Instellingsbesluit Commissie Diergezondheid en -kwaliteit Runderen PZ/PVV

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 01-10-1997 t/m 31-12-2014

Instellingsbesluit Commissie Diergezondheid en -kwaliteit Runderen PZ/PVV

De besturen van het Productschap Zuivel en het Productschap Vee en Vlees,

gelet op artikel 109 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, hebben ter vergadering van 17 september 1997, respectievelijk ter vergadering van 10 september 1997 vastgesteld het navolgende besluit.

Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

In dit besluit wordt verstaan onder:

productschappen

:

het Productschap Zuivel en het Productschap Vee en Vlees;

Gemeenschappelijk Lichaam

:

het Gemeenschappelijk Lichaam Diergezondheid en -kwaliteit;

commissie

:

Diergezondheid en -kwaliteit Runderen PZ/PVV;

runderen

:

dieren behorende tot de familie der Bovidae en het geslacht Bos.

De commissie

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Er is een Commissie Diergezondheid en -kwaliteit Runderen PZ/PVV.

 • 2 De commissie is ingesteld voor de gezamenlijke behartiging van belangen van ondernemingen welke runderen houden en de daarmee verband houdende schakels op het gebied van handel in vee, be- of verwerking van en handel in vlees, vleesproducten, melk en zuivelproducten, zulks op het in het derde lid bedoelde werkterrein.

 • 3 Tot het werkterrein van de commissie behoren aangelegenheden op het gebied van de diergezondheidszorg, fokkerij en kunstmatige inseminatie, identificatie en registratie van runderen alsmede andere met deze aangelegenheden samenhangende onderwerpen.

Bevoegdheden/taken

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De commissie stelt aan de besturen van de productschappen een werkprogramma voor. Dit programma is voorzien van een financieringsvoorstel voor onderscheidenlijk het Productschap Zuivel en het Productschap Vee en Vlees.

 • 2 De commissie begeleidt projecten en uitvoerende werkzaamheden in opdracht van de besturen van de productschappen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De commissie adviseert de besturen van de productschappen desgevraagd of op eigen initiatief over de voorbereiding en de uitvoering van verordeningen en andere besluiten van organen van de productschappen en het Gemeenschappelijk Lichaam op het gebied van artikel 2, lid 3.

 • 2 Verordeningen en andere besluiten van organen van de productschappen en het Gemeenschappelijk Lichaam op het gebied van artikel, 2, lid 3, worden eerst vastgesteld nadat het advies van de commissie daarover is gevraagd. Van een advies van de commissie wordt niet afgeweken dan nadat zij hierover is geraadpleegd.

 • 3 Indien één of beide productschappen om advies wordt gevraagd over aangelegenheden op het gebied van artikel 2, lid 3, wordt de commissie geraadpleegd, alvorens advies wordt uitgebracht.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2015]

De commissie is bevoegd zelfstandig overleg te plegen met die instanties waarmee zij voor de uitoefening van haar taken overleg nodig acht.

Financiën

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De commissie stelt jaarlijks een concept-begroting op ten behoeve van de besturen van de productschappen voor de op basis van het in artikel 3, lid 1, bedoelde werkprogramma te verrichten activiteiten, inclusief de daaraan toe te rekenen secretariaats- en commissiekosten. Zij biedt vóór 15 september de concept-begroting, vergezeld van de nodige toelichting en bescheiden, aan de besturen van de productschappen aan.

 • 2 De commissie overlegt jaarlijks aan de besturen van de productschappen een conceptrekening en verantwoording van de verrichte activiteiten, binnen twee maanden na afloop van het jaar waarop zij betrekking hebben.

