Subsidieregeling stageplaatsen zorg II

[Regeling vervalt per 01-08-2027.]
Geraadpleegd op 17-06-2024.
Geldend van 02-08-2022 t/m 31-07-2023

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, nr. MEVA/ABA-3072441, houdende regels voor het subsidiëren van stageplaatsen in de zorg vanaf studiejaar 2011/2012 (Subsidieregeling stageplaatsen zorg 2011/2012)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op de artikelen 3 en 5 van de Kaderwet VWS-subsidies;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

 • 1 De minister kan aan een stageaanbieder, die in een studiejaar meer dan een vijfde van het aantal uren van één gerealiseerde stageplaats realiseert, jaarlijks op aanvraag een subsidie verstrekken voor het realiseren van stageplaatsen. De subsidie voor een zorgopleiding als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, onder 1° en 3°, bestaat uit een tegemoetkoming in de begeleidingskosten en voor een zorgopleiding als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, onder 2° en 4°, uit een tegemoetkoming in de loonkosten.

 • 2 De subsidie wordt per studiejaar verstrekt.

 • 3 De subsidie wordt voor het eerst verstrekt voor het studiejaar dat begint in 2011.

 • 4 Het subsidieplafond voor het verstrekken van subsidies bedraagt € 125.000.000 voor het studiejaar 2020–2021 en € 179.500.000 voor het studiejaar 2021–2022, waarvan:

  • a. 25% gelijkelijk wordt verdeeld over het aantal gerealiseerde stageplaatsen voor zorgopleidingen die blijkens de bijlagen 1 tot en met 4 behoren tot categorie A, C en F, tot ten hoogste € 1.300 per gerealiseerde stageplaats;

  • b. 26% gelijkelijk wordt verdeeld over het aantal gerealiseerde stageplaatsen voor zorgopleidingen die blijkens de bijlagen 1 tot en met 4 behoren tot categorie B, D, E en G, tot ten hoogste € 1.700 per gerealiseerde stageplaats;

  • c. 44% gelijkelijk wordt verdeeld over het aantal gerealiseerde stageplaatsen voor zorgopleidingen die blijkens de bijlagen 1 tot en met 4 behoren tot categorie C, D, F en G, tot, wat betreft categorie C, ten hoogste € 2.000 per gerealiseerde stageplaats, tot, wat betreft categorie D, ten hoogste € 2.700 per gerealiseerde stageplaats en tot, wat betreft categorie F en G, ten hoogste € 1.400 per gerealiseerde stageplaats;

  • d. 5% gelijkelijk wordt verdeeld over het aantal gerealiseerde stageplaatsen voor zorgopleidingen die blijkens de bijlagen 1 tot en met 4 behoren tot categorie F en G, tot, wat betreft categorie F, ten hoogste € 1.100 per gerealiseerde stageplaats en tot, wat betreft categorie G, ten hoogste € 1.300 per gerealiseerde stageplaats.

 • 5 Indien het subsidieplafond niet wordt bereikt, kan de minister het subsidiebedrag dat resteert naar rato verdelen over de overige gerealiseerde stageplaatsen.

 • 6 Tenzij de stageaanbieder bij de aanvraag een ander aantal gerealiseerde stageplaatsen opgeeft, ontleent de minister, door tussenkomst van Stichting Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven, het aantal gerealiseerde stageplaatsen, bedoeld in het vorige lid:

 • 7 Indien de stageaanbieder bij de aanvraag een hoger aantal gerealiseerde stageplaatsen opgeeft en de aanvraag uitgaande van de maximumbedragen per gerealiseerde stageplaats een subsidie betreft van meer dan € 150.000 voor stageplaatsen als bedoeld in artikel 1, onder d, onderdeel 1e, of van meer dan € 150.000 voor stageplaatsen als bedoeld in artikel 1, onder d, onderdeel 2e, is de aanvraag voorzien van een assurancerapport van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, overeenkomstig een door de minister vastgesteld controleprotocol en modelassurancerapport.

