Besluit instelling Nationaal Comité 200 jaar Koninkrijk

[Regeling vervallen per 01-01-2016.]
Geldend van 01-08-2013 t/m 31-12-2015

Besluit van 6 juli 2011 houdende instelling van het Nationaal Comité 200 jaar Koninkrijk

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, mede namens Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, d.d. 1 juli 2011, nr. 3103492;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2016]

Er is een Nationaal Comité 200 jaar Koninkrijk, hierna te noemen: Nationaal Comité.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2016]

Het Nationaal Comité heeft tot taak de viering van 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden tussen 2013 en 2015 te organiseren en te coördineren. In de viering zullen centraal staan de verworvenheden van 200 jaar onafhankelijkheid en van ons democratisch bestel. Het Nationaal Comité zal een deel van de festiviteiten zelf voorbereiden en zal daarnaast initiatieven op nationaal, regionaal en lokaal niveau stimuleren.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 De leden van het Nationaal Comité worden voor de periode van 5 juli 2011 tot en met 31 december 2015 benoemd.

 • 2 Als leden van het Nationaal Comité worden benoemd:

  • Mevrouw drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten, voorzitter,

  • De heer J.J. van Aartsen, vice-voorzitter,

  • Mevrouw B. Günel,

  • Mevrouw T. Kross,

  • De heer mr. H.D. Tjeenk Willink,

  • De heer prof. dr. H. te Velde,

  • De heer A.C.M. Verlinde,

  • De heer E.R. Wennemars,

  • De heer ir. R. Willems.

 • 3 Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, en Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties benoemen elk een adviserend lid.

 • 4 Leden van het Nationaal Comité kunnen worden ontslagen op voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, mede namens Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 • 5 De secretaris van het Nationaal Comité wordt benoemd door Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, mede namens Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 Het Nationaal Comité kan werkgroepen instellen voor de uitvoering van bepaalde taken.

 • 2 Van de werkgroepen kunnen ook personen deel uitmaken die geen lid zijn van het Nationaal Comité.

 • 3 Het Nationaal Comité beschikt over een projectbureau, waarvan de secretaris of diens plaatsvervanger het hoofd is.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2016]

De bescheiden van het Nationaal Comité worden na beëindiging van de werkzaamheden overgedragen aan het ministerie van Algemene Zaken.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en vervalt op 1 januari 2016.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, en Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de nota van toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan een afschrift zal worden gezonden naar de in dit besluit genoemden, de Hoge Colleges van Staat, de ministerraad, de Gevolmachtigde Ministers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en de ministeries.

’s-Gravenhage, 6 juli 2011

Beatrix

De Minister-President,

Minister

van Algemene Zaken,

M. Rutte

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina