Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Brunssum 2011

[Regeling vervallen per 11-08-2016.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 10-08-2016

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 19 juli 2011, nr. 5702667/Justis/11, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de gemeente Brunssum

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de gemeente Brunssum van 5 april 2011 en de daaropvolgende adviezen van de hoofdofficier van justitie bij het Functioneel Parket te Den Haag, de hoofdofficier van justitie bij het Arrondissementsparket Maastricht en de korpschef van de regiopolitie Limburg-Zuid;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 11-08-2016]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 11-08-2016]

De personen, werkzaam in de functie van toezichthouder in dienst van de afdeling Veiligheid, Toezicht en Handhaving van de gemeente Brunssum, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 11-08-2016]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 8 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd, waarvan 5 personen in het domein I Openbare Ruimte en 3 personen in het domein II Milieu, welzijn en infrastructuur.

Artikel 4

[Vervallen per 11-08-2016]

  • 3 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste en tweede lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 4 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste en tweede lid genoemde domein.

Artikel 5

[Vervallen per 11-08-2016]

Artikel 6

[Vervallen per 11-08-2016]

  • 1 De gemeente Brunssum brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan in artikel 5 bedoelde toezichthouders en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7

[Vervallen per 11-08-2016]

De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden van de buitengewoon opsporingsambtenaren in dienst van de Afdeling Veiligheid, Toezicht en Handhaving van de gemeente Brunssum in de functie van toezichthouder worden voor de duur van hun geldigheid of tot daarover nader zal zijn beslist, geacht te zijn akten en overige benoemingsbescheiden afgegeven mede op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 8

[Vervallen per 11-08-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 9

[Vervallen per 11-08-2016]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Brunssum 2011.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 19 juli 2011

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

J. Gankema,

Teammanager BTR.

Terug naar begin van de pagina