectoparasieten;

 • e. Per indicatie zijn maximaal vier werkzame stoffen vermeld, met een voorkeursvolgorde;

 • f. Koppelbehandelingen worden niet vermeld in het bedrijfsbehandelplan (wel behandelingen per dier).

Indien na evaluatie blijkt dat het bedrijfsbehandelplan niet hoeft te worden gewijzigd, wordt dit onderbouwd in het bedrijfsbehandelplan vastgelegd. Deze vastlegging wordt ondertekend door de dierenarts en de kalverhouder.

Terug naar begin van de pagina