Verordening tegemoetkoming kosten bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2008

[Regeling vervallen per 25-12-2011.]
Geldend van 04-09-2011 t/m 24-12-2011

Verordening van het Productschap Vee en Vlees van 11 juni 2008 houdende vaststelling van een tegemoetkomingsregeling vanwege bestrijdingsmaatregelen en daarmee samenhangende kosten (Verordening tegemoetkoming kosten bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2008)

1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 25-12-2011]

Artikel 1

[Vervallen per 25-12-2011]

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.

tegemoetkoming

:

de aanspraak op vergoeding vanwege kosten samenhangend met bestrijdingsmaatregelen in het kader van de bestrijding van de Ziekte van Aujeszky bij varkens;

b.

vleesvarken

:

varken dat ouder is dan 8 á 10 weken, een gewicht van ongeveer 25 kilogram heeft bereikt, en dat kennelijk is bestemd voor de productie van vlees;

c.

opfokvarken

:

vrouwelijk varken dat ouder is dan 8 á 10 weken, een gewicht van ongeveer 25 kilogram heeft bereikt, en dat kennelijk is bestemd voor de reproductie, tot het moment van eerste dekking casu quo inseminatie; dan wel een mannelijk varken dat ouder is dan 8 á 10 weken en niet ouder is dan 200 dagen, een gewicht van ongeveer 25 kilogram heeft bereikt, en dat kennelijk is bestemd voor de reproductie;

d.

zeug

:

vrouwelijk varken vanaf het moment van eerste dekking casu quo inseminatie; mannelijk varken vanaf een leeftijd van 200 dagen;

e.

beer

:

mannelijk varken vanaf een leeftijd van 200 dagen;

f.

big

:

varken in de leeftijd van 0 weken tot 10 weken, dat nog geen gewicht van ongeveer 25 kilogram heeft bereikt;

en worden de overige begripsbepalingen uit de Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2000 en Titel 4.2 uit de Algemene wet bestuursrecht overgenomen.

2. Tegemoetkoming

[Vervallen per 25-12-2011]

Artikel 2

[Vervallen per 25-12-2011]

 • 2 Tegemoetkoming wordt verstrekt in de kosten in verband met:

  • a. het vervroegd laten slachten van varkens afkomstig van een besmet bedrijf;

  • b. vaccinatie, door middel van een subsidie aan de dierenarts;

  • c. het ter destructie aanbieden van een singleton-reactor.

Artikel 3

[Vervallen per 25-12-2011]

 • 1 De tegemoetkoming inzake:

  • a. artikel 2, tweede lid, sub a., wordt door de voorzitter toegekend op basis van de in de bijlage opgenomen tabellen;

  • b. artikel 2, tweede lid, sub b., wordt als subsidie door de voorzitter toegekend aan de door de ondernemer ingeschakelde dierenarts in het geval er sprake is van het tweemaal laten vaccineren overeenkomstig het bij of krachtens de Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2008 bepaalde. Aan de dierenarts die de vaccinatie uitvoert wordt een subsidie toegekend ter hoogte van € 20,-- per onderneming;

  • c. artikel 2, tweede lid, sub c., wordt door de voorzitter toegekend op basis van de waarde van de ter destructie aangeboden singleton-reactor.

 • 2 Voor het totale bedrag aan te verstrekken tegemoetkoming geldt een plafond van € 4.000.000,--.

 • 3 De hoogte van het in het tweede lid genoemde plafond kan door het bestuur bij besluit worden verhoogd in het geval dit gerechtvaardigd is vanwege ontwikkelingen in de uitbraak en de bestrijding van de Ziekte van Aujeszky of als ontwikkelingen in de marktprijs dit rechtvaardigen.

 • 4 In geval recht bestaat op een uitkering op grond van een verzekering tegen een uitbraak van de Ziekte van Aujeszky bij varkens kan deze bij de toekenning van de tegemoetkoming in mindering worden gebracht. In afwijking van de in de bijlage opgenomen systematiek zal er dan sprake zijn van een aanvullende vergoeding.

