Regeling screenings- en testinstrumenten LWOO en PrO schooljaar 2012–2013

[Regeling vervallen per 04-09-2012.]
Geldend van 20-08-2011 t/m 03-09-2012

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 augustus 2011, nr. VO/OK/314402, houdende de vaststelling van de screenings- en testinstrumenten ten behoeve van de indicatiestelling voor leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en praktijkonderwijs (PrO) voor het schooljaar 2012–2013 (Regeling screenings- en testinstrumenten LWOO en PrO schooljaar 2012–2013)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op artikel 3, vierde lid, van het Besluit RVC’s en regionaal zorgbudget;

Besluit:

Artikel 1. Vaststelling screenings- en testinstrumenten

[Vervallen per 04-09-2012]

De screenings- en testinstrumenten ten behoeve van de indicatiestelling voor leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs voor het schooljaar 2012–2013 worden vastgesteld conform de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2. Inwerkingtreding

[Vervallen per 04-09-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3. Citeertitel

[Vervallen per 04-09-2012]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling screenings- en testinstrumenten LWOO en PrO schooljaar 2012–2013.

Deze regeling zal met de toelichting en bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Bijlage bij artikel 1 van de Regeling screenings- en testinstrumenten LWOO en PrO schooljaar 2012–2013

[Vervallen per 04-09-2012]

De scores op de IQ-testen mogen niet ouder zijn dan twee jaar redenerend vanaf de datum van aanmelding bij de RVC-VO. Tenzij in de testhandleiding anders aangegeven hoeft men geen Flynn-correctie toe te passen. Wanneer leerlingen eind groep 7 naar het LWOO of PrO gaan (na doublure vanaf groep 3) mogen de intelligentietesten van groep 8 worden afgenomen.

Lijst toegestane instrumenten Criterium Intelligentie

Naam Test

Bereik

Opmerkingen

LWOO Categorie

PrO Categorie

Drempeltest, 2007

Groep 7 + 8

Deze test moet in maart tot en met juni van groep 7 worden afgenomen of in groep 8

0

IV

GIVO: Groninger Intelligentietest voor Voortgezet Onderwijs, 1999

Groep 8 + klas 1 VO

 

III

IV

IVO: Instaptoets Voortgezet Onderwijs, 2002

Groep 8

Deze test moet in januari tot en met mei van groep 8 worden afgenomen.

I

IV

NDT: Nederlandse Differentiatie Testserie, 1999 normen 2004

Groep 8 + klas 1 VO

 

IV

III

NDT IQ Gedeelte, 2004

Groep 8 + klas 1 VO

Alleen subtests 2 tot en met 7

IV

III

NIO: Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau, 2004

Groep 8 + klas 1 VO

 

I

IV

NSCCT: Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test, 2005

Groep 6 en 8

Groep 6 versie is alleen te gebruiken wanneer de leerling na groep 7 de school verlaat en de afname niet ouder dan twee jaar is.

0

IV

SON-R 6-40, 2011.

6 t/m 40 jaar

Met name te gebruiken bij taalproblemen (achterstanden technisch lezen, begrijpend lezen en spelling > 50%) en allochtone leerlingen die onvoldoende Nederlands spreken.

I

I

TPVO-IVO: Instaptoets Voortgezet Onderwijs, INTERNETVERSIE, 2008

Groep 8

Deze test moet in januari tot en met mei van groep 8 worden afgenomen.

I

IV

WISC-III NL: Nederlandse bewerking van de Wechsler Intelligence Scale for Children, 2002/2005

Verkorte versie zonder subtest 11 en 13 toegestaan

6 t/m 17 jaar

Af te nemen bij leerlingen die tenminste zes jaar in Nederland of Vlaanderen wonen. Criterium validiteit is niet onderzocht.

I

I

Wechsler Nonverbal Scale of Ability Nederlandstalige Bewerking (WNV-NL), 2008

4 t/m 21 jaar

Met name te gebruiken bij taalproblemen (achterstanden technisch lezen, begrijpend lezen en spelling > 50%) en allochtone leerlingen die onvoldoende Nederlands spreken.

0

0

Opmerkingen bij Criterium Intelligentie:

De commissie heeft er al diverse malen op gewezen dat men voorzichtig moet zijn met het gebruik van schriftelijk af te nemen klassikale tests ingeval er sprake is van een leerling met grote leerachterstanden (met name op begrijpend lezen) of bij onvoldoende beheersing van het Nederlands. Mede daarom is er een onderscheid aangebracht tussen een beoordeling per leerling-categorie1, te weten LWOO dan wel PrO: daarom zijn schriftelijke tests voor potentiële Pro-leerlingen van een III of een IV voorzien. Hoe te handelen zie ook de verantwoording op www.rvc-vo.nl

Enkele nuanceringen:

 • 1. dat de respondenten (gebruikers en RVC-leden) niet tevreden zijn met de GIVO ook in geval van LWOO;

 • 2. dat de NDT en de NDT IQ gedeelte bevredigender functioneert dan de andere klassikale tests in het bereik van PrO of in geval van grote taal- en leesachterstanden;

 • 3. dat de NDT en de NDT-IQ gedeelte ingeval van de LWOO-categorie ontraden moet worden: uit berekeningen in de data base van beschikkingen blijkt telkens dat de NDT IQ score afgezet tegen de leerachterstanden beduidend hoger scoort dan de andere IQ tests;

 • 4. dat de WISC-III NL dit jaar opnieuw onder voorbehoud is goedgekeurd, omdat er nog steeds geen onderzoekresultaten naar de criteriumvaliditeit bekend zijn en

 • 5. dat de SON-R 5½–17 (verkort) vorig jaar voor het laatst op deze lijst stond wegens verouderde normering en nu dus niet meer is toegestaan. Deze toets wordt vervangen door SON-R 6-40, 2011.

Lijst toegestane instrumenten Sociaal Emotionele problematiek schooljaar 2012/2013

De scores op de SE-testen mogen niet ouder zijn dan één jaar redenerend vanaf de aanmeldingsdatum bij de RVC-VO. Volgens de Regeling worden alleen leerlingen met een IQ tussen de 90 en 120 geacht dergelijke vragenlijsten in te vullen. Opgemerkt wordt dat de schriftelijke zelfbeoordelingvragenlijsten veelal te moeilijk zijn voor leerlingen met grote leerachterstanden (en met name op het gebied van begrijpend lezen). Er worden beperkingen gesteld ten aanzien van het gebruik van zelfbeoordelingvragenlijsten door leerlingen. Leerlingen zijn met zelfbeoordelingsvragenlijsten voor SEP toetsbaar wanneer ze op Begrijpend Lezen het niveau halen van de gemiddelde leerling aan het eind van groep 6 of hoger. Wanneer deze leerling een begrijpend leesniveau heeft van een gemiddelde leerling in groep 6 moet de onderzoeker nagaan of een zelfbeoordelinglijst wel een juiste keuze is. Bij een begrijpend leesniveau in groep 3, 4 of 5 wordt sterk afgeraden een zelfbeoordelingvragenlijst te gebruiken voor de vaststelling van SE problematiek. Voor het persoonlijkheidsonderzoek kan de onderzoeker in dat geval gebruik maken van gegevens uit het onderwijskundig rapport, van beoordelingslijsten door ouders en/of leerkracht én van gegevens op basis van eigen waarneming.

Voor zover de vragenlijsten van score-aanduidingen zijn voorzien van het type klinisch bereik, risicogebied, zorgscore en dergelijke, mogen alleen de scores die in een dergelijk bereik vallen gebruikt worden als argumentatie voor zorgbehoefte.

Naam Test

Bereik

Opmerkingen

LWOO Categorie

AVL: Apeldoornse vragenlijst, 2002

Groep 8

 

I

CBCL 4-18 Gedragsvragenlijst voor Kinderen, 1996

TRF: Teacher’s Report Form, 1997

YSR: Youth Self Report, 19971

4–18 jaar

Let op: ASEBA (nieuwe CBCL / TRF/ YSR) is nog niet bij de Cotan aangemeld ter beoordeling: dus niet toegestaan

I

CBSA: Competentie Belevingsschaal voor Adolescenten, 2002

12–18 jaar

 

0

CBSK: Competentie Belevingsschaal voor Kinderen, 1997

8–12 jaar

 

I

Docenten Vragenlijst, DVL, 20062

Groep 8 en 1e klas VO

 

I

LMT: Leermotivatietest, 2009

Groep 6–8

 

0

Leerlingen Vragenlijst (LVL)3

Groep 8

 

I

NPV-J: Junior Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst, 2005

9 t/m 16 jaar

 

I

NPV-J-2: Junior Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst, 2011

9 t/m 16 jaar

 

I

PMT-K-2: prestatie motivatietest voor kinderen 2, 2011

Groep 7/8 en 1e klas VO

 

