Besluit opschorting toepassing Subsidiefaciliteit Burgerschap en Ontwikkelingssamenwerking

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 06-08-2011 t/m 31-12-2012

Besluit van de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken van 3 augustus 2011, nr. DJZ/BR/0855-011, tot opschorting van de toepassing van de Subsidiefaciliteit Burgerschap en Ontwikkelingssamenwerking

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2013]

In afwijking van de artikelen 2, 4, 6 en 7 van het Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 30 september 2010, nr. DVL-0657/2010, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 in het kader van de Subsidiefaciliteit Burgerschap en Ontwikkelingssamenwerking (SBOS) wordt met ingang van inwerkingtreding van dit besluit tot en met 31 december 2012 geen subsidie verleend op grond van de artikelen 9.1 en 9.2 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 in het kader van de Subsidiefaciliteit Burgerschap en Ontwikkelingssamenwerking op aanvragen na 1 mei 2011. De voor dit tijdvak voorziene aanvraagrondes en het niet verleende deel van het subsidieplafond, bedoeld in artikel 2 van het besluit van 30 september 2010, vervallen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2013.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Buitenlandse Zaken,
namens deze:

J.M.G. Brandt,

Directeur-generaal Internationale Samenwerking.

Terug naar begin van de pagina