Regeling examenreglement staatsexamens NT2 2012

[Regeling vervallen per 31-12-2012.]
Geldend van 01-01-2012 t/m 30-12-2012

Regeling van het College voor examens van 21 juni 2011, nr. CvE-11.01189, houdende vaststelling van het examenreglement staatsexamens Nederlands als tweede taal 2012 (Regeling examenreglement staatsexamens NT2 2012)

Artikel 1. Examenreglement staatsexamen Nederlands als tweede taal 2012

[Vervallen per 31-12-2012]

Het examenreglement staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2), bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal, wordt vastgesteld voor het jaar 2012 als opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2012]

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2012 ten behoeve van de staatsexamens NT2 in 2012 en vervalt per 31 december 2012.

Artikel 3. Citeertitel en bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2012]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling examenreglement staatsexamens NT2 2012.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Het College voor examens,

namens deze:

de voorzitter,

H.W. Laan

Bijlage Bij de Regeling examenreglement staatsexamens NT2 2012 van 21 juni 2011, nummer CvE-11.01189

[Vervallen per 31-12-2012]

Examenreglement staatsexamen Nederlands als tweede taal 2012

[Vervallen per 31-12-2012]

Artikel 1

[Vervallen per 31-12-2012]

Alle in dit reglement genoemde verzending van documenten geschiedt op de door het College voor examens te bepalen wijze.

Artikel 2

[Vervallen per 31-12-2012]

Het examen wordt afgenomen volgens de bij de Regeling examenprogramma staatsexamen NT2 2012, van 26 november 2010, nummer Cve-10.1264, vastgestelde programma's: programma I en programma II.

Artikel 3

[Vervallen per 31-12-2012]

Het examen, volgens beide programma's, omvat de volgende onderdelen:

 • a. leesvaardigheid;

 • b. luistervaardigheid;

 • c. schrijfvaardigheid;

 • d. spreekvaardigheid.

De examenonderdelen worden in vier afzonderlijke zittingen geëxamineerd.

Artikel 4

[Vervallen per 31-12-2012]

 • 1. Het examenonderdeel a. wordt schriftelijk aan de hand van verstrekte teksten getoetst. De nominale duur van het examen voor Programma II is 100 minuten en voor programma I 110 minuten. De zitting duurt 2 uur en 15 minuten.

 • 2. Het examenonderdeel b. wordt schriftelijk, aan de hand van verstrekte teksten die via audio-apparatuur ten gehore worden gebracht, getoetst. De nominale duur van het examen is 1 uur. De zitting duurt 2 uur.

 • 3. Het examenonderdeel c. wordt schriftelijk aan de hand van verstrekte teksten getoetst. De nominale duur van het examen is 2 uur. De zitting duurt 2 uur en 45 minuten.

 • 4. Het examenonderdeel d. wordt mondeling aan de hand van verstrekte teksten, die via audio-apparatuur ten gehore worden gebracht, getoetst. De spreekproducten worden in een talenpracticum via audio-apparatuur vastgelegd. De nominale duur van het examen is 20 à 30 minuten. De zitting duurt 1 uur.

 • 5. Een onderdeel kan met behulp van een computer met examensoftware worden getoetst.

Artikel 5

[Vervallen per 31-12-2012]

Het College voor examens stelt uiterlijk één jaar voor de aanvang van de examens de aanmeldingsprocedure vast. Kandidaten die zich niet houden aan de door het College voor examens vastgestelde aanmeldings- en betalingstermijnen, worden uitgesloten van deelname aan de examenonderdelen waarvoor zij zich hebben opgegeven en dienen gebruik te maken van een volgende examengelegenheid, rekening houdend met de daarvoor gestelde termijnen.

Artikel 6

[Vervallen per 31-12-2012]

Zij die aan enigerlei examenonderdeel van het examen wensen deel te nemen, zijn verplicht zich op verzoek van hen die het examenonderdeel afnemen of daarop toezicht houden, te legitimeren.

Artikel 7

[Vervallen per 31-12-2012]

Vanwege het feit dat per examendag 2 onderdelen ná elkaar worden geëxamineerd en er per onderdeel meerdere zittingen plaats kunnen vinden, waarbij geheimhouding strikt dient te worden gewaarborgd, kunnen langere wachttijden tussen de verschillende onderdelen niet worden uitgesloten.

Artikel 8

[Vervallen per 31-12-2012]

 • 1. Het is de kandidaat verboden enigerlei informatie over de examenopgaven in schriftelijke of andere vorm, mee te nemen uit het examenlokaal. Daartoe wordt al het tijdens het examen verstrekte materiaal ingenomen. Meegebrachte hulpmiddelen kunnen tijdens het examen en bij het betreden of verlaten van de zaal gecontroleerd worden op toegevoegde informatie.

 • 2. Het College voor examens kan besluiten dat bepaalde elektronische media en communicatiemiddelen in de examenzaal niet zijn toegestaan. Kandidaten worden van tevoren hierover geïnformeerd.

Artikel 9

[Vervallen per 31-12-2012]

 • 1. Bij de examenonderdelen a. en c. is het gebruik van drie woordenboeken naar keuze van de kandidaat toegestaan. De kandidaat dient deze woordenboeken zelf naar de examenzitting mee te brengen. Het is niet toegestaan in deze woordenboeken aantekeningen te hebben.