 • 5 Inzake mannelijke opfokvarkens zal de hoogte van de tegemoetkoming als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder a. en c., afhankelijk zijn van de door een door de voorzitter aangewezen onafhankelijk taxateur aangegeven marktwaarde, rekening houdend met de verwachte slachtopbrengst.

 • 6 Indien op dezelfde dag meerdere aanvragen door het productschap worden ontvangen en daardoor het in het tweede lid bedoelde plafond zal worden overschreden, wordt de tegemoetkoming, voor zover mogelijk, aan de aanvragers verleend naar rato van het aangevraagde bedrag.

3. De aanvraag

[Vervallen per 25-12-2011]

Artikel 4

[Vervallen per 25-12-2011]

 • 1 Voor de aanvraag van de tegemoetkoming inzake het vervroegd laten slachten van varkens maakt de ondernemer gebruik van het door het bestuur bij besluit vastgestelde vooraanmeldingsformulier dat volledig en naar waarheid wordt ingevuld, ondertekend en gedagtekend en vervolgens van het door het bestuur bij besluit vastgestelde aanvraagformulier, dat volledig en naar waarheid wordt ingevuld, ondertekend en gedagtekend, onder bijvoeging van de vereiste documenten en bijlagen zoals door het bestuur bij besluit vastgesteld.

 • 2 Voor het aanvragen van een subsidie aan de dierenarts die de vaccinatie uitvoert wordt gebruik gemaakt van het rapport bestrijdingsmaatregelen zoals vastgesteld in het Besluit bestrijdingsmaatregelen Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2008 dat volledig en naar waarheid wordt ingevuld, ondertekend en gedagtekend. Het formulier wordt door de varkenshouder ingediend.

 • 3 Voor de aanvraag van de tegemoetkoming inzake het ter destructie aanbieden van een singleton-reactor maakt de aanvrager gebruik van het door het bestuur bij besluit vastgestelde document.

 • 4 Het vooraanmeldingsformulier inzake het vervroegd slachten dient uiterlijk 14 dagen nadat het desbetreffende bedrijf besmet is verklaard door het productschap te zijn ontvangen.

 • 5 De aanvraag voor de tegemoetkoming inzake het vervroegd slachten, voorzien van de benodigde documenten, dient uiterlijk 14 dagen na de dag v:an vervroegd slachten door het productschap te zijn ontvangen.

4. Vaststelling

[Vervallen per 25-12-2011]

Artikel 5

[Vervallen per 25-12-2011]

De voorzitter stelt de tegemoetkoming overeenkomstig de artikelen 2 en 3 vast, aan de hand van de aanvraag, de onderverdeling naar categorie, leeftijd en gewicht van de varkens, en in voorkomend geval, op basis van het rapport van bevindingen als bedoeld in artikel 8, tweede lid, en met inachtneming van het plafond.

5. Toezicht

[Vervallen per 25-12-2011]

Artikel 6

[Vervallen per 25-12-2011]

Het toezicht op de naleving van het bij deze verordening bepaalde wordt uitgeoefend door controleurs die door het bestuur bij besluit zijn aangewezen.

Artikel 7

[Vervallen per 25-12-2011]

De ondernemer is verplicht de met de uitvoering van of toezicht op de naleving van deze verordening belaste personen alle medewerking te verlenen die laatstgenoemden nodig achten voor de vervulling van hun taken.

Artikel 8

[Vervallen per 25-12-2011]

 • 1 Na ontvangst van de aanvraag als bedoeld in artikel 4 kan door de in artikel 6 bedoelde controleurs een controle worden uitgevoerd bij de onderneming. De controle dient ter verificatie van de door de ondernemer verstrekte gegevens en is gericht op de naleving door de ondernemer van het bij of krachtens deze verordening bepaalde.

 • 2 Van de controle bedoeld in het eerste lid wordt een rapport van bevindingen opgemaakt dat aan de voorzitter ter hand wordt gesteld.

