Besluit PA beëdiging keurmeester aardappelen 2011

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 24-06-2011 t/m 31-12-2014

Besluit van de voorzitter van het Productschap Akkerbouw, namens het bestuur, van 9 juni 2011 tot vaststelling van de procedure voor het beëdigen van keurmeesters aardappelen

De voorzitter van het Productschap Akkerbouw;

Gelet op artikel 3, tweede lid van de Verordening PA keurmeester aardappelen 2011 (gepubliceerd in het PBO-blad van 20 mei 2011 onder nummer PA 4);

Besluit, namens het bestuur:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit verstaat onder:

Verordening: Verordening PA keurmeester aardappelen 2011 en neemt over de in deze verordening gebruikte terminologie.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 De te beëdigen keurmeester dient bij het productschap schriftelijk een verzoek tot beëdiging in.

  • 2 Het verzoek bevat in ieder geval de navolgende gegevens:

    • a. naam, adres, woonplaats van de te beëdigen keurmeester,

    • b. naam, adres, vestigingsplaats onderneming waar de keurmeester werkzaam is,

    • c. gegevens over opleiding, functie en werkervaring, voorzien van bewijsstukken.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 De voorzitter nodigt de te beëdigen keurmeester bij brief uit voor de beëdiging, indien het productschap na controle van de verstrekte gegevens en na eventueel nader onderzoek door het productschap, van oordeel is dat de te beëdigen keurmeester voldoet aan het bepaalde in artikel 3, eerste lid onderdeel a van de Verordening.

  • 2 Indien uit de controle en het eventueel nader onderzoek gebleken is dat de te beëdigen keurmeester niet aan het bepaalde in artikel 3, eerste lid van de Verordening voldoet, deelt het productschap hem dit schriftelijk mede.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als Besluit PA beëdiging keurmeester aardappelen 2011 en gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Den Haag, 9 juni 2011

Voor het bestuur,

Th.A.M. Meijer

voorzitter

Terug naar begin van de pagina