 • 8 Indien de stageaanbieder bij de aanvraag een hoger aantal gerealiseerde stageplaatsen opgeeft en de aanvraag uitgaande van de maximumbedragen per gerealiseerde stageplaats een subsidie betreft van niet meer dan € 150.000, is de aanvraag voorzien van een overzicht, overeenkomstig een door de minister vastgesteld model, van alle gerealiseerde stageplaatsen waarvoor de subsidie wordt aangevraagd alsmede afschriften van de overeenkomsten tussen de deelnemers, de stageaanbieder en de onderwijsinstellingen en de bijbehorende beroepspraktijkvorming bladen. De stageaanbieder kan in plaats van het overzicht en de afschriften een assurancerapport als bedoeld in het zevende lid overleggen.

 • 9 De stageaanbieder kan in plaats van de afschriften van de overeenkomsten, bedoeld in het achtste lid, een door een onderwijsinstelling gewaarmerkte afdruk van het digitale overzicht van door haar deelnemers gelopen stages in combinatie met afschriften van door de deelnemers en stageaanbieders ondertekende overeenkomsten en de bijbehorende beroepspraktijkvormingbladen overleggen. Voornoemde afschriften en voornoemde afdruk bevatten beide ten minste de volgende, met elkaar corresponderende gegevens:

  • de naam van de deelnemer;

  • de naam van de onderwijsinstelling;

  • de zorgopleiding met de bijbehorende code vermeld in het Centraal Register Beroepsopleidingennummer (crebonummer) of het Centraal Register Opleidingen Hoger onderwijsnummer (crohonummer);

  • de betreffende leerweg;

  • de begin- en einddatum van de periode van de stageplaats;

  • het aantal praktijkuren per week of het totale aantal praktijkuren.

 • 10 Indien de aanvraag is voorzien van een assurancerapport, draagt de stageaanbieder er zorg voor dat de accountant meewerkt aan door of namens de Auditdienst Rijk in te stellen onderzoeken naar de door de accountant verrichte (controle)werkzaamheden.

 • 11 Het assurancerapport heeft of het overzicht en de afschriften hebben uitsluitend betrekking op alle gerealiseerde stageplaatsen voor die zorgopleidingen en specifieke leerweg, bedoeld in artikel 1, onderdeel c, waarvan de extra gerealiseerde stageplaatsen deel uitmaken.

 • 12 De subsidie wordt over studiejaar 2022–2023 en de daarop volgende studiejaren niet verstrekt indien meer dan € 500.000 wordt ingezet voor het aanbieden van stages aan deelnemers die onderwijs volgen dat niet uit de openbare kas bekostigd wordt.

 • 13 De subsidie wordt niet verstrekt aan stageaanbieders die in het studiejaar op grond van deze regeling stageplekken tegen betaling aanbieden aan studenten.

Artikel 3

 • 1 De subsidie wordt op aanvraag vastgesteld.

 • 2 Voor de aanvraag wordt een door de minister vastgesteld formulier gebruikt.

 • 3 De aanvraag wordt uiterlijk 1 oktober na afloop van het desbetreffende studiejaar ontvangen.

 • 4 De aanvraag wordt ondertekend door een persoon die daartoe bevoegd is.

 • 5 Een aanvraag die na de datum, bedoeld in het derde lid, wordt ontvangen, wordt afgewezen.

 • 6 Een verzoek tot verhoging van het in de aanvraag vermelde aantal gerealiseerde stageplaatsen dat na de datum, bedoeld in het derde lid, wordt ontvangen, wordt afgewezen.

Artikel 3a

 • 1 Indien een stageaanbieder een bedrag van € 200.000 tot ten hoogste € 500.000 van de subsidie inzet voor het realiseren van stageplaatsen voor deelnemers die onderwijs volgen dat niet uit de openbare kas bekostigd wordt, wordt aan deze stageaanbieder als dienst van algemeen economisch belang opgedragen: het realiseren van een stageplaats voor een deelnemer die onderwijs volgt dat niet uit de openbare kas bekostigd wordt.

 • 2 De opdracht, bedoeld in het eerste lid, heeft een maximale werkingsduur van 5 jaar.

