Regeling structurele aanlevering gegevens Zvw

[Regeling vervallen per 27-04-2016 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2016.]
Geldend van 02-05-2015 t/m 31-12-2015

Regeling structurele aanlevering gegevens Zorgverzekeringswet

Het College voor zorgverzekeringen,

Gelet op artikel 90 van de Zorgverzekeringswet;

Heeft in zijn vergadering van 1 augustus 2011 besloten:

Artikel 1. Begripsbepaling

[Vervallen per 27-04-2016]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. Zorgverzekeraar: zorgverzekeraar als bedoeld in artikel 1 sub b van de Zvw;

 • b. Zvw; Zorgverzekeringswet;

 • c. Zorginstituut Nederland: Zorginstituut Nederland bedoeld in artikel 58, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet;

 • d. NZa: de Nederlandse Zorgautoriteit zoals genoemd in artikel 3, eerste lid van de Wet marktordening gezondheidszorg;

 • e. DBC: diagnose behandeling combinatie als bedoeld in artikel 1, eerste lid, sub m van de Regeling zorgverzekering;

 • f. HKC: hoge kosten compensatie als bedoeld in artikel 1, sub x van het Besluit zorgverzekering;

 • g. Accountantsproduct: een product, afgegeven door een accountant als bedoeld in artikel 2:393, eerste lid, Burgerlijk Wetboek dat voldoet aan de voorschriften gegeven in het Protocol Vereveningsonderzoek Zvw en onderzoek uitvoeringsverslag Zvw;

 • h. Handboek CVZ: het door het CVZ uitgebrachte jaarlijks te actualiseren ‘Handboek zorgverzekeraars informatie Zorgverzekeringswet’. Hierin geeft het CVZ een specificatie van de door de zorgverzekeraars aan te leveren gegevens, de indieningstermijnen en de eisen waaraan de aangeleverde gegevens moeten voldoen;

 • i. Protocol NZa: door de NZa jaarlijks uit te brengen Protocol Vereveningsonderzoek Zvw en onderzoek uitvoeringsverslag Zvw, een document met voorschriften voor de zorgverzekeraars en de werkzaamheden van de externe accountants van de zorgverzekeraars over de verantwoording Zvw;

 • j. Samenvattend rapport : het door de NZa op grond van artikel 24 Wmg aan de Minister en aan het CVZ uitgebrachte rapport over de rechtmatigheid van de uitvoering van de Zvw en de daarop gebaseerde regelgeving door de zorgverzekeraars in het voorafgaande kalenderjaar;

 • k. Jaar t, t+1, t-1, t-2: het kalenderjaar waarop de gegevens betrekking hebben;

 • l. Jaar t+1: het kalenderjaar waarin de zorgverzekeraar de gegevens indient.

Artikel 2. Aanlevering gegevens aan het CVZ onderscheidenlijk de NZa

[Vervallen per 27-04-2016]

 • 1 De zorgverzekeraar dient ieder jaar de in het tweede lid genoemde gegevens uiterlijk op de genoemde indieningsdatum in het jaar t+1 juist en volledig in bij het CVZ onderscheidenlijk de NZa.

 • 2 De zorgverzekeraar levert de in onderstaand schema genoemde gegevens met accountantsproduct aan. De NZa toetst deze opgaven.

  Wat?

  Wanneer?

  Aan wie?

  Het elektronische bestand jaarstaat Zvw jaar t, onderdeel A en C

  1 mei t + 1

  Zorginstituut Nederland

  Papieren jaarstaat Zvw jaar t, onderdeel A, inclusief papieren bestuursverklaring en papieren accountantsverklaring

  1 mei t + 1

  NZa

  Het elektronische bestand farmaciegegevens jaar t

  1 juni t + 1

  Zorginstituut Nederland

  Papieren bestuursverklaring en papieren assurance-rapport farmaciegegevens jaar t

  1 juni t + 1

  NZa

  Het elektronische bestand hulpmiddelengegevens jaar t

  1 juni t + 1

  Zorginstituut Nederland

  Papieren bestuursverklaring en papieren assurance-rapport hulpmiddelengegevens jaar t

  1 juni t + 1

  NZa

  Het elektronische bestand DBC-gegevens jaar t-1

  1 juni t + 1

  Zorginstituut Nederland

  Papieren bestuursverklaring en papieren assurance-rapport DBC-gegevens jaar t-1

  1 juni t + 1

  NZa

  Het elektronische bestand gegevens jaar t-1 t.b.v. opbrengstverrekening

  1 juni t + 1

  Zorginstituut Nederland

  Papieren opgave gegevens jaar t-1 t.b.v. opbrengstverrekening, inclusief papieren bestuursverklaring en papieren assurance-rapport

  1 juni t + 1

  NZa

  De elektronische bestanden verzekerde periode en persoonskenmerken jaar t

  1 juni t + 1

  Zorginstituut Nederland

  Papieren bestuursverklaring en papieren assurance-rapport verzekerde periode en persoonskenmerken jaar t

