Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa

[Regeling vervallen per 01-10-2011.]
Geldend van 01-09-2011 t/m 30-09-2011

Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa

De Nederlandse Zorgautoriteit,

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 11 van het bestuursreglement van de Nederlandse Zorgautoriteit;

Besluit:

Artikel 1. Definities

[Vervallen per 01-10-2011]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. Wmg:

  de Wet marktordening gezondheidszorg (Stb. 2006, 415);

 • b. NZa:

  de Nederlandse Zorgautoriteit, als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Wmg;

 • c. de Raad van Bestuur:

  de voorzitter en de overige leden van de NZa gezamenlijk, als bedoeld in artikel 4 van de Wmg;

 • d. de voorzitter:

  de voorzitter van de Raad van Bestuur;

 • e. portefeuillehouder:

  het lid dat door de Raad van Bestuur voor een bepaald aandachtsgebied is aangewezen als eerst verantwoordelijk bestuurslid;

 • f. directeur:

  de leidinggevende van een directie;

 • g. unitmanager:

  de leidinggevende van één van de units van de directies;

 • h. medewerkers:

  personeel in tijdelijke of vaste dienst of als gedetacheerde bij de NZa werkzaam.

Artikel 2. Directie Zorgmarkten Care

[Vervallen per 01-10-2011]

 • 1 De directie Zorgmarkten Care is ten aanzien van de zorgmarkten care belast met het monitoren van deze zorgmarkten, met bekostiging en tarief- en prestatieregulering en met advisering dan wel het doen van uitvoeringstoetsen op het gebied van marktordening.

 • 2 De directie Zorgmarkten Care kent de units Verzorging en Verpleging A, Verzorging en Verpleging B en Gehandicaptenzorg.

Artikel 3. Directie Zorgmarkten Cure

[Vervallen per 01-10-2011]

 • 1 De directie Zorgmarkten Cure is ten aanzien van de zorgmarkten cure belast met het monitoren van deze zorgmarkten, met bekostiging en tarief- en prestatieregulering en met advisering dan wel het doen van uitvoeringstoetsen op het gebied van marktordening.

 • 2 De directie Zorgmarkten Cure kent de units Eerstelijnszorg en Ketens, Tweedelijns Somatische Zorg en Geestelijke Gezondheidszorg.

Artikel 4. Directie Toezicht en Handhaving

[Vervallen per 01-10-2011]

 • 2 De directie Toezicht en Handhaving kent de units Markttoezicht en Toezicht Zorgaanbieders en Toezicht Zorgverzekeraars.

Artikel 5. Directie Bedrijfsvoering en informatie

[Vervallen per 01-10-2011]

 • 1 De directie Bedrijfsvoering en Informatie is belast met de uitvoering van projecten, met personele, financiële en facilitaire ondersteuning, met de informatievoorziening van de NZa, met procesmanagement, met organisatieontwikkeling en met het beheer van de informatielijn.

 • 2 De directie Bedrijfsvoering en Informatie bestaat uit de units Informatie- en Facilitair Management, Informatievoorziening, Financiën en Control, Human Resource Management en de Projectenpool.

Artikel 6. Directie Strategie en Juridische Zaken

[Vervallen per 01-10-2011]

 • 1 De directie Strategie en Juridische Zaken is belast met advisering op economisch, medisch en juridisch gebied van de Raad van Bestuur en de beleidsdirecties, kennisontwikkeling en onderzoek, strategie en communicatie, bestuursondersteuning, relatiebeheer, bestuurlijke kaderstelling en control en juridische zaken.

 • 2 De directie Strategie en Juridische Zaken bestaat uit de units Economisch en Medisch Bureau, Strategie en Communicatie en Juridische Zaken.

Artikel 7. Binnen beleid en begroting

[Vervallen per 01-10-2011]

 • 1 De op grond van artikel 10, 11 en 12 van dit besluit verleende bevoegdheden gelden voor de uitoefening van taken binnen het door de Raad van Bestuur vastgestelde beleid, de begroting en de personeelsformatie en overeenkomstig de door de Raad van Bestuur vastgestelde richtlijnen, waaronder de richtlijnen opgenomen in bijlage 1 bij dit besluit.

 • 2 Directeuren oefenen hun bevoegdheden uit in overleg met hun portefeuillehouder.