 • 3 Indien een deel van de subsidie is ingezet voor het realiseren van stageplaatsen voor deelnemers die onderwijs volgen dat niet uit de openbare kas bekostigd wordt, gaat de aanvraag over studiejaar 2022–2023 en de daarop volgende studiejaren, in aanvulling op artikel 3, tweede lid, voor dat deel van de subsidie vergezeld van:

  • a. een de-minimisverklaring, indien dit deel ten hoogste € 200.000 bedraagt;

  • b. een DAEB de-minimisverklaring, indien dit deel een bedrag van € 200.000 tot ten hoogste € 500.000 bedraagt.

Artikel 4

 • 1 Uiterlijk 31 december geeft de minister een beschikking tot vaststelling van de subsidie.

 • 2 In afwijking van het eerste lid geeft de minister voor het studiejaar 2019–2020 uiterlijk 31 maart 2021 een beschikking tot vaststelling van de subsidie.

Artikel 5

 • 1 De subsidieontvanger meldt meteen aan de minister als:

  • a. het aannemelijk is dat niet of niet geheel aan de subsidieverplichtingen zal worden voldaan of

  • b. zich andere omstandigheden zullen voordoen die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie.

 • 2 De melding wordt schriftelijk gedaan. De melding wordt voorzien van een toelichting. Bij de melding worden de relevante stukken overgelegd.

Artikel 6

 • 1 De stageaanbieder verstrekt aan de door de minister aangewezen personen op hun verzoek alle bescheiden en inlichtingen die noodzakelijk zijn voor een juiste vervulling van hun taak.

 • 2 De stageaanbieder werkt mee aan de door of namens de minister ingestelde onderzoekingen die erop zijn gericht de minister inlichtingen te verschaffen ten behoeve van de ontwikkeling van het beleid.

Artikel 8

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling stageplaatsen zorg II.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Bijlage 1. Codes beroepsopleidende leerweg (bol) Centraal Register Beroepsopleidingen (CREBO)