  1 juni t + 1

  NZa

  Het elektronische bestand persoonskenmerken 1 mei t +1

  1 juni t + 1

  Zorginstituut Nederland

  Papieren bestuursverklaring en papieren assurance-rapport persoonskenmerken 1 mei t + 1

  1 juni t + 1

  NZa

  Het herziene elektronische bestand gegevens jaar t-2 t.b.v. opbrengstverrekening

  1 juni t + 1

  Zorginstituut Nederland

  Papieren opgave herziene gegevens jaar t-2 t.b.v. opbrengstverrekening, inclusief papieren bestuursverklaring en papieren assurance-rapport

  1 juni t + 1

  NZa

Artikel 3. Aanlevering gegevens aan het CVZ

[Vervallen per 27-04-2016]

 • 1 De zorgverzekeraar dient ieder jaar de in het tweede lid genoemde gegevens uiterlijk op de genoemde indieningsdatum in jaar t+1 juist en volledig in bij het CVZ.

 • 2 De zorgverzekeraar levert de hieronder genoemde gegevens zonder accountantsproduct aan. De NZa toetst deze opgaven niet. Het CVZ kan op grond van artikel 26 Wmg aan de NZa vragen om nader onderzoek naar deze opgaven te doen.

  Wat?

  Wanneer?

  Aan wie?

  Het elektronische bestand kwartaalstaat Zvw, onderdeel A en C, 4e kwartaal jaar t en 1e, 2e en 3e kwartaal jaar t+1

  Resp. 28 januari, 28 april, 28 juli, 28 oktober t + 1

  Zorginstituut Nederland

  Het elektronische bestand kwartaalstaat Zvw 1e kwartaal verzekerdenstanden jaar t+1 en papieren bestuursverklaring bij de maartstand

  7 maart t + 1

  Zorginstituut Nederland

  De elektronische bestanden declaratiegegevens medisch specialistische zorg ontvangen tot 1 augustus t+1 en declaratiegegevens huisartsenzorg ontvangen tot 1 juli of 1 augustus t+1, beiden over t+1, jaar t, jaar t-1 en jaar t-2

  14 augustus t+1

  Zorginstituut Nederland

  Het elektronische bestand declaratiegegevens medisch specialistische zorg ontvangen vanaf 1 augustus t+1, over t+1, t, t-1, t-2

  telkens 2 weken na afloop van de maand vanaf augustus t+1

  Zorginstituut Nederland

  Het elektronische bestand declaratiegegevens huisartsenzorg ontvangen vanaf 1 juli of 1 augustus t+1, over t+1, t, t-1, t-2

  telkens 2 weken na afloop van de maand vanaf augustus t+1 of 6 weken na afloop van het derde en vierde kwartaal t+1 en vervolgens 2 weken na afloop van de maand

  Zorginstituut Nederland

  Het elektronische bestand DBC-gegevens GGZ jaar t-1 en papieren bestuursverklaring

  1 juni t + 1

  Zorginstituut Nederland

  Het elektronische bestand kosten per verzekerde jaar t-1 en papieren bestuursverklaring

  1 mei t+1

  Zorginstituut Nederland

  Het elektronische bestand HKC jaar t-2 en papieren bestuursverklaring

  1 mei t + 1

  Zorginstituut Nederland

  Het elektronische bestand kosten per verzekerde jaar t-2 en papieren bestuursverklaring

  1 mei t+1

  Zorginstituut Nederland

  Het elektronische bestand add-ons geneesmiddelen t-2 en papieren bestuursverklaring

  1 mei t + 1

  Zorginstituut Nederland

Artikel 4. Handboek en protocol

[Vervallen per 27-04-2016]

 • 1 De zorgverzekeraars leveren de gegevens zoals bedoeld in de artikelen 2 en 3 aan het CVZ aan overeenkomstig de beschrijving en met in achtneming van de bepalingen uit het ‘Handboek zorgverzekeraars informatie Zorgverzekeringswet’ welke door het CVZ is gepubliceerd op www.cvz.nl.

 • 2 De zorgverzekeraars leveren de gegevens zoals bedoeld in artikel 2 aan de NZa aan overeenkomstig de voorschriften in het Protocol Vereveningsonderzoek Zvw en onderzoek uitvoeringsverslag Zvw over jaar t,welke door de NZa zijn gepubliceerd op www.nza.nl.

 • 3 Het CVZ en de NZa attenderen de zorgverzekeraars per e-mail op de publicaties genoemd in het eerste en tweede lid.

Artikel 5. Pseudonimisering

[Vervallen per 27-04-2016]

 • 1 De zorgverzekeraars leveren persoonsidentificerende gegevens gepseudonimiseerd aan.

 • 2 De zorgverzekeraars nemen maatregelen ter waarborging van de veiligheid en betrouwbaarheid van het informatieverkeer en van de privacy.

Artikel 6. Slotbepaling

[Vervallen per 27-04-2016]

De regeling wordt aangehaald als ‘Regeling structurele aanlevering gegevens Zvw’.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2011.

Wnd. Voorzitter Raad van Bestuur,

A. Boer

Terug naar begin van de pagina