Artikel 8. Afwezigheid of ontstentenis

[Vervallen per 01-10-2011]

 • 1 Bij afwezigheid of ontstentenis van een directeur aan wie krachtens dit besluit een bevoegdheid is toegekend, valt deze bevoegdheid toe aan zijn of haar door de Raad van Bestuur benoemde plaatsvervanger.

 • 2 Bij afwezigheid of ontstentenis van een unitmanager aan wie krachtens dit besluit in ondermandaat, ondervolmacht of verdere machtiging een bevoegdheid is toegekend, valt deze bevoegdheid toe aan de unitmanager die door de directeur is benoemd als plaatsvervanger.

Artikel 9. Mandaat

[Vervallen per 01-10-2011]

 • 1 Directeuren zijn met inachtneming van het bepaalde in het tweede, vijfde en zesde lid, voor de uitvoering van de werkzaamheden van hun directie, bevoegd om namens de NZa beschikkingen te nemen, met uitzondering van beschikkingen als bedoeld in de artikelen 76, 77, 78, 80 tot en met 89 Wmg en beschikkingen op bezwaar.

 • 2 Directeuren zijn bevoegd om namens de NZa beschikkingen te nemen ten aanzien van de rechtspositie van het personeel van hun directie, met uitzondering van beschikkingen tot het aanstellen van unitmanagers, het vaststellen van beoordelingen van unitmanagers en de daaruit voortvloeiende besluiten, het bevorderen van unitmanagers, het aanstellen en bevorderen van personeel in salarisschaal 14 of hoger, beschikkingen tot ontslag anders dan op verzoek van de medewerker, disciplinaire straffen als bedoeld in het Algemeen rijksambtenarenreglement en beschikkingen op bezwaar.

 • 3 Directeuren zijn bevoegd tot het verlenen van ondermandaat aan hun unitmanagers voor het nemen van beschikkingen betreffende tarieven, prestatiebeschrijvingen en aanmerkelijke marktmacht, verzoeken krachtens de Wet openbaarheid van bestuur en ten aanzien van de rechtspositie van het personeel van hun unit, met uitzondering van beschikkingen tot het aanstellen, het bevorderen en het ontslaan van personeel, het verlenen van een voorschot op het salaris, het geven van een gratificatie en het vaststellen van een beoordeling en de daaruit voortvloeiende besluiten.

 • 4 De portefeuillehouders zijn bevoegd te beslissen op een niet-ontvankelijk bezwaar onderscheidenlijk een verzoek tot het instellen van rechtstreeks beroep tegen beschikkingen betreffende hun aandachtgebied en tot het vaststellen van beoordelingen van unitmanagers en de daaruit voortvloeiende besluiten.

 • 5 In aanvulling op het in het derde lid bepaalde is de directeur van de directie Strategie en Juridische Zaken tevens bevoegd tot het verlenen van ondermandaat aan de unitmanager Juridische Zaken voor het nemen van dwangsombeschikkingen bij niet tijdig beslissen op een bezwaarschrift.

 • 6 In afwijking van het in het eerste lid bepaalde is de directeur van de directie Toezicht en Handhaving bevoegd tot het opleggen van de volgende beschikkingen die tot doel hebben het afdwingen van het verkrijgen van informatie: de aanwijzing, de last onder dwangsom, de invorderingsbeschikking, het dwangbevel en de rentebeschikking. Tevens is de directeur Toezicht en Handhaving bevoegd tot het ter openbare kennis brengen van genoemde aanwijzing en last onder dwangsom. De directeur Toezicht en Handhaving kan voor deze bevoegdheden ondermandaat en verdere machtiging verlenen aan de unitmanagers van de directie.

Artikel 10. Volmacht

[Vervallen per 01-10-2011]

 • 1 Directeuren onderscheidenlijk leden van de Raad van Bestuur zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden van hun directie onderscheidenlijk het aandachtsgebied waarvoor de portefeuillehouder verantwoordelijk is, bevoegd namens de NZa privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten met inachtneming van de in bijlage 2 opgenomen maxima ten aanzien van de uit die rechtshandelingen voor de NZa voortvloeiende financiële verplichtingen.