 • 2 Bij geen van de onderdelen is het gebruik van elektronische hulpmiddelen (bijvoorbeeld een vertaalcomputer) toegestaan.

 • 3. Het gebruik van de volgende boeken is niet toegestaan:

  Van Dale synoniemenwoordenboek

  Van Dale spreekwoordenboek

 • 4. Bij de examenonderdelen b. en c. wordt vanwege het College voor examens kladpapier verstrekt. Dit papier dient samen met de verstrekte opgaven na afloop van het examen te worden ingeleverd.

Artikel 10

[Vervallen per 31-12-2012]

Klachten met betrekking tot het examen en/of examencondities kunnen tot uiterlijk 3 weken na het examen schriftelijk worden ingediend bij het College voor examens via de NT2-administratie van de Dienst Uitvoering Onderwijs, postbus 30158, 9700 LK in Groningen.

Artikel 11

[Vervallen per 31-12-2012]

Het gemaakte examenwerk wordt voor de onderdelen a. en b. geautomatiseerd nagekeken. Het examenwerk voor de onderdelen c. en d. wordt voor iedere kandidaat gesplitst per opgave (gesegmenteerde beoordeling); elke opgave wordt door twee onafhankelijke en door het College voor Examens aangewezen beoordelaars nagekeken. Als eindscore geldt de som over alle gegeven oordelen.

Voor examenwerk voor het onderdeel c. wordt op basis van de gegeven oordelen de laagst mogelijke en de hoogst mogelijke score bepaald. Indien de hoogst mogelijke en laagst mogelijke score een verschil vertonen dat groter is dan de door het College van Examens bij de vaststelling van het examen bepaalde marge én indien de zak-slaaggrens tussen deze scores ligt, wordt voor sommige opgaven het oordeel van een derde beoordelaar gevraagd, en wordt het sterkst afwijkende oordeel verwijderd. In die gevallen waarin sprake is van gelijke afstanden tussen de totaalscores van drie beoordelingen, worden de twee gunstigste oordelen meegenomen om de eindscore te bepalen.

Artikel 12

[Vervallen per 31-12-2012]

Na afloop van alle beoordelingen stelt het College voor examens de uitslag per onderdeel vast. Het resultaat van elk examenonderdeel wordt uitgedrukt in <voldoende> dan wel <onvoldoende>. De uitslag wordt schriftelijk aan de kandidaten meegedeeld.

Artikel 13

[Vervallen per 31-12-2012]

Kandidaten die het resultaat <voldoende> voor één, twee of drie onderdelen hebben behaald, wordt een certificaat uitgereikt voor het betreffende onderdeel of de betreffende onderdelen.

Artikel 13a

[Vervallen per 31-12-2012]

Indien een kandidaat het resultaat onvoldoende heeft behaald voor een onderdeel, kan hij in hetzelfde jaar nog ten hoogste tweemaal opnieuw examen in dat onderdeel afleggen.

Artikel 14

[Vervallen per 31-12-2012]

Kandidaten die geslaagd zijn voor een examen programma I ofwel programma II wordt een diploma van het bijbehorende programma uitgereikt. Een diploma voor programma I wordt tevens uitgereikt aan degene die certificaten overlegt van de 4 onderdelen binnen programma I of programma II. Een diploma voor programma II wordt tevens uitgereikt aan degene die certificaten overlegt van de 4 onderdelen binnen programma II.

Artikel 15

[Vervallen per 31-12-2012]

 • 1. Het model voor het diploma Nederlands als tweede taal wordt vastgesteld volgens bijlage 1 bij dit reglement

 • 2. Het model voor het certificaat Nederlands als tweede taal wordt vastgesteld volgens bijlage 2 bij deze regeling

 • 3. Het college voor examens wijst degenen aan die als voorzitter en secretaris het diploma en het certificaat tekenen en houdt een register bij van degenen die als zodanig zijn aangewezen en van hun handtekeningen.

Artikel 16

[Vervallen per 31-12-2012]

Van de behaalde resultaten wordt, per examenmoment, een lijst aangelegd. Deze lijsten worden, op een door het College voor examens te bepalen wijze, gearchiveerd.

Artikel 17

[Vervallen per 31-12-2012]

Het College voor examens bewaart het examenwerk 6 maanden ter kennisneming voor de kandidaat. Een kandidaat die gebruik wil maken van het inzagerecht, dient daartoe een gemotiveerd schriftelijk verzoek bij het College voor examens in te dienen. Wanneer een kandidaat naar het oordeel van het College gegronde redenen heeft om te betwijfelen of zijn/haar examenwerk op de juiste wijze is verwerkt, kan het besluiten het werk te laten inzien door een, na overleg met de kandidaat, aan te wijzen persoon. Door middel van inzage wordt gecontroleerd of het complete werk, zoals bedoeld en ingeleverd door de kandidaat, bij de beoordeling is betrokken. Daarnaast wordt nagegaan of de antwoorden van de kandidaat bij de examenonderdelen lezen en luisteren respectievelijk de scores die door de door de commissie aangewezen beoordelaars zijn toegekend voor de examenonderdelen spreken en schrijven, volledig en op de juiste wijze zijn verwerkt.

Het College voor examens,

namens deze:

de voorzitter,

H.W. Laan

Terug naar begin van de pagina