Verordening PT heffing export bloembollen naar Japan oogstjaar 2011

Geldend van 30-12-2012 t/m heden

Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van 19 mei 2011 houdende de vaststelling van een aan exporteurs van bloembollen op te leggen heffing voor de export van bloembollen naar Japan, voor het oogstjaar 2011 (Verordening PT heffing export bloembollen naar Japan oogstjaar 2011)

HET BESTUUR VAN HET PRODUCTSCHAP TUINBOUW;

gelet op de artikelen 95 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, en

gelet op de artikelen 13 en 14 van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw:

gehoord de Commissie voor bollen, knollen en wortelstokken van bloemgewassen, 10 mei 2011;

BESLUIT:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

 • 3 In deze verordening wordt verstaan onder:

  a.

  bloembollen

  : bollen of knollen van bloemgewassen;

  b.

  oogstjaar

  : de periode van 1 juni 2011 tot en met 31 mei 2012.

§ 2. Heffingsplicht

Artikel 2

 • 1 De exporteur van bloembollen is over de door hem van 1 juni 2011 tot en met 31 december 2011 naar Japan uitgevoerde bloembollen aan het productschap een heffing verschuldigd.

 • 2 De heffing bedoeld in het eerste lid, is aan het productschap verschuldigd ten behoeve van de financiering van de controles van de bloembollen, die naar Japan worden uitgevoerd.

 • 3 De heffing bedoeld in het eerste lid, wordt opgelegd bij wege van een aanslag, met inachtneming van het in de volgende artikelen bepaalde.

Artikel 3

 • 1 Ter uitvoering van artikel 2 doet de exporteur van bloembollen aangifte bij het productschap van de door hem van 1 juni 2011 tot en met 31 december 2011 naar Japan uitgevoerde hoeveelheden bloembollen.

 • 2 De opgave bedoeld in het eerste lid, wordt gedaan op een door het productschap te verstrekken aangifteformulier, met inachtneming van de daarop gestelde vragen en gegeven aanwijzingen.

§ 3. Grondslag en hoogte

Artikel 4

 • 1 De heffing die is verschuldigd wordt opgelegd naar de grondslag hoeveelheid product ten behoeve van de export naar Japan.

 • 2 De heffing als bedoeld in het eerste lid, bedraagt voor:

  a.

  amaryllis, hyacint, lelie, narcis en tulp:

  € 0,68 per 1000 stuks leverbaar;

  b.

  gladiool en overige bloembollen:

  € 0,15 per 1000 stuks leverbaar;

  c.

  plantgoed van iris, lelie en tulp:

  € 13,61 per 1000 kg; en

  d.

  narcis-tonnegoed:

  € 6,80 per 1000 kg.

§ 4. Oplegging en inning

Artikel 5

Indien uit de ter beschikking gekomen gegevens blijkt dat de verstrekking van de gegevens of een raming niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, kan een opgelegde heffing aan de hand van deze gegevens worden herzien en opnieuw worden opgelegd.

Artikel 6

 • 1 De gegevens verkregen uil hoofde van het bepaalde in deze verordening dienen in handen van de secretaris of door deze aan te wijzen personen van het secretariaat van het productschap te worden gesteld.

 • 2 Deze gegevens mogen slechts worden gebezigd voor de vervulling van de taak van het productschap.

§ 5. Slotbepalingen

Artikel 7

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juni 2011. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 juni 2011, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 juni 2011.

Artikel 8

Deze verordening, wordt aangehaald als: Verordening PT heffing export bloembollen naar Japan oogstjaar 2011.

Zoetermeer, 19 mei 2011

A. Bruggeman

voorzitter

J.M. Gerritsen

secretaris

Terug naar begin van de pagina