I

SAQI 2007

Groep 6, 7,8

en 1e klas VO

Internet versie van de SVL

I

SEV: Sociaal Emotionele Vragenlijst 2005

4–18 jaar

 

I

SVL 2008

9–16 jaar

 

I

TPVO-Leerlingvragenlijst, 20081

Groep 8

 

0

TPVO-Docentenvragenlijst, 20081

Groep 8 en 1e klas VO

 

0

VISEON: Volginstrument Sociaal-Emotionele Ontwikkeling CITO, 20031

Groep 5 t/m 8

 

0

VvGK: Vragenlijst voor Gedragsproblemen bij Kinderen, 2000

6 t/m 12 jaar

 

III

1 Een vragenlijst voor docenten en voor leerlingen; men mag met één van beide volstaan, maar de voorkeur gaat uit naar een combinatie van beide lijsten. Het onderscheid tussen screening- en andere instrumenten komt daarmee te vervallen

2 Bij voorkeur in combinatie met Leerling Vragenlijst (LVL) te gebruiken

3 Bij voorkeur in combinatie met Docenten Vragenlijst (DVL) te gebruiken

Opmerkingen bij Criterium Sociaal Emotionele problematiek:

De veranderingen in de lijst t.o.v. vorig jaar komen in het kort op het volgende neer:

 • 1. De VAK was vorig jaar voor het laatst toegestaan en is nu verwijderd.

 • 2. LMT: Het normeringsysteem dat wordt gebruikt is dat van decielen. De kritieke grens ligt bij de laagste 10%.

 • 3. PMT-K was in 2010-2011 jaar voor het laatst toegestaan en is nu vervangen door de PMT-K-2.

 • 4. De CBTVO stond vorig jaar abusievelijk op de lijst. De waardering voor de normen was echter onvoldoende

Toegestane instrumenten onderzoek leerachterstanden schooljaar 2012/2013

Afname van leervorderingenonderzoek

Voor het weergeven van de leervorderingen wordt in principe altijd gevraagd om de meest recent afgenomen toetsen. Wanneer de leerling tussen 1-2-2012 tot en met 30-9-2013 wordt aangemeld, moeten de didactische toetsen in het schooljaar 2011/2012 of daarna zijn afgenomen. Bij aanmelding vóór 1-2-2012 mogen de gegevens van de didactische toetsen die in het onderwijskundig rapport worden gebruikt niet ouder zijn dan zes toetsmaanden (juli en augustus worden niet meegerekend). Uitzondering hierop is de CITO Toets Begrijpend lezen die een vast afnamemoment kent in de winter en slechts één maal per jaar kan worden afgenomen.

Alle leervorderingentoetsen die geschikt zijn voor groep 8 mogen ook gebruikt worden voor het didactisch toetsen van leerlingen in 1-VO. De DL is in dat geval 60 en dezelfde regels die voor groep 8 gelden ten aanzien van adaptief toetsen, gelden ook hier.

Cito Volgsysteem primair onderwijs (LOVS):

Het Didactische Leeftijds Equivalent (DLE) hebt u nodig bij de doorverwijzing van leerlingen naar het leerwegondersteunend Onderwijs (LWOO) en het Praktijkonderwijs (PrO). Door Cito wordt niet bij alle toetsen een koppeling gemaakt met DLE’s in de rapportages. Cito gebruikt voor de rapportage vaardigheidsscores en functioneringsniveaus. Wanneer u gebruikmaakt van het Computerprogramma LOVS, kunt u via het onderwijskundig rapport wel de benodigde DLÉs opvragen voor de doorverwijzing naar LWOO en PrO. Het is niet mogelijk om een directe verbinding te leggen tussen de scores op de papieren toets en de digitale versie, omdat in beide gevallen langs een andere route de resultaten worden verkregen. Het is derhalve nadrukkelijk gewenst te vermelden welke toetsversie is gebruikt.

Voor de omzetting van toetsresultaten naar DLE’s dient u gebruik te maken van het DLE-boek van BOOM Testuitgevers.2

Toelichting bij het door- en terugtoetsen

Bij jaargroep gebonden toetsen zoals de CITO-volgsystemen dienen de RVC’s uit te gaan van toetsen die aansluiten bij het werkelijke didactische niveau van de leerling. Dit betekent dat schoolverlaters op de basisschool soms toetsen moeten maken die in jaargroepen daarvoor gebruikt worden.

