Besluit vaststelling bedragen per eenheid uitkering gemeentefonds uitkeringsjaar 2010

[Regeling materieel uitgewerkt per 27-08-2011.]
Geldend van 27-08-2011 t/m heden

Besluit vaststelling bedragen per eenheid uitkering gemeentefonds uitkeringsjaar 2010

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Handelende in overeenstemming met de staatssecretaris van Financiën;

Get op artikel 9 van de Financiële-verhoudingswet;

Besluit:

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De

minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
voor deze:

de waarnemend directeur Openbaar Bestuur en Democratie,

C.A.M.E. Mattijssen

Bijlage 1

De bedragen per eenheid, bedoeld in artikel 9 van de Financiële-verhoudingswet, over het uitkeringsjaar 2010.

Nr.

Maatstaven

Bedragen in €

1

OZB (woningen eigenaar)

–0,000901

1

OZB (niet-woningen gebruiker)

–0,000988

1

OZB (niet-woningen eigenaar)

–0,001226

2

Inwoners

131,87

3

Eénouderhuishoudens

146,15

4

Inwoners Jongeren < 20 jaar

222,42

5

Inwoners Ouderen > 64 jaar

82,53

5-a

Inwoners Ouderen 75-85 jaar

27,32

6-a

Waddengemeenten t/m 2500 inwoners

189,02

6-b

Waddengemeenten van 2501 t/m 7500 inwoners

147,72

6-c

Waddengemeenten vanaf 7501 inwoners

32,56

7

Lage inkomens

87,35

7-a

Lage inkomens (drempel)

360,96

8

Bijstandsontvangers

1.461,59

9

Schaalnadeel uitvoering WWB

113.719,85

10

Schaalvoordeel uitvoering WWB

3.756,08

11

Uitkeringsontvangers

107,87

12

Minderheden

326,11

13

Klantenpotentieel lokaal

51,41

14

Klantenpotentieel regionaal

15,42

15

Leerlingen VO

443,44

15-a

Leerling (V)SO

315,82

15-b

Extra groei leerlingen VO

221,81

15-c

Extra groei jongeren

169,94

16

Land

32,56

17

Land * percentage slechte grond

–1,65

18

Land * bodemfactor gemeente

27,93

19

Binnenwater

38,41

20

Buitenwater

23,11

21

Oppervlak bebouwing

478,51

22

Oppervlak bebouwing woonkern * bodemfactor woonkern

3.325,15

23

Oppervlak bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied

1.647,31

24

Woonruimten

178,51

24a

Nieuwbouwwoningen

1.292,90

25

Woonruimten * bodemfactor woonkern

27,82

26

Woonruimten * percentage slechte grond

25,90

27a

Historische kernen eerste groep

3.359,32

27b

Historische kernen tweede groep

7.033,79

27c

Historische kernen derde groep

15.576,40

28

Historische waterweg

15,44

29

Bewoonde oorden 1930

31,14

30

Bewoonde oorden met historische kernen

87,70

31

ISV, onderdeel a

14.833.792,73

31 a

ISV, onderdeel b

9.319.851,31

32

Omgevingsadressendichtheid

63,00

33

Omgevingsadressendichtheid * percentage slechte grond

0,20

34

Oeverlengte * bodemfactor gemeente

7,16

35

Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor

3,55

36

Meerkernigheid

9.178,64

36a

Kernen met 500 of meer adressen

28.180,76

37

Meerkernigheid * bodemfactor buitengebied

14.919,34

38

Bedrijfsvestigingen

114,58

38a

OZB-waarde van de niet-woningen (in mln)

312,00

39

Vast bedrag

269.135,84

40

Vast bedrag voor Amsterdam

189.526.325,92

41

Vast bedrag voor Rotterdam

109.904.057,02

42

Vast bedrag voor Den Haag

81.446.882,12

43

Vast bedrag voor Utrecht

45.076.050,00

44

Vast bedrag voor de Waddengemeenten

149.950,63

44a

Vast bedrag Baarle-Nassau1

269.135,84

45a

Herindeling (per gemeente)

2.245.440,00

45b

Herindeling (per inwoner)

53,29

1 De gemeente Baarle-Nassau ontvangt een vast bedrag gelijk aan 2 maal het vast bedrag voor iedere gemeente

Terug naar begin van de pagina