Tijdelijke vrijstelling bescherming bos- en haagplantsoen tegen onkruid

[Regeling vervallen per 01-09-2011.]
Geldend van 05-08-2011 t/m 31-08-2011

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 3 augustus 2011, nr. 222047, houdende tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter bescherming van bos- en haagplantsoen tegen onkruid (Tijdelijke vrijstelling bescherming bos- en haagplantsoen tegen onkruid)

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

In overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Gelet op artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden;

Gelezen het verzoek van LTO Nederland van 23 maart 2011;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-09-2011]

Tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden wordt verleend voor het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel Basamid Cleanstart ter bescherming van de opkweek van bos- en haagplantsoen tegen onkruid.

Artikel 2

[Vervallen per 01-09-2011]

De vrijstelling is slechts van toepassing indien de voorschriften en beperkingen die zijn opgenomen in de bijlage bij dit besluit, worden nageleefd.

Artikel 3

[Vervallen per 01-09-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 september 2011.

Artikel 4

[Vervallen per 01-09-2011]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstelling bescherming bos- en haagplantsoen tegen onkruid.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 3 augustus 2011

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
namens deze:

J.P. Hoogeveen,

directeur-generaal

Bijlage

[Vervallen per 01-09-2011]

Algemeen

[Vervallen per 01-09-2011]

Met deze vrijstelling is het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel Basamid Cleanstart toegestaan ter bescherming van de teelt van bos- en haagplantsoen tegen onkruid.

Wettelijk gebruiksvoorschrift

[Vervallen per 01-09-2011]

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als grondontsmettingsmiddel ter bestrijding van onkruiden in zaaibedden van bos- en haagplantsoen.

De toepassing mag uitsluitend plaatsvinden met behulp van granulaatstrooiapparatuur.

Bij toepassing door een loonwerker vult de teler de doseerunit.

In verband met het risico voor de toepasser mag een persoon per werkdag maximaal 750 kg Basamid Cleanstart in een doseerunit doen.

Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden.

Om het grondwater te beschermen mag u dit product slechts gebruiken tot en met 31 augustus 2011.

Om het grondwater, de vogels en de zoogdieren te beschermen en om blootstelling naar de lucht te voorkomen, moet het behandelde perceel direct na toepassing worden afgedekt met plastic folie voor een periode van minimaal 6 weken.

Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidsgegevenskaart.

Schadelijk bij opname door de mond.

Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en laarzen.

Een bescherming voor de ogen dragen.

Draag een geschikte adembescherming (BS4275 reductiefactor 40) vanaf het openen van de verpakking tot en met het toepassen van het middel.

Draag een geschikte adembescherming (BS4275 reductiefactor 40), indien de behandelde grond moet worden betreden bij het verwijderen van het plastic folie en bij de eerstvolgende grondbewerking.

In geval van inslikken, onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen

Dit middel mag slechts één maal in de drie jaar worden toegepast.

Dit middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Gebruiksaanwijzing

[Vervallen per 01-09-2011]

Basamid CleanStart is een grondontsmettingsmiddel tegen o.a. onkruiden.

De damp van het middel kan schade aan gewassen in aangrenzende kassen veroorzaken.

Voor de omzetting met Basamid CleanStart dient de behandelde grondlaag gedurende ca. 1 week na behandeling zaaivochtig te zijn.

Geen stalmest, tuinturf of turfmolm toepassen kort voor en kort na de behandeling met Basamid CleanStart.

Wachttijd:

[Vervallen per 01-09-2011]

Alvorens te kunnen zaaien of planten dient er na de toepassing 6 weken afgedekt te worden met plastic folie.Daarna de behandelde bodemlaag grondig bewerken (terugploegen) om het ontsnappen van het middel te bevorderen. Door middel van een tuinkerstoets dient bepaald te worden of het middel verdwenen is en er dus gezaaid of geplant kan worden.

Toepassing

[Vervallen per 01-09-2011]

Zaaibedden van bos- en haagplantsoen tegen zaadonkruid

[Vervallen per 01-09-2011]

Toepassen op een zaaivochtige, kluitvrije grond. De bodemtemperatuur dient minimaal 10°C te zijn. Het middel met goed verdeeld uitstrooien en kort daarna 7–12 cm diep infrezen. Vervolgens de behandelde grond met plastic folie afdekken. Na 6 weken het plastic folie verwijderen.

     

Dosering:

zandgrond met minder dan 1,5 % humus

1 kg/are;

 

andere zandgronden en zavelgrond tot 20% slib

2,5 kg/are;

Terug naar begin van de pagina