 • 2 Directeuren zijn bevoegd tot het verlenen van ondervolmacht aan hun unitmanagers om voor de uitvoering van de werkzaamheden van hun unit namens de NZa privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten met in achtneming van de in bijlage 2 opgenomen maxima ten aanzien van de uit die rechtshandelingen voor de NZa voortvloeiende financiële verplichtingen.

Artikel 11. Machtiging

[Vervallen per 01-10-2011]

 • 1 De leden van de Raad van Bestuur zijn bevoegd namens de NZa handelingen te verrichten, anders dan besluiten en privaatrechtelijke rechtshandelingen.

 • 2 Directeuren zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden van hun directie bevoegd, namens de NZa handelingen te verrichten, anders dan besluiten en privaatrechtelijke rechtshandelingen, voor zover het de normale uitoefening van hun functie betreft.

 • 3 Directeuren zijn, voor de uitoefening van de in het tweede lid bedoelde bevoegdheden, bevoegd verdere machtiging te verlenen aan de unitmanagers onderscheidenlijk medewerkers van hun directie, voor zover het de normale uitoefening van de functie als unitmanager, onderscheidenlijk medewerker betreft.

 • 4 De unitmanagers zijn bevoegd voor de bevoegdheden als bedoeld in het derde lid verdere machtiging te verlenen aan de medewerkers van de onder hun verantwoordelijkheid vallende unit, voor zover het de normale functie-uitoefening van die medewerkers betreft.

Artikel 12. Vertegenwoordiging

[Vervallen per 01-10-2011]

De medewerkers van de unit Juridische Zaken zijn, met uitzondering van de secretariële medewerkers, bevoegd de NZa te vertegenwoordigen in gerechtelijke procedures en mediation en daartoe alle noodzakelijke proces- en feitelijke handelingen te verrichten.

Artikel 13. Hoorzittingen

[Vervallen per 01-10-2011]

 • 1 Behoudens ten aanzien van gevallen waarin een adviescommissie ex artikel 7:13 Awb is ingesteld, maken de portefeuillehouders met de manager van de unit Juridische Zaken afspraken over het voorzitterschap van hoorzittingen in bezwaarprocedures en ter voorbereiding van een boetebesluit.

 • 2 De hoorzittingen zijn niet openbaar.

Artikel 14. Aanwijzing toezichthouders

[Vervallen per 01-10-2011]

 • 1 Als medewerkers die belast zijn met het toezicht op de naleving van de bepalingen in de Wmg, de Zvw en de AWBZ als bedoeld in artikel 72, lid 1, onder b Wmg, zijn aangewezen alle medewerkers van de NZa, met uitzondering van de directeur Strategie en Juridische Zaken, de medewerkers van de unit Juridische Zaken en de secretariële medewerkers van de NZa.

 • 2 De voorzitter ondertekent de legitimatiebewijzen van de ingevolge het eerste lid van dit artikel aangewezen medewerkers.

Artikel 15. Betalingsopdrachten

[Vervallen per 01-10-2011]

Overeenkomstig de met de bankinstelling afgesproken betalingsprocedure zijn de leden van de Raad van Bestuur en de door de Raad van Bestuur aangewezen medewerkers bevoegd tot het verstrekken van betalingsopdrachten ter zake van door of namens de NZa aangegane financiële verplichtingen.

Artikel 16. Inwerkingtreding en vervallen eerdere versies

[Vervallen per 01-10-2011]

 • 1 Dit besluit treedt in werking op 1 september 2011.

 • 2 Dit besluit vervangt alle versies van het Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa die voor 1 september 2011 zijn vastgesteld en alle wijzigingsbesluiten waarmee daarin wijzigingen zijn aangebracht. Die voorgaande versies zijn vanaf het inwerkingtreden van dit besluit vervallen.

Artikel 17. Citeertitel

[Vervallen per 01-10-2011]

Dit besluit met inbegrip van de bijlagen wordt aangehaald als Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa.

