Regeling vaststelling lesgeld voor het cursusjaar 2012–2013

[Regeling vervallen per 01-08-2013.]
Geldend van 09-09-2011 t/m 31-07-2013

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 28 augustus 2011, nr. HO&S/SF/318493, houdende vaststelling van het lesgeld voor het cursusjaar 2012–2013 (Regeling vaststelling lesgeld voor het cursusjaar 2012–2013)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede en derde lid, van de Les- en cursusgeldwet;

Besluit:

Artikel 1. Indexering

[Vervallen per 01-08-2013]

Onder consumentenprijsindex als bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de Les- en cursusgeldwet, wordt verstaan de reeks ‘consumentenprijsindex alle huishoudens’, zoals die wordt berekend en gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Artikel 2. Vaststelling lesgeld

[Vervallen per 01-08-2013]

Het lesgeld, bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de Les- en cursusgeldwet, wordt voor het cursusjaar 2012–2013 aan de hand van de consumentenprijsindex, bedoeld in artikel 1, vastgesteld op € 1.065,–.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 augustus 2013.

Artikel 4. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling lesgeld voor het cursusjaar 2012–2013.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Terug naar begin van de pagina