Besluit doorberekening kosten stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen

Geldend van 09-09-2011 t/m heden

Besluit van 29 augustus 2011, houdende regels inzake doorberekening van kosten van de stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 17 juni 2011, nr. BFI/2011/13667 U;

Gelet op artikel 7, derde lid, van de Wet stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 6 juli 2011, no. W06.11.0242/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 24 augustus 2011, BFI/2011/16234 U;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 2

  • 1 Onze Minister brengt jaarlijks kosten van de stichting administratiekantoor in rekening aan de vennootschappen.

  • 2 Geen kosten worden in rekening gebracht aan een vennootschap waarin de stichting administratiekantoor aandelen houdt die minder dan tien procent uitmaken van het geplaatste aandelenkapitaal van de desbetreffende vennootschap.

Artikel 3

  • 2 De aan een vennootschap in rekening te brengen kosten worden vastgesteld voor het jaar waarop het in rekening te brengen bedrag betrekking heeft. Daarbij worden de kosten toegerekend aan de vennootschap, overeenkomstig de toerekening van de geraamde kosten in de door Onze Minister goedgekeurde begroting van de stichting administratiekantoor.

  • 3 De ingevolge het tweede lid aan een vennootschap toegerekende kosten worden verminderd of vermeerderd met het aan de desbetreffende vennootschap toe te rekenen exploitatiesaldo, bedoeld in artikel 7, tweede lid, van de wet.

Artikel 4

  • 1 Onze Minister stelt jaarlijks voor 1 mei de hoogte vast van de bij de vennootschappen in rekening te brengen kosten, bedoeld in de artikelen 2 en 3.

  • 2 In afwijking van het vorige lid wordt de hoogte van de voor het jaar 2011 in rekening te brengen kosten vastgesteld binnen vier maanden na de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 29 augustus 2011

Beatrix

De Minister van Financiën,

J. C. de Jager

Uitgegeven de achtste september 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina