Beschikking aanwijzing Nederlands Centrum voor Beroepsziekten

[Regeling vervallen per 01-01-2016.]
Geldend van 01-01-2012 t/m 31-12-2015

Beschikking van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 juli 2011, nr. G&VW/GW/2011/12368, tot aanwijzing van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 9, derde lid Arbeidsomstandighedenwet;

Besluit:

Artikel 1. Aanwijzing

[Vervallen per 01-01-2016]

Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten van het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam, verder te noemen het NCvB, voor de periode van 1 januari 2012 tot 1 januari 2016 aan te wijzen als de instelling waar arbodiensten en bedrijfsartsen melding moeten doen van een bij een werknemer aangetoonde beroepsziekte.

Artikel 2. Taken en activiteiten

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 Het NCvB dient de hieronder in het tweede en derde lid genoemde taken en activiteiten uit te oefenen:

 • 2 Het registreren van en rapporteren over beroepsziekten, zoals onder meer door:

  • a. Het beheer, onderhoud en ontwikkelen van registratiesystemen en peilstations met inachtneming van het gestelde over gegevens beroepsziekten in artikel 1.11 van de Arbeidsomstandighedenregeling;

  • b. Het verwerken, beoordelen en analyseren van meldingen;

  • c. Het rapporteren over het vóórkomen van beroepsziekten in Nederland aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, verder te noemen SZW, en aan de Commissie (Eurostat) op grond van de Verordening (EG) nr. 1338/2008 van 16 december 2008. De rapportage aan SZW vindt plaats in de vorm van het rapport ‘Beroepsziekten in Cijfers’ en – indien gewenst – door middel van tussentijdse overzichten en kerncijfers. Het NCvB draagt er zorg voor dat gegevens en rapportages op een zodanige wijze worden gepresenteerd dat geen enkele relatie kan worden gelegd naar individuele werknemers en werkgevers;

  • d. Het onderhouden van intensief contact met meldingsplichtigen over het (verbeteren van) melden van beroepsziekten;

  • e. Het geven van speciale aandacht voor het monitoren en signaleren van nieuwe risico’s en beroepsziekten;

  • f. Het zo mogelijk onderzoeken, benutten en verwerken van overige kennis en registratiegegevens die beschikbaar zijn op nationaal en internationaal terrein.

 • 3 Het ontsluiten van kennis over beroepsziekten, zoals onder meer door:

  • a. Het ontwikkelen en onderhouden van registratierichtlijnen. Dit gebeurt op basis van wetenschappelijke literatuur en ervaringen uit de praktijk;

  • b. Het beheer, onderhoud en ontwikkelen van een website en helpdesk, het uitbrengen van nieuwsbrieven en publicaties en het houden van lezingen;

  • c. Het ondersteunen bij kennis- en beleidsmatige vraagstukken en het deelnemen aan platforms en werkgroepen op het terrein van het monitoren en signaleren van beroepsziekten.

Artikel 3. Werkwijze en vergoeding

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 SZW en het NCvB leggen de afspraken en verplichtingen over de samenwerking en uitoefening van (internationale) wettelijke taken vast in een raamovereenkomst.

 • 2 Binnen de bepalingen van de raamovereenkomst sluiten SZW en het NCvB jaarlijks een nadere overeenkomst op basis van een op verzoek van SZW door het NCvB in te dienen jaarplan en begroting.

 • 3 Het NCvB ontvangt jaarlijks, met inachtneming van de TK-brief ‘Invulling hoofdlijnen taakstelling SZW-domein 2012-2015’ d.d. 14 maart 2011, op basis van de afgesloten nadere overeenkomst een vergoeding voor het uitvoeren van de in het jaarplan en begroting genoemde activiteiten.

Artikel 5. Aanpassing aanwijzing

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 Indien de uit de wet voortvloeiende taken in de loop van de periode waarvoor het NCvB is aangewezen wijzigen of anderszins aanleiding bestaat tot het aanpassen van deze aanwijzingsbeschikking zal deze door SZW worden herzien.

 • 2 Indien het NCvB met ingang van 1 januari 2016 niet opnieuw wordt aangewezen zal SZW dit vóór 1 januari 2015 aan het NCvB kenbaar maken. Indien het NCvB voor de periode vanaf 1 januari 2016 opnieuw wordt aangewezen zal SZW dit uiteraard voorafgaand schriftelijk melden.

Artikel 6. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2012 en is geldig tot 1 januari 2016.

 • 2 Deze beschikking zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Hoogachtend,
de

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze:

R. Gans,

Directeur Gezond en Veilig Werken.

Terug naar begin van de pagina