Code

Naam

Categorie

25474

Agogisch medewerker GGZ niveau 4

A

10774

Apothekersassistent niveau 4

C

23178

Apothekersassistent niveau 4

C

25471

Apothekersassistent niveau 4

C

91300

Apothekersassistent niveau 4

C

22192

Apothekersassistent niveau 4

C

95769

Assistent dienstverlening en zorg niveau 1

A

25251

Assistent dienstverlening en zorg niveau 1

A

25475

Begeleider gehandicaptenzorg niveau 3

A

25476

Begeleider specifieke doelgroepen niveau 3

A

22193

Doktersassistent niveau 4

C

91310

Doktersassistent niveau 4

C

10776

Doktersassistent niveau 4

C

23180

Doktersassistent niveau 4

C

25473

Doktersassistent niveau 4

C

25484

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4

A

92632

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4 kinderopvang

A

10428

Helpende Zorg & Welzijn niveau 2

A

22189

Helpende Zorg & Welzijn niveau 2

A

25498

Helpende Zorg en Welzijn niveau 2

A

92640

Helpende Zorg & Welzijn niveau 2

A

92650

Medewerker maatschappelijke zorg niveau 3

A

23181

Maatschappelijke Zorg niveau 3

A

23181

Maatschappelijke Zorg niveau 4

A

22195

Maatschappelijke Zorg niveau 3

A

22195

Maatschappelijke Zorg niveau 4

A

92660

Maatschappelijke Zorg niveau 3

A

92660

Maatschappelijke Zorg niveau 4

A

92661

Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg niveau 4

A

92662

Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen niveau 4

A

92600

Mbo-Verpleegkundige niveau 4

C

23182

Mbo-Verpleegkundige niveau 4

C

25480

Mbo-Verpleegkundige niveau 4

C

92630

Pedagogisch medewerker niveau 4

A

92631

Pedagogisch medewerker niveau 4 jeugdzorg

A

25477

Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg niveau 4

A

25478

Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen niveau 4

A

10775

Tandartsassistent niveau 4

C

23186

Tandartsassistent niveau 4

C

25490

Tandartsassistent niveau 4

C

91410

Tandartsassistent niveau 4

C

22194

Tandartsassistent niveau 4

C

25479

Thuisbegeleider niveau 4

A

10426

Verpleegkundige niveau 4

C

93510

Verpleegkundige niveau 4

C

95520

Verpleegkundige niveau 4

C

22191

Verpleegkundige niveau 4

C

22190

Verzorgende-IG niveau 3

C

10427

Verzorgende niveau 3

C

93260

Verzorgende niveau 3

C

94830

Verzorgende niveau 3

C

92610

Verzorgende IG niveau 3

C

95530

Verzorgende-IG niveau 3

C

23187

Verzorgende IG niveau 3

C

25491

Verzorgende IG niveau 3

C

22188

Zorghulp niveau 1

A

91420

Zorghulp niveau 1

A

23189

Dienstverlening niveau 2

A

23110

Entree niveau 1

A

26007

Servicemedewerker niveau 2

A

26002

Zorgtechnicus niveau 4

A

26101

Maatschappelijk zorgprofessional

A

26102

Verzorgende IG plus niveau 4

C

23265

Apothekersassistent niveau 4

C

25650

Apothekersassistent niveau 4

C

23267

Mbo-Verpleegkundige niveau 4

C

25655

Mbo-Verpleegkundige niveau 4

C

23268

Verzorgende-IG niveau 3

C

25656

Verzorgende-IG niveau 3

C

Voor de opleiding Dienstverlening niveau 2 geldt dat een gerealiseerde stageplaats alleen voor subsidie in aanmerking komt als het leerbedrijf waar de stage wordt gelopen óók erkend is voor Helpende Zorg en Welzijn (25498 of 92640). Voor de opleiding Entree niveau 1 geldt dat een stage alleen wordt meegenomen als het leerbedrijf waar de stage wordt gelopen erkend is voor crebo Assistent Dienstverlening en Zorg 25251 en/of een hogere andere stagefonds-kwalificatie. Voor de opleiding servicemedewerker niveau 2 geldt dat een stage alleen wordt meegenomen wanneer het leerbedrijf waar de stage wordt gelopen (naast erkenning voor Servicemedewerker) ook is erkend voor een andere stagefonds-kwalificatie niveau 2 of hoger. Voor de opleiding zorgtechnicus niveau 4 geldt dat een stage alleen wordt meegenomen als het leerbedrijf waar de stage wordt gelopen (naast erkenning voor Zorgtechnicus) ook is erkend voor een andere stagefonds-kwalificatie van hetzelfde niveau.

Bijlage 2. Codes beroepsbegeleidende leerweg (bbl) Centraal Register Beroepsopleidingen (CREBO)