Samenstelling

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De commissie bestaat uit 9 leden en 7 plaatsvervangende leden, waarvan worden benoemd door het bestuur van het Productschap Zuivel, op voordracht van:

  LTO-Nederland

  3 leden en 1 plaatsvervangend lid;

  Nederlandse Zuivel Organisatie

  1 lid en 1 plaatsvervangend lid;

  waarvan worden benoemd door het bestuur van het Productschap Vee en Vlees op voordracht van:

  LTO-Nederland

  1 lid en 1 plaatsvervangend lid;

  Centrale Organisatie voor de Vleessector

  1 lid en 1 plaatsvervangend lid;

  Nederlandse Bond van Handelaren in Vee

  1 lid en 1 plaatsvervangend lid;

  waarvan worden benoemd door de besturen van het Productschap Zuivel en het Productschap Vee en Vlees gezamenlijk, op voordracht van:

  FNV Bondgenoten

  1 lid en 1 plaatsvervangend lid;

  CNV Vakmensen

  1 lid en 1 plaatsvervangend lid.

 • 2 Ten hoogste twee door de minister van EL&I aangewezen vertegenwoordigers zijn gerechtigd de vergaderingen van de commissie bij te wonen. Zij hebben ter vergadering een adviserende stem.

Zittingsperiode

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De leden en plaatsvervangende leden van de commissie treden om de twee jaar tegelijk af en kunnen terstond worden herbenoemd. De eerste zittingsperiode vangt aan op 1 oktober 1997.

 • 2 De leden en plaatsvervangende leden kunnen te allen tijde ontslag bekomen door een schriftelijke kennisgeving aan het bestuur van het productschap dat hen heeft benoemd.

Voorzitter

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De besturen van de productschappen benoemen gezamenlijk uit de leden van de commissie een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter, zulks op voordracht van de commissie.

 • 2 De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter treden als zodanig af op het tijdstip, waarop zij als lid van de commissie aftreden.

Werkwijze

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De commissie vergadert zo dikwijls als haar voorzitter zulks in verband met de uitvoering van haar taak nodig acht of wanneer hierom door het bestuur van één van de productschappen wordt verzocht.

 • 2 De secretaris van het Productschap Vee en Vlees, dan wel een door hem aan te wijzen medewerker van het secretariaat van het Productschap Vee en Vlees, treedt op als secretaris van de commissie en heeft ter vergadering een adviserende stem.

 • 3 De secretaris van het Productschap Zuivel, dan wel een door hem aan te wijzen medewerker van het secretariaat van het Productschap Zuivel, is adviseur van de commissie. De commissie kan daarnaast andere adviseurs aanwijzen. Adviseurs zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen en hebben ter vergadering een adviserende stem.

 • 4 Voor zover nodig bepaalt de commissie zelf de gang van de werkzaamheden en de plaats waar zij vergadert.

 • 5 De leden en plaatsvervangende leden van de commissie, de secretaris en de adviseurs zijn verplicht tot geheimhouding van alle aangelegenheden welke zij in hun hoedanigheid vernemen en waarvan zij het vertrouwelijk karakter moeten begrijpen.

Vergoedingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2015]

Ten aanzien van de vergoedingen voor vacatiegeld en reis- en verblijfskosten voor leden en plaatsvervangende leden van de commissie is het bepaalde in de verordening van het Productschap Zuivel inzake vergoedingen leden bestuur, dagelijks bestuur en commissies uit het bestuur van overeenkomstige toepassing.

Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De in dit besluit vervatte voorziening kan worden ingetrokken of gewijzigd door een bij besluit vast te stellen gemeenschappelijke voorziening van de productschappen.

 • 2 Onverminderd het bepaalde in het eerste lid kan de in dit besluit vervatte voorziening bij besluit worden ingetrokken door één van de productschappen afzonderlijk, met inachtneming van een termijn van twee jaar na afloop van de lopende zittingsperiode van de commissie.

Artikel 13

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit kan worden aangehaald als Instellingsbesluit Commissie Diergezondheid en -kwaliteit Runderen PZ/PVV. Het treedt in werking, na vaststelling door de besturen van de productschappen, met ingang van 1 oktober 1997.

Voor het bestuur, Productschap Zuivel

G. van den Berg,

voorzitter

F. Beekman,

secretaris

Voor het bestuur, Productschap Vee en Vlees

R.J. Tazelaar,

voorzitter

S.B.M. Jongerius,

secretaris

Terug naar begin van de pagina