6. Intrekking en wijziging tegemoetkoming

[Vervallen per 25-12-2011]

Artikel 9

[Vervallen per 25-12-2011]

 • 1 De tegemoetkoming wordt ingetrokken indien de ondernemer niet voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in de artikelen 2, 3 en 4.

 • 2 Indien de tegemoetkoming wordt ingetrokken of ten nadele van de ondernemer wordt gewijzigd met toepassing, van de artikelen 4:49 en 4:57 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen de verstrekte subsidiebedragen overeenkomstig artikel 4:57 van de Algemene wet bestuursrecht worden teruggevorderd en vermeerderd met de wettelijke rente over de periode vanaf de eerste uitbetaling tot aan het moment van algehele voldoening.

 • 3 De te betalen rente is de wettelijke rente zoals deze geldt op de laatste dag van de maand waarin de betaling van de tegemoetkoming heeft plaatsgevonden.

 • 4 Geen wettelijke rente is verschuldigd indien de oorzaak van het onverschuldigd betalen bij de voorzitter is gelegen.

7. Slotbepalingen

[Vervallen per 25-12-2011]

Artikel 10

[Vervallen per 25-12-2011]

 • 1 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening tegemoetkoming kosten bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2008.

 • 2 Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.

Zoetermeer, 11 juni 2011

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Bijlage bij de Verordening tegemoetkoming kosten bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2008

[Vervallen per 25-12-2011]

Uitwerking tegemoetkomingssystematiek bij lage prijzen

bij prijsniveau's van:

big

vleesvarken

slachtzeug

(netto prijzen, inclusief toeslagen)

30

1

0,8

zeugen:

marktwaarde

slachtwaarde

bonus>/< 24 biggen/zeug/jaar +/- 16 euro

vermeerderingszeug

300

101

199 bonus/big

subfokzeug *

607

101

506 +/- 16 euro bonus/big

basiszeug **

898

101

797 +/- 16 euro bonus/big

biologische zeug

354

101

253 +/- 16 euro bonus/big

fokbeer

400

140

260

* incl. 80% van de zogende en gespeende biggen uit 85% van de tomen als fokbig toeslag van 50 euro extra

** incl. 80% van de zogende en gespeende biggen uit 85% van de tomen als fokbig toeslag van 95 euro extra voor 50% van de biggen, zijnde de geiten in de tomen.

biggen en vleesvarkens:

levend gewicht in kg

gem. lev gewicht

gem. gesl gewicht

marktwaarde

slachtopbrengst

bonus

toeslag biologisch

bonus biologisch

1-8

5

3

18,00

0

18,00

46,00

64,00

8-15

12

7

23,00

0

23,00

47,00

70,00

15-25

20

12

27,00

5

22,00

48,00

70,00

25-30

28

17

30,27

7

23,27

50,79

74,06

30-35

33

21

33,68

8

25,68

53,58

79,26

35-40

38

24

37,09

10

27,09

56,37

83,46

40-45

43

28

40,50

11

29,50

59,16

88,66

45-50

48

33

43,91

13

30,91

61,95

92,86

50-55

53

36

47,32

14

33,32

64,74

98,06

55-60

58

40

50,74

16

34,74

67,53

102,27

60-65

63

44

54,14

22

32,14

70,32

102,46

65-70

68

48

57,55

24

33,55

73,11

106,66

70-75

73

51

60,96

26

34,96

75,90

110,86

75-80

78

57

64,37

40

24,37

78,69

103,06

80-85

83

61

67,79

43

24,79

81,48

106,27

85-90

88

65

71,19

45

26,19

84,27

110,46

90-95

93

71

74,60

57

17,60

87,06

104,66

95-100

98

75

78,01

60

18,01

89,85

107,86

100-105

103

79

81,42

63

18,42

92,64

111,06

105-110

108

84

84,84

75

9,84

95,43

105,27

110-115

113

88

88,24

79

9,24

98,22

107,46

115-120

118

92

91,65

82

9,65

101,00

110,65

120-125

123

97

95,06

77

18,06

101,00

119,06

125-130

128

101

98,46

81

17,46

101,00

118,46

               

gemiddelde bonus

       

23,41

 

97,79

opfokzeugen vermeerdering en basis

leeftijd in weken

gem. lev gewicht

gem. gesl gewicht

marktwaarde subfok

marktwaarde basis

slachtopbrengst

bonus subfok

bonus basis

10

25

16

93

153

12

81

141

12

31

20

101

161

15

86

146

14

40

26

120

180

20

100

160

16

49

34

158

218

25

133

193

18

58

40

167

277

30

146

247

20

67

48

176

286

40

145

246

22

76

56

185

295

59

126

236

24

85

63

194

304

66

128

238

26

95

73

204

314

84

120

230

28

105

82

215

325

94

121

231

30

115

90

228

338

112

116

226

32

122

96

246

356

111

135

245

32

129

102

264

374

117

147

257

               

gemiddelde bonus

         

122

215

Uitwerking tegemoetkomingssystematiek bij gemiddelde prijzen

bij prijsniveau's van:

Big

vleesvarken

slachtzeug

(netto prijzen, inclusief toeslagen)

41

1,25

0,9

zeugen:

marktwaarde

slachtwaarde

>/< 24 bonus biggen/zeug/jaar

vermeerderingszeug

333

124

209 +/- 16 euro bonus/big

subfokzeug *

640

124

516 +/- 16 euro bonus/big

basiszeug **

931

124

807 +/- 16 euro bonus/big

biologische zeug

387

124

263 +/- 16 euro bonus/big

fokbeer

450

160

290

* incl. 80% van de zogende en gespeende biggen uit 85% van de tomen als fokbig toeslag van 50 euro extra

** incl. 80% van de zogende en gespeende biggen uit 85% van de tomen als fokbig toeslag van 95 euro extra voor 50% van de biggen, zijnde de geiten in de tomen.

biggen en vleesvarkens:

levend gewicht in kg

gem. lev gewicht

gem. gesl gewicht

marktwaarde

slachtopbrengst

bonus

toeslag biologisch

bonus biologisch

1-8

5

3

21,07

0

21,07

46,00

67,07

8-15

12

7

29,00

0

29,00

47,00

76,00

15-25

20

12

37,68

8

29,68

48,00

17,68

25-30

28

17

44,30

11

33,30

50,79

84,09

30-35

33

21

48,21

14

34,21

53,58

87,79

35-40

38

24

52,11

16

36,11

56,37

92,48

40-45

43

28

56,01

18

38,01

59,16

97,17

45-50

48

33

59,92

21

38,92

61,95

100,87

50-55

53

36

63,82

24

39,82

64,74

104,56

55-60

58

40

67,73

26

41,73

67,53

109,26

60-65

63

44

71,63

33

38,63

70,32

108,95

65-70

68

48

75,53

36

39,53

73,11

112,64

70-75

73

51

79,44

39

40,44

75,90

116,34

75-80

78

57

83,34

54

29,34

78,69

108,03

80-85

83

61

87,24

58

29,24

81,48

110,72

85-90

88

65

91,14

62

29,14

84,27

113,41

90-95

93

71

95,04

75

20,04

87,06

107,10

95-100

98

75

98,95

79

19,95

89,85

109,80

100-105

103

79

102,85

83

19,85

92,64

112,49

105-110

108

84

106,76

96

10,76

95,43

106,19

110-115

113

88

110,66

101

9,66

98,22

107,88

115-120

118

92

114,56

105

9,56

101,00

110,66

120-125

123

97

118,46

102

16,46

101,00

117,46

125-130

128

101

122,36

106

16,36

101,00

117,36

               

gemiddelde bonus

       

27,95

 

102,33

opfokzeugen vermeerdering en basis

leeftijd in weken

gem. lev gewicht

gem. gesl gewicht

marktwaarde subfok

marktwaarde basis

slachtopbrengst

bonus subfok

bonus basis

10

25

16

106

166

10

96

156

12

31

20

115

175

13

102

162

14

40

26

135

195

17

118

178

16

49

34

179

239

22

157

217

18

58

40

188

298

26

172

272

20

67

48

198

308

36

171

272

22

76

56

207

317

53

154

264

24

85

63

217

327

60

157

267

26

95

73

226

336

77

149

259

28

105

82

239

349

86

153

263

30

115

90

253

363

103

150

260

32

122

96

271

381

101

170

280

32

129

102

289

399

107

182

292

               

gemiddelde bonus

         

149

242

Uitwerking tegemoetkomingssystematiek bij hoge prijzen

bij prijsniveau's van:

Big

vleesvarken

slachtzeug

(netto prijzen, inclusief toeslagen)

47

1,35

1

zeugen:

marktwaarde

slachtwaarde

bonus>/< 24 biggen/zeug/jaar

vermeerderingszeug

339

140

199 +/- 16 euro bonus/big

subfokzeug *

646

140

506 +/- 16 euro bonus/big

basiszeug **

937

140

797 +/- 16 euro bonus/big

biologische zeug

393

140

253 +/- 16 euro bonus/big

fokbeer

500

180

320

* incl. 80% van de zogende en gespeende biggen uit 85% van de tomen als fokbig toeslag van 50 euro extra

** incl. 80% van de zogende en gespeende biggen uit 85% van de tomen als fokbig toeslag van 95 euro extra voor 50% van de biggen, zijnde de geiten in de tomen.

biggen en vleesvarkens:

levend gewicht in kg

gem. lev gewicht

gem. gesl gewicht

marktwaarde

slachtopbrengst

bonus

toeslag biologisch

bonus biologisch

1-8

5

3

29,48

0

29,48

46,00

75,48

8-15

12

7

37,05

0

37,05

47,00

84,05

15-25

20

12

44,67

9

35,67

48,00

83,67

25-30

27,5

17

50,60

13

37,60

50,79

88,39

30-35

32,5

21

54,81

16

38,81

53,58

92,39

35-40

37,5

24

59,01

18

41,01

56,37

97,38

40-45

42,5

28

63,21

21

42,21

59,16

101,37

45-50

47,5

33

67,42

25

42,42

61,95

104,37

50-55

52,5

36

71,62

27

44,62

64,74

109,36

55-60

57,5

40

75,83

30

45,83

67,53

113,36

60-65

62,5

44

80,03

38

42,03

70,32

112,36

65-70

67,5

48

84,23

41

43,23

73,11

116,34

70-75

72,5

51

88,44

44

44,44

75,90

120,34

75-80

77,5

57

92,64

60

32,64

78,69

111,33

80-85

82,5

61

96,85

64

32,85

81,48

114,33

85-90

87,5

65

101,05

68

33,05

84,27

117,32

90-95

92,5

71

105,25

82

23,25

87,06

110,31

95-100

97,5

75

109,46

86

23,46

89,85

113,31

100-105

102,5

79

113,66

91

22,66

92,64

115,30

105-110

107,5

84

117,87

105

12,87

95,43

108,30

110-115

112,5

88

122,07

110

12,07

98,22

110,29

115-120

117,5

92

126,27

115

11,27

101,00

112,27

120-125

122,5

97

130,47

111

19,47

101,00

120,47

125-130

127,5

101

134,67

116

18,67

101,00

119,67

               

gemiddelde bonus

       

31,94

 

106,32

opfokzeugen vermeerdering en basis

leeftijd in weken

gem. lev gewicht

gem. gesl gewicht

marktwaarde subfok

marktwaarde basis

slachtopbrengst

bonus subfok

bonus basis

10

25

16

113

173

12

101

161

12

31

20

124

183

15

109

168

14

40

26

144

204

20

124

184

16

49

34

191

251

25

166

226

18

58

40

200

310

30

170

280

20

67

48

210

320

40

170

280

22

76

56

219

329

50

160

270

24

85

63

229

339

66

163

273

26

95

73

239

349

84

155

265

28

105

82

252

362

94

158

268

30

115

90

266

376

112

154

264

32

122

96

284

394

111

173

283

34

129

102

302

412

117

185

295

               

gemiddelde bonus

         

153

247

Terug naar begin van de pagina