Utrecht, 5 juli 2011

De Nederlandse Zorgautoriteit

T.W. Langejan,

Voorzitter Raad van Bestuur

Bijlage 1. Werkwijze nza – sturing en verantwoording

[Vervallen per 01-10-2011]

1. Inleiding

[Vervallen per 01-10-2011]

In deze notitie wordt in het kort de inrichting en werkwijze van de werkorganisatie van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) uiteengezet. De inrichting heeft zijn beslag gekregen via het door de Raad van Bestuur vastgestelde Organisatie- en formatieplan (OFP), het Bestuursreglement NZa, het Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa en andere binnen de NZa vastgestelde regels en richtlijnen. Deze notitie geeft een richtsnoer voor de werkwijze van de werkorganisatie en geeft daarmee de condities aan waaronder de Raad van Bestuur bevoegdheden heeft overgedragen aan de verschillende echelons, zodat daarmee bij de uitoefening van die bevoegdheden rekening dient te worden gehouden.

2. Inrichting organisatie

[Vervallen per 01-10-2011]

De Raad van Bestuur heeft ten aanzien van zijn werkzaamheden een taakverdeling aangebracht en voor ieder aandachtsgebied een bestuurslid als portefeuillehouder benoemd. De verdeling van de verschillende portefeuilles over de leden van de Raad van Bestuur is te vinden op de website van de NZa: www.nza.nl.

De organisatie van de NZa kent vijf directies: Zorgmarkten Care, Zorgmarkten Cure, Toezicht en Handhaving, Strategie en Juridische Zaken en Bedrijfsvoering en Informatie. De directies zijn verder onderverdeeld in units1.

De directie Zorgmarkten Care is ten aanzien van de zorgmarkten care belast met het monitoren van deze zorgmarkten, met bekostiging en tarief- en prestatieregulering en met advisering dan wel het doen van uitvoeringstoetsen op het gebied van marktordening. De directie Zorgmarkten Care kent de units Verzorging en Verpleging A, Verzorging en Verpleging B en Gehandicaptenzorg.

De directie Zorgmarkten Cure is ten aanzien van de zorgmarkten cure belast met het monitoren van deze zorgmarkten, met bekostiging en tarief- en prestatieregulering en met advisering dan wel het doen van uitvoeringstoetsen op het gebied van marktordening. De directie Zorgmarkten Cure kent de units Eerstelijnszorg en Ketens, Tweedelijns Somatische Zorg en Geestelijke Gezondheidszorg.

De directie Toezicht en Handhaving is belast met het toezicht op de uitvoering van de in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet geregelde verzekeringen, met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Wet marktordening gezondheidszorg bepaalde, met het signaaltoezicht, met zaken betreffende aanmerkelijke marktmacht, met het uitbrengen van zienswijzen en met handhaving. De directie Toezicht en Handhaving kent de units Markttoezicht en Toezicht zorgaanbieders en Toezicht Zorgverzekeraars.

De directie Bedrijfsvoering en Informatie is belast met de uitvoering van projecten, met personele, financiële en facilitaire ondersteuning, met de informatievoorziening van de NZa, met procesmanagement, met organisatieontwikkeling en met het beheer van de informatielijn. De directie Bedrijfsvoering en Informatie kent de units Informatie- en Facilitair Management, Informatievoorziening, Financiën en Control, Human Resource Management en de Projectenpool.

De directie Strategie en Juridische Zaken is belast met advisering op economisch, medisch en juridisch gebied van de Raad van Bestuur en de beleidsdirecties, kennisontwikkeling en onderzoek, strategie en communicatie, bestuursondersteuning, relatiebeheer, bestuurlijke kaderstelling en control en juridische zaken. De directie Strategie en Juridische Zaken kent de units Economisch en Medisch bureau, Strategie en Communicatie en Juridische Zaken.

3. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

[Vervallen per 01-10-2011]

Directeuren zijn verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de werkzaamheden die tot het aandachtsgebied van hun directie behoren. Binnen de kaders van het door de Raad van Bestuur vastgestelde werkprogramma, de begroting en de personeelsformatie is het de verantwoordelijkheid van directeuren om sturing te geven aan de werkzaamheden van hun directie en daarbij prioriteiten te stellen. De NZa werkt op basis van de VBTB-systematiek (Van Beleidsbegroting Tot Beleidsverantwoording), hetgeen betekent dat via de wettelijke taken, de missie van de NZa en de geformuleerde hoofddoelstellingen, in het werkprogramma processen en projecten worden benoemd en worden gekoppeld aan de begroting. In het jaarverslag van de NZa wordt vervolgens verantwoording afgelegd over de bereikte resultaten. Ten behoeve van dit plannings- en verantwoordingsproces leggen de directies via voortgangsrapportages (zowel inhoudelijk als financieel) verantwoording af over de werkzaamheden.

