Onderlinge regeling toedeling bijzondere AOV-categorie opvolging Sociale Verzekeringsbank Nederlandse Antillen

Geldend van 15-09-2011 t/m heden

Onderlinge regeling inzake toedeling bijzondere AOV-categorie opvolging Sociale Verzekeringsbank Nederlandse Antillen

De landen Curaçao, Sint Maarten en Nederland, namens deze:De minister van Gezondheid, Milieu en Natuur van Curaçao,De minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid van Sint Maarten,De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van Nederland,

Hierna gezamenlijk te noemen: ‘Partijen’;

Partijen nemen in overweging:

Komen het volgende overeen:

Artikel 2. Toedeling bijzondere categorie uitkeringsgerechtigden AOV

 • 1 Partijen spreken uit te bevorderen dat artikel 2, derde en vierde lid van het Rijksbesluit opvolging Sociale Verzekeringsbank Nederlandse Antillen, onder vernummering van het bestaande vierde lid van dat artikel, tot vijfde lid, met terugwerkende kracht tot het tijdstip van transitie komen te luiden als volgt:

  • 3. Indien de uitkeringsgerechtigde, bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, het recht op uitkering geheel of gedeeltelijk heeft opgebouwd buiten Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius of Saba, doch niet op Aruba vóór 1 januari 1986, wordt de met dat opgebouwde recht vergelijkbare aanspraak verkregen jegens het land binnen wiens grondgebied betrokkene laatstelijk woonachtig was onmiddellijk voorafgaand aan de periode van opbouw buiten Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius of Saba.

  • 4. Indien de uitkeringsgerechtigde, bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, het recht op uitkering geheel of gedeeltelijk heeft opgebouwd op Aruba vóór 1 januari 1986, wordt de met dat op Aruba opgebouwde recht vergelijkbare aanspraak verkregen jegens het land Curaçao.

 • 2 Partijen dragen er zorg voor dat bij de onder hun verantwoordelijkheid plaatsvindende uitvoering reeds per het tijdstip van transitie overeenkomstig het eerste lid wordt gehandeld.

Artikel 3. Toedeling bijzondere categorie aanspraken verzekerden

 • 1 Partijen spreken uit te bevorderen dat artikel 3, derde lid van het Rijksbesluit opvolging Sociale Verzekeringsbank Nederlandse Antillen, met terugwerkende kracht tot het tijdstip van transitie komt te luiden als volgt:

  • 3. Voor de toepassing van het tweede lid worden, voor zover de opbouw van aanspraken heeft plaatsgevonden buiten Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius of Saba, doch niet op Aruba vóór 1 januari 1986, de desbetreffende aanspraken toegedeeld jegens het land binnen wiens grondgebied betrokkene laatstelijk woonachtig was onmiddellijk voorafgaand aan de periode van opbouw buiten Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius of Saba. Voor zover de opbouw van aanspraken heeft plaatsgevonden op Aruba vóór 1 januari 1986, worden de desbetreffende aanspraken toegedeeld jegens het land Curaçao.

 • 2 Partijen dragen er zorg voor dat bij de onder hun verantwoordelijkheid plaatsvindende uitvoering reeds per het tijdstip van transitie overeenkomstig het eerste lid wordt gehandeld.

Artikel 4. Financiële verrekening lasten uit hoofde van deze onderlinge regeling

 • 2 De hoogte van het in het eerste lid bedoelde bedrag wordt vastgesteld op basis van een door de Sociale Verzekeringsbank van Curaçao te maken raming van lasten, welke de instemming heeft van de vertegenwoordigers in het overleg, bedoeld in artikel 9 van de Onderling regeling boedelscheiding Sociale Verzekeringsbank Nederlandse Antillen, en welke door de Stichting Overheids Accountants Bureau zal worden getoetst.

Artikel 5. Gelijkstellingsbepaling

Indien het land Curaçao de bevoegdheid ter zake van de uitvoering van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering (P.B. 1960, no. 83) dan wel een hiermee naar aard en strekking overeenkomende voorziening, rechtstreeks opdraagt aan een daartoe aangewezen uitvoeringsorganisatie met rechtspersoonlijkheid van dat land, treedt die uitvoeringsorganisatie voor de toepassing van deze regeling in de plaats van dat land.

Artikel 6. Van overeenkomstige toepassing Onderlinge regeling boedelscheiding Sociale Verzekeringsbank Nederlandse Antillen

De artikelen 2, 3, 9, 10, 11 en 12 van de Onderling regeling boedelscheiding Sociale Verzekeringsbank Nederlandse Antillen zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1 Deze overeenkomst treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin deze wordt geplaatst en werkt terug tot en met 10 oktober 2010.

 • 2 Deze overeenkomst kan worden aangehaald als ‘Onderlinge regeling toedeling bijzondere AOV-categorie opvolging Sociale Verzekeringsbank Nederlandse Antillen’ en wordt geplaatst in de Nederlandse Staatscourant, de Curaçaosche Courant en de Landscourant Sint Maarten.

Aldus overeengekomen en ondertekend,
Voor Willemstad, Curaçao:
De

minister

van Gezondheid, Milieu en Natuur,

J. Constancia

Voor Philipsburg, Sint Maarten:
De

minister

van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid,

S. Wescott-Williams

Voor Den Haag:
De

minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.G.J. Kamp

Terug naar begin van de pagina