Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Utrecht/Sociale Recherche 2011

[Regeling vervallen per 08-09-2016.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 07-09-2016

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 31 augustus 2011, nr. 5708369/Justis/11, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de gemeente Utrecht in het domein Werk, Inkomen en Zorg

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van het hoofd van het team Handhaving/Sociale Recherche van de gemeente Utrecht van 12 juli 2011 en de daaropvolgende adviezen van de korpschef van de regiopolitie Utrecht en de hoofdofficier van justitie te Utrecht,

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 08-09-2016]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 08-09-2016]

De personen, werkzaam in de functie van sociaal rechercheur in dienst van de gemeente Utrecht, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 08-09-2016]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 08-09-2016]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 9 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 08-09-2016]

Artikel 6

[Vervallen per 08-09-2016]

  • 1 Het hoofd van het team Handhaving/Sociale Recherche van de gemeente Utrecht brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan in artikel 5 bedoelde toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7

[Vervallen per 08-09-2016]

De individuele akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden van de buitengewoon opsporingsamtbenaren werkzaam bij het team Handhaving/Sociale Recherche van de gemeente Utrecht in de functie van sociaal rechercheur, worden voor de duur van hun geldigheid of tot daarover nader zal zijn beslist, geacht te zijn akten en overige benoemingsbescheiden afgegeven mede op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 8

[Vervallen per 08-09-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 9

[Vervallen per 08-09-2016]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Utrecht/Sociale Recherche 2011.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 31 augustus 2011

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

J. Gankema,

Teammanager BTR.

Terug naar begin van de pagina