De Raad van Bestuur geeft leiding aan de organisatie via het beginsel van integraal management, hetgeen inhoudt dat directeuren en unitmanagers integraal aansturen en verantwoordelijk zijn voor in- en output van directie of unit, zowel beleidsinhoudelijk en financieel, als op het terrein van de personele organisatie. Binnen het kader van de in het werkprogramma gemaakte afspraken hebben directeuren de vrijheid om prioriteiten te stellen op voorwaarde dat het gehele werkprogramma wordt gerealiseerd. Het Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa biedt directeuren mogelijkheden om bevoegdheden over te dragen aan hun unitmanagers, die op hun beurt ook bevoegdheden aan medewerkers kunnen overdragen, teneinde tot een zo doelmatig mogelijke werkwijze en aansturing van de organisatie te komen. Ondanks het sturingsconcept van het integraal management kunnen directeuren en unitmanagers bevoegdheden ook aan zich houden als dat in verband met specifieke omstandigheden aangewezen is.

Belangrijk uitgangspunt voor de uitoefening van bevoegdheden is dat op elk niveau van de organisatie geldt, van medewerker tot directeur, dat aangelegenheden die meerdere projecten, units of directies aangaan, onderling dienen te worden afgestemd. Deze afstemmingsverplichting geldt als een richtlijn in het kader van het Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa, en daarmee als conditie waaronder bevoegdheden worden verleend. De portefeuillehouders maken met directeuren afspraken over het detailniveau van de vereiste afstemming, hetgeen mutatis mutandis ook geldt voor directeuren met hun unitmanagers en de unitmanagers met hun medewerkers.

De unitmanagers spreken aldus met hun medewerkers af welke zaken zelfstandig kunnen worden behandeld en verzorgen tevens de afstemming met hun collega-unitmanagers en de verantwoordelijke directeur(en). Zonodig vindt overleg plaats met de portefeuillehouder. Bij verschillen van inzicht dienen de verschillen expliciet te worden gemaakt en aan de RvB ter besluitvorming te worden voorgelegd.

Aldus betekent een handtekening onder een brief of besluit dat de ondertekenaar zich ervan heeft vergewist dat het ingenomen standpunt overeenstemt met het door de Raad van Bestuur vastgesteld beleid, in- en zonodig extern is afgestemd en dat eventuele financiële consequenties passen binnen de afgesproken financiële kaders. Ook de portefeuillehouders zullen attent moeten zijn op de (tijdige) inschakeling van de vereiste disciplines. Aldus worden gebreken in de beleidsinhoudelijke, financiële of juridische voorbereiding zo veel mogelijk voorkomen.

Bij gebruik van een handtekeningenstempel in situaties van grote aantallen brieven of besluiten, geldt uiteraard dat instemming is vereist van degene wiens handtekening het betreft en die persoon bevoegd dient te zijn tot ondertekening.

Bijlage 2. Volmachten

[Vervallen per 01-10-2011]

Directeuren onderscheidenlijk leden van de Raad van Bestuur en unitmanagers zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden van hun directie onderscheidenlijk het aandachtsgebied waarvoor de portefeuillehouder verantwoordelijk is, of van hun unit bevoegd namens de NZa privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten met inachtneming van de volgende maxima ten aanzien van de uit die rechtshandelingen voor de NZa voortvloeiende financiële verplichtingen:

 

Rechtshandeling

RvB

Lid RvB

Directeur

Unitmanager

1.

Boven € 150.000 (incl. BTW)

X

     

2.

Van € 10.000 tot € 150.000 (incl. BTW)

X

 

X

 

3.

Tot € 10.000 (incl. BTW)

X

X

X

X

(Onder)volmachten kunnen uitsluitend worden uitgeoefend met inachtneming van de door de Raad van Bestuur vastgestelde budgetten en met inachtneming van de door de Raad van Bestuur vastgestelde richtlijnen.

 1. Zie het organogram op de website van de NZa.

  ^ [1]
Terug naar begin van de pagina