Regeling bijzondere subsidie bewindvoerders WSNP

Geraadpleegd op 04-10-2023.
Geldend van 11-08-2011 t/m heden

Regeling bijzondere subsidie bewindvoerders WSNP

Het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand (hierna Raad),

Gelet op artikelen 13 lid 1 sub c van de Wet op de rechtsbijstand (Wrb), en artikel 39 van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand;

Overwegende dat de Raad in zijn Jaarplan 2011 heeft opgenomen in 2011 een pilot te starten rond het voeren van specifieke juridische procedures door bewindvoerders op toevoegbasis;

Voor dit doel sluit de Raad overeenkomsten tot het verlenen van rechtsbijstand. Deze overeenkomsten strekken ertoe om gedurende deze pilot een subsidie af te geven ten behoeve van het verlenen van rechtsbijstand door bij de Raad geregistreerde bewindvoerders;

Heeft de volgende regeling vastgesteld:

Artikel 1

 • 1 De Raad sluit een overeenkomst met bewindvoerders die aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • a) Ingeschreven in het Bewindvoerderregister van de Raad voor Rechtsbijstand, bureau WSNP en

  • b) Het kantoor waar de bewindvoerder werkzaam is, bezit een geldig kwaliteitskeurmerk WSNP volgens de auditsystematiek van de Raad voor Rechtsbijstand.

 • 2 De Raad kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen in de volgende gevallen:

  • c) indien de bewindvoerder niet voldoet aan de in de overeenkomst gestelde voorwaarden.

  • d) bij verlies van de hoedanigheid van bewindvoerder;

  • e) indien de erkenning volgens de auditsystematiek Wsnp bij de organisatie waar de bewindvoerder werkzaam is, ingetrokken wordt;

  • f) indien wijziging van de aan deze overeenkomst ten grondslag liggende wettelijke bepalingen of wijziging van andere wettelijke bepalingen daar aanleiding toe geeft.

Artikel 2

 • 2 De subsidie wordt slechts toegekend indien op dit verzoek volgens de Wrb en het door de Raad vastgestelde beleid een vergoeding kan worden verleend.

Artikel 3

 • 1 in afwijking van het bepaalde in het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 (Bvr 2000) bedraagt de vergoeding:

  • a) € 835,– bij een volledig doorlopen verzoekschriftenprocedure inclusief het daadwerkelijk voeren van de procedure bij de rechtbank.

  • b) € 580,– bij het enkel opstellen van het verzoekschrift opstelt ten behoeve van de procedure, maar niet aanwezig zijn bij de procedure zelf.

 • 3 De Raad kent de bewindvoerder bij een volledige procedure ook een reiskostenvergoeding toe voor het reizen naar de zitting overeenkomstig de verleende vergoeding in artikel 8 van het Reisbesluit Binnenland. Daarnaast kent de Raad de bewindvoerder een reistijdvergoeding toe voor het reizen naar de zitting van € 42,50 per volle gereisde 60 kilometers.

Artikel 4

In gevallen waarin de overeenkomsten met de bewindvoerders niet voorzien, prevaleren de wettelijke bepalingen.

Artikel 5

De overeenkomst die met bewindvoerders is aangegaan geldt voor de periode van 1 januari 2011 tot 31 december 2011, met inachtneming van de mogelijkheid tot opzegging door beide partijen met een opzegtermijn van één maand.

Naar boven