Verordening bestemmingsheffingen legsector (PPE) 2011

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2012.]
Geldend van 26-06-2011 t/m heden

Verordening van het Productschap Pluimvee en Eieren van 28 oktober 2010, houdende de vaststelling van een bestemmingsheffing ten behoeve van de legsector voor het jaar 2011 (Verordening bestemmingsheffingen legsector (PPE) 2011)

2. Broedeieren en eendagskuikens

Artikel 2

 • 1 De ondernemer die in het kalenderjaar 2011 broedeieren, bestemd om hieruit fok- en vermeerderingspluimvee of gebruikspluimvee te verkrijgen inlegt of pleegt in te leggen, ongeacht of er al dan niet daadwerkelijk eendagskuikens uit worden verkregen, is aan het productschap een bestemmingsheffing verschuldigd.

 • 2 Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt voor broedeieren:

  • a. voor legrassen kippen voor het verkrijgen van fok- en vermeerderingspluimvee € 0,002206 per ingelegd broedei,

  • b. voor legrassen kippen voor het verkrijgen van gebruikspluimvee € 0,00073 per ingelegd broedei.

Artikel 3

 • 1 De ondernemer die eendagskuikens plaatst om deze op te fokken tot grootmoederdieren, moederdieren of gebruikspluimvee is aan het productschap een bestemmingsheffing verschuldigd over de aantallen door hem met dat doel in het kalenderjaar 2011 geplaatste eendagskuikens.

 • 2 Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt voor legrassen kippen:

  • a. € 0,00778 per eendagskuiken in geval van opfok grootmoederdieren,

  • b. € 0,00942 per eendagskuiken in geval van opfok moederdieren,

  • c. € 0,0035 per eendagskuiken in geval van opfok gebruikspluimvee.

Artikel 4

 • 1 De ondernemer die een opfokvermeerderingsbedrijf uitoefent is over het kalenderjaar 2011 aan het productschap een bestemmingsheffing verschuldigd ten behoeve van het M.g. fonds.

 • 2 Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt voor tot geslachtsrijpe moederdieren op te fokken eendagskuikens op opfokbedrijven € 0,01765 per kuiken.

3. Grootmoederdieren en moederdieren

Artikel 5

 • 1 De ondernemer die grootmoederdieren of moederdieren houdt is aan het productschap een bestemmingsheffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2011 gehouden moederdieren voor legrassen kippen.

 • 2 Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt voor legrassen kippen:

  • a. € 0,26357 per grootmoederdier,

  • b. € 0,073 per moederdier.

 • 3 De in het eerste lid bedoelde heffing is éénmaal gedurende het leven van een grootmoederdier of moederdier van legrassen kippen verschuldigd, en wel:

  • a. zodra het grootmoederdier of moederdier is geplaatst, of

  • b. zodra het grootmoederdier of moederdier de leeftijd van 20 weken heeft bereikt, in het geval het in het bedrijf van oorsprong in productie wordt genomen.

Artikel 6

 • 1 De ondernemer die een vermeerderingsbedrijf uitoefent is over het kalenderjaar 2011 aan het productschap een bestemmingsheffing verschuldigd ten behoeve van het M.g. fonds.

 • 2 Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt voor legrassen kippen op de vermeerderingsbedrijven € 0,07162 per moederdier.

 • 3 Indien de functies van opfok- en vermeerderingsbedrijf binnen één bedrijf worden uitgeoefend, is het in het tweede lid genoemde tarief verschuldigd wanneer de moederdieren 20 weken oud zijn.

4. Legkippen

Artikel 7

 • 1 De ondernemer die legkippen houdt is aan het productschap een bestemmingsheffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2011 gehouden legkippen tegen een tarief van € 0,04047 per legkip.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde heffing is gedurende het leven van een legkip éénmaal verschuldigd, en wel:

  • a. zodra de legkip is geplaatst, of

  • b. zodra de legkip de leeftijd van 18 weken heeft bereikt.

5. Eieren

Artikel 8

 • 1 De houder van een pakstation is aan het productschap een bestemmingsheffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2011 afgeleverde eieren tegen een tarief van € 0,0000343 per ei.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde heffing is niet verschuldigd voor die eieren ten aanzien waarvan naar genoegen van het productschap wordt aangetoond dat zij:

  • a. niet in Nederland zijn geproduceerd, of

  • b. gesorteerd ontvangen zijn van een andere houder van een pakstation, als zodanig geregistreerd bij het productschap, of

  • c. afgeleverd zijn aan een eiproductenfabrikant.

6. Eiproducten

Artikel 9

 • 1 De eiproductenfabrikant is over de door hem ontvangen en tot eiproduct verwerkte eieren een bestemmingsheffing verschuldigd tegen een tarief van € 0,0001 per kilogram tot eiproduct verwerkte eieren.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde heffing is niet verschuldigd voor die eieren ten aanzien waarvan naar genoegen van het productschap wordt aangetoond dat zij niet in Nederland zijn geproduceerd.

8. Slotbepalingen

Artikel 12

 • 1 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestemmingsheffingen legsector (PPE) 2011.

 • 2 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2011. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2011, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2011.

Zoetermeer, 28 oktober 2010

B.J. Krouwel

voorzitter

B.M. Dellaert

secretaris

Bijlage

Nadere verdeling van de heffingen naar fondsen, zoals bedoeld in artikel 10 van de Verordening bestemmingsheffingen legsector (PPE) 2011

LEGSECTOR

grondslag heffing

heffingseenheid

 

Verdeling van de bestemmingsheffingen over de fondsen:

     

heffingstarief

O&O / Kwaliteit

afzetbevordering

Mg bestrijding

gezondheidszorg

artikel

   

2, lid 2, a

inleggen broedeieren, ter verkrijging fok-/vermeerderingsplvee

per stuk

0,002206

0,00033

   

0,001876

2, lid 2, b

inleggen broedeieren, ter verkrijging gebruikspluimvee

per stuk

0,00073

0,00007

   

0,00066

3, lid 2, a

plaatsen eendagskuikens opfok grootmoederdieren

per stuk

0,00778

0,00017

   

0,00761

3, lid 2, b

plaatsen eendagskuikens opfok moederdieren

per stuk

0,00942

0,00142

   

0,008

3, lid 2, c

plaatsen eendagskuikens opfok gebruikspluimvee

per stuk

0,0035

0,00085

   

0,00265

4, lid 2

plaatsen eendagskuikens opfok moederdieren

per stuk

0,01765

   

0,01765

 

5, lid 2, a

houden grootmoederdieren

per stuk

0,26357

0,25761

   

0,00596

5, lid 2, b

houden moederdieren

per stuk

0,073

0,009

   

0,064

6, lid 2

houden moederdieren

per stuk

0,07162

   

0,07162

 

7, lid 1

houden legkippen

per stuk

0,04047

0,01055

0,02

 

0,00992

8, lid 1

afgeleverde gesorteerde eieren

per stuk

0,0000343

0,000023

0,0000113

   

9, lid 1

tot eiproduct verwerkte eieren

per kg eieren

0,0001

0,0001

     
Terug naar begin van de pagina