Code

Naam

Categorie

25474

Agogisch medewerker GGZ niveau 4

B

10774

Apothekersassistent niveau 4

D

23178

Apothekersassistent niveau 4

D

25471

Apothekersassistent niveau 4

D

91300

Apothekersassistent niveau 4

D

22192

Apothekersassistent niveau 4

D

95769

Assistent dienstverlening en zorg niveau 1

B

25251

Assistent dienstverlening en zorg niveau 1

B

25475

Begeleider gehandicaptenzorg niveau 3

E

25476

Begeleider specifieke doelgroepen niveau 3

E

22193

Doktersassistent niveau 4

D

91310

Doktersassistent niveau 4

D

10776

Doktersassistent niveau 4

D

23180

Doktersassistent niveau 4

D

25473

Doktersassistent niveau 4

D

25484

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4

B

92632

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4 kinderopvang

B

10428

Helpende Zorg & Welzijn niveau 2

B

22189

Helpende Zorg & Welzijn niveau 2

B

25498

Helpende Zorg en Welzijn niveau 2

B

92640

Helpende Zorg & Welzijn niveau 2

B

92650

Medewerker maatschappelijke zorg niveau 3

E

23181

Maatschappelijke Zorg niveau 3

E

23181

Maatschappelijke Zorg niveau 4

B

22195

Maatschappelijke Zorg niveau 3

E

22195

Maatschappelijke Zorg niveau 4

B

92660

Maatschappelijke Zorg niveau 3

E

92660

Maatschappelijke Zorg niveau 4

B

92661

Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg niveau 4

B

92662

Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen niveau 4

B

92600

Mbo-Verpleegkundige niveau 4

D

23182

Mbo-Verpleegkundige niveau 4

D

25480

Mbo-Verpleegkundige niveau 4

D

92630

Pedagogisch medewerker niveau 4

B

92631

Pedagogisch medewerker niveau 4 jeugdzorg

B

25477

Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg niveau 4

B

25478

Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen niveau 4

B

10775

Tandartsassistent niveau 4

D

23186

Tandartsassistent niveau 4

D

25490

Tandartsassistent niveau 4

D

91410

Tandartsassistent niveau 4

D

22194

Tandartsassistent niveau 4

D

25479

Thuisbegeleider niveau 4

B

10426

Verpleegkundige niveau 4

D

93510

Verpleegkundige niveau 4

D

95520

Verpleegkundige niveau 4

D

22191

Verpleegkundige niveau 4

D

22190

Verzorgende-IG niveau 3

D

10427

Verzorgende niveau 3

D

93260

Verzorgende niveau 3

D

94830

Verzorgende niveau 3

D

92610

Verzorgende IG niveau 3

D

95530

Verzorgende-IG niveau 3

D

23187

Verzorgende IG niveau 3

D

25491

Verzorgende IG niveau 3

D

22188

Zorghulp niveau 1

B

91420

Zorghulp niveau 1

B

23189

Dienstverlening niveau 2

B

23110

Entree niveau 1

B

26007

Servicemedewerker niveau 2

B

26002

Zorgtechnicus niveau 4

B

23265

Apothekersassistent niveau 4

D

25650

Apothekersassistent niveau 4

D

23267

Mbo-Verpleegkundige niveau 4

D

25655

Mbo-Verpleegkundige niveau 4

D

23268

Verzorgende-IG niveau 3

D

25656

Verzorgende-IG niveau 3

D

Voor de opleiding Dienstverlening niveau 2 geldt dat een gerealiseerde stageplaats alleen voor subsidie in aanmerking komt als het leerbedrijf waar de stage wordt gelopen óók erkend is voor Helpende Zorg en Welzijn (25498 of 92640). Voor de opleiding Entree niveau 1 geldt dat een stage alleen wordt meegenomen als het leerbedrijf waar de stage wordt gelopen erkend is voor crebo Assistent Dienstverlening en Zorg 25251 en/of een hogere andere stagefonds-kwalificatie. Voor de opleiding servicemedewerker niveau 2 geldt dat een stage alleen wordt meegenomen wanneer het leerbedrijf waar de stage wordt gelopen (naast erkenning voor Servicemedewerker) ook is erkend voor een andere stagefonds-kwalificatie niveau 2 of hoger. Voor de opleiding zorgtechnicus niveau 4 geldt dat een stage alleen wordt meegenomen als het leerbedrijf waar de stage wordt gelopen (naast erkenning voor Zorgtechnicus) ook is erkend voor een andere stagefonds-kwalificatie van hetzelfde niveau.

Bijlage 3. Codes opleidingen Centraal register opleidingen hoger onderwijs (voltijd)

Code

Naam

Categorie

34560

Verpleegkundige

F

34617

Sociaal Pedagogische hulpverlening

A

34616

Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

A

34116

B Social Work

A

35158

Pedagogiek

A

30023

B Medische Hulpverlening

A

34608

Sociaal Werk

A

Bijlage 4. Codes opleidingen Centraal register opleidingen hoger onderwijs (duaal en deeltijd)

Code

Naam

Categorie

34560

Verpleegkundige

G

34617

Sociaal Pedagogische hulpverlening

B

34616

Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

B

34116

B Social Work

B

35158

Pedagogiek

B

30023

B Medische Hulpverlening

B

34608

Sociaal Werk

B

Naar boven