Adaptief toetsen

Kandidaten voor LWOO en PrO hebben leerachterstanden. Bij adaptieve toetsing door de basisschool worden toetsen afgenomen die de leerling op basis van zijn eigen leerniveau redelijk zou moeten kunnen maken. Een leerling die qua leerlijn in groep 6 zit laat men niet ploeteren met de veel te moeilijke toets van groep 8. Het gebruik van de toets van groep 6 is kindvriendelijker en de score niet alleen betrouwbaarder, maar geeft ook meer inzicht in wat een leerling kan.

Door- of terugtoetsen

In het verleden was er de regel van door- of terugtoetsen, die altijd gebruikt moest worden wanneer de toetsscore 10 of meer DLE punten lager ligt dan waarvoor de toetsversie bedoeld is. Op grond van ervaringen uit het veld3is de toepassing van deze regel niet meer strikt noodzakelijk. Alleen in gevallen waarin blijkt dat de uitslag sterk afwijkt van de gegevens uit het leerlingvolgsysteem of van de overige gegevens in het onderwijskundig rapport, is door- en terugtoetsen noodzakelijk, mits er qua uitslagen sprake is van strijdigheid (sommige scores verwijzen naar LWOO en andere naar PrO) en beleid (IQ tussen 75 en 80).

Door- en terugtoetsen vindt plaats wanneer:

 • de toetsresultaten niet eenduidig verwijzen naar hetzij LWOO, hetzij PrO (sommige toetsresultaten verwijzen naar LWOO, andere naar PrO);

 • de resultaten van de adaptieve toets hoger of lager zijn dan de range van die toets (+/- 10 DLE van de toetsversie, bijv. M5 = 25).

Ter toelichting op dit laatste punt volgen hieronder 2 voorbeelden.

Een leerling behaalt op de M5 toets een score van dle 36. U verwachtte op grond van uw M5 keuze een score tussen DLE 15 en DLE 35. Nu is het DLE 36 geworden (geen PrO score maar één die past bij LWOO). U legt ter nadere verifiëring van dit niveau nu de M6 of E6 toets voor om te zien waar het niveau dan op uitkomt. U voegt beide toetsscores toe aan het onderwijskundig rapport.

Een tweede voorbeeld. Een M5 toets met een score van dle 15. Bij deze (tegenvallende) score van DLE 15 moet u terug te toetsen of het bij deze leerling echt groep 4 niveau is en wel met een E4 toets. Aan het eind van deze notitie is een tabel over hoe door- of terug- te toetsen opgenomen.

Bij deze werkwijze hoeft u niet drie keer door te toetsen. U kiest eerst op grond van uw verwachting. De eventueel tweede toets die u kiest sluit aan bij het op de test behaalde niveau. Die twee gegevens zullen bijna altijd voor elke RVC voldoende zijn. Wel is het van groot belang dat u precies de toetsinstructies van de betreffende toetshandleiding volgt.

Bovenstaande werkwijze voor toets keuze en het eventuele moeten doortoetsen is aan de orde bij de volgende toetsen:

Leestechniek en Leestempo CITO, 2001

LOVS technisch lezen groep 3 t/m 5, CITO 2010

LOVS Begrijpend lezen, CITO 2010

LOVS Spelling, CITO 2010

LOVS Rekenen-wiskunde, CITO 2010

Advies tabel door- terug toetsen E toetsen CITO-LOVS

Niveau

Behaald dle

advies

Groep E4

< 10

Kies een Toets van groep 3

Groep E4

> 30

Kies een Toets van groep 5

Groep E5

< 20

Kies een Toets van groep 41

Groep E5

> 40

Kies een Toets van groep 6

Groep E6

< 30

Kies een Toets van groep 52

Groep E6

> 50

Kies een Toets van groep 7

Groep E7

< 40

Kies een Toets van groep 62

Groep E7

> 60

Doortoetsen niet nodig: score valt buiten LWOO criteria.

1 Is de score lager dan het voorafgaande leerjaar dat u adaptief had gekozen, dan is het advies: neem de toets van het leerjaar waar de behaalde DLE score naar verwijst. Dit kan twee of meer leerjaren lager worden als uw start niveau veel te hoog is geweest.

2 Bij voorkeur in combinatie met Docenten Vragenlijst (DVL) te gebruiken

Advies tabel door- terug toetsen M toetsen CITO-LVS .

