Wet implementatie Maritiem Arbeidsverdrag

Geraadpleegd op 14-07-2024.
Geldend van 15-11-2019 t/m heden

Wet van 6 juli 2011 inzake implementatie van het op 23 februari 2006 te Genève tot stand gekomen Maritiem Arbeidsverdrag, 2006 (Trb. 2007, 93)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het, gelet op het Maritiem Arbeidsverdrag, 2006 en Richtlijn 2009/13/EG van de Raad van de Europese Unie van 16 februari 2009 tot tenuitvoerlegging van de overeenkomst tussen de Associatie van reders van de Europese Gemeenschap (ECSA) en de Europese Federatie van vervoerswerknemers (EFT) inzake het Maritiem Arbeidsverdrag, 2006 en tot wijziging van Richtlijn 1999/63/EG (PbEG L 124), noodzakelijk is regels te stellen ter verbetering van de rechtspositie van zeevarenden alsmede dat het wenselijk is de daarop betrekking hebbende bepalingen te moderniseren;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Artikel VII. Omhangbepalingen

Na de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel JJ, van deze wet berust:

Hoofdstuk 2. Ministerie van Veiligheid en Justitie

Artikel VIII. Burgerlijk wetboek

[Red: Wijzigt het Burgerlijk Wetboek, Boek 7 en 8.]

Artikel XII. Overgangsbepalingen

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

Artikel XVII. Inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 6 juli 2011

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H. G. J. Kamp

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Uitgegeven de eenendertigste augustus 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Naar boven