Niveau

Behaald dle

advies

Groep M4

< 5

Kies een Toets van groep 3

Groep M4

> 25

Kies een Toets van groep 5

Groep M5

< 15

Kies een Toets van groep 41

Groep M5

> 35

Kies een Toets van groep 6

Groep M6

< 25

Kies een Toets van groep 51

Groep M6

> 45

Kies een Toets van groep 7

Groep M7

< 35

Kies een Toets van groep 61

Groep M7

> 55

Kies een Toets van groep 8

Groep M8

< 45

Kies een Toets van groep 71

Lijst toegestane instrumenten Leer Achterstand Technisch lezen schooljaar 2012/2013

(zie: Toelichting bij afname leervorderingenonderzoek en de Toelichting bij het door- en terugtoetsen)

Naam Test

Bereik

Opmerkingen

LWOO Categorie

PrO Categorie

Brus: Eén-Minuut-Test A/B, 1994

Groep 3 t/m 8 en 1ste klas VO

 

II1

II

Drempelonderzoek 5e versie 2010

Groep 4 t/m 8

 

I

I

De Klepel A/B, 1994

Groep 4 t/m 8 en 1ste klas VO

 

II2

II

Leestechniek en Leestempo CITO, 2001

Groep 6 t/m 8

 

I

I

LOVS AVI toets, CITO 2010

Groep 3 t/m 8

 

I

I

LOVS Drie-Minuten-Toets, CITO 2010

Groep 3 t/m 8

Afname van kaart 1, 2 en 3 verplicht, met samengestelde vaardigheidsscore als uitgangspunt voor bepalen achterstand.

I

I

LOVS technisch lezen , CITO

Groep 3 t/m 7

Voor zover beschikbaar

0

0

LOVS technisch lezen – digitaal

Groep 3 t/m 7

Voor zover beschikbaar

0

0

SVT technisch lezen: SchoolVaardigheidsToets(en), 2005

Groep 3 t/m 8

 

0

0

Niveautoets & NiveautoetsPlus, CITO 2012. Het betreft een speciale editie van de Eindtoets Basisonderwijs.

Groep 8

Afname januari – februari 2012

Leerlingen groep 8 met een grote leerachterstand: deze leerlingen hebben minimaal een leerachterstand van 1½ jaar

I

I

Technisch lezen 345678 90 A/B, T. Kapinga, 2005.

90A: Bereik groep 3 t/m 8

90B: Bereik groep 4 t/m 8

 

I

I

Toelatingstoets voor Leerwegondersteunend en Praktijkonderwijs CITO, 2001

Groep 8

 

I

I

TPVO-Technisch Lezen, 2008

Groep 5 t/m 8

 

0

0

1 In verband met normering ouder dan 15 jaar

2 In verband met normering ouder dan 15 jaar

Lijst toegestane instrumenten Leer Achterstand Begrijpend lezen schooljaar 2012/2013

(zie: Toelichting bij afname leervorderingenonderzoek en de Toelichting bij het door- en terugtoetsen)

Wanneer een leerling bij de afname van de toets Technisch Lezen lager scoort dan DLE 20 is afname van een toets Begrijpend Lezen voor leerlingen die naar het PrO worden verwezen niet noodzakelijk.

Naam Test

Bereik

Opmerkingen

LWOO Categorie

PrO Categorie

Begrijpend lezen 345678 toets 345, 2006

Groep 3 t/m 5

 

I

I

Begrijpend lezen 345678 toets 678, 2006

Groep 6 t/m 8

 

I

IV

LOVS: Begrijpend lezen voor speciale leerlingen, CITO 2010

Groep 3 t/m 5

Leerlingen in het Speciaal (Basis) Onderwijs, maar ook de zorgleerlingen in het reguliere basisonderwijs.

0

0

Drempelonderzoek 678, 5e versie, T. Kapinga, 2010

Groep 5 t/m 8

 

I

I

LOVS Begrijpend lezen, CITO

Groep 3 t/m 8

 

I

I

LOVS Begrijpend lezen, CITO -digitaal

Groep 3 t/m 8

 

I

I

Niveautoets & NiveautoetsPlus, CITO 2012. Het betreft een speciale editie van de Eindtoets Basisonderwijs.

Groep 8

Afname januari – februari 2012

Leerlingen groep 8 met een grote leerachterstand: deze leerlingen hebben minimaal een leerachterstand van 1½ jaar

I

I

TPVO: Testserie voor Plaatsing in het Voortgezet onderwijs: Begrijpend lezen, 2003

Groep 7 & 8

Niet geschikt voor potentiële PrO -leerlingen. Ondergrens: dle = 31

III

n.v.t.

TPVO: Testserie voor Plaatsing in het Voortgezet onderwijs: Begrijpend lezen INTERNETVERSIE, 2004

Groep 4 t/m 8

Ondergrens: dle = 10

III

0

Toelatingstoets voor Leerwegondersteunend en Praktijkonderwijs CITO, 2001

Groep 8

 

I

I

Lijst toegestane instrumenten Leer Achterstand Spelling schooljaar 2012/2013

(zie: Toelichting bij afname leervorderingenonderzoek en de Toelichting bij het door- en terugtoetsen)

Naam Test

Bereik

Opmerkingen

LWOO Categorie

PrO Categorie

Drempelonderzoek 678,5e versie, 2010

Groep 5 t/m 8

 

I

I

LOVS: Spelling voor speciale leerlingen, CITO 2010

Groep 3 t/m 5

Leerlingen in het Speciaal (Basis) Onderwijs, maar ook de zorgleerlingen in het reguliere basisonderwijs.

0

0

LOVS Spelling, CITO

Groep 3 t/m 8

 

I

I

LOVS Spelling, CITO digitaal

Groep 3 t/m 8

 

I

I

Niveautoets & NiveautoetsPlus, CITO 2012. Het betreft een speciale editie van de Eindtoets Basisonderwijs.

Groep 8

Afname januari–februari 2012

Leerlingen groep 8 met een grote leerachterstand: deze leerlingen hebben minimaal een leerachterstand van 1½ jaar

I

I

TPVO: Testserie voor Plaatsing in het Voortgezet onderwijs: TPVO Spellingsvaardigheid, 2003

Groep 7 & 8

Niet geschikt voor potentiële PrO -leerlingen.

Ondergrens: dle = 31

III

n.v.t.

TPVO: Testserie voor Plaatsing in het Voortgezet onderwijs Spellingvaardigheid INTERNETVERSIE, 2004

Groep 4 t/m 8

Ondergrens: dle = 9

III

III

Toelatingstoets voor Leerwegondersteunend en Praktijkonderwijs CITO, 2001

Groep 8

 

I

I

Lijst toegestane instrumenten Leer Achterstand Rekenen schooljaar

(zie: Toelichting bij afname leervorderingenonderzoek en de Toelichting bij het door- en terugtoetsen)

Naam Test

Bereik

Opmerkingen

LWOO Categorie

PrO Categorie

Drempelonderzoek 678,5e versie, 2010

Groep 5 t/m 8

 

I

I

LOVS: Rekenen voor speciale leerlingen, CITO 2010

Groep 3 t/m 5

Leerlingen in het Speciaal (Basis) Onderwijs, maar ook de zorgleerlingen in het reguliere basisonderwijs.

0

0

LOVS Rekenen-wiskunde, CITO

Groep 3 t/m 8

 

I

I

LOVS Rekenen-wiskunde, CITO – digitaal

Groep 3 t/m 8

 

I

I

Niveautoets & NiveautoetsPlus, CITO 2012. Het betreft een speciale editie van de Eindtoets Basisonderwijs.

Groep 8

Afname januari–februari 2012

Leerlingen groep 8 met een grote leerachterstand: deze leerlingen hebben minimaal een leerachterstand van 1½ jaar

I

I

TPVO: Testserie voor Plaatsing in het Voortgezet onderwijs Inzichtelijk rekenen, 2003

Groep 7 & 8

Niet geschikt voor potentiële PrO -leerlingen. Ondergrens: dle = 31

I

n.v.t.

TPVO: Testserie voor Plaatsing in het Voortgezet onderwijs Inzichtelijk Rekenen INTERNETVERSIE, 2004

Groep 4 t/m 8

Ondergrens: dle = 11

I

I

Toelatingstoets voor Leerwegondersteunend en Praktijkonderwijs CITO, 2001

Groep 8

 

I

I

 1. Voor nadere uitleg Beoordelingscategorieën wordt verwezen naar de Toelichting bij deze lijst.

  ^ [1]
 2. DLE-schalen voor indicatiestelling LWOO en PRO, voor instroom in schooljaar 2012–2013, uitgave BOOM Testuitgevers, najaar 2011.

  ^ [2]
 3. zie Verantwoording 2012–2013 op www.rvc-vo.nl onder tabblad: regeling / lijst van instrumenten

  ^ [3]
Terug naar begin van de pagina