Beleidsregels subsidiëring UWV 2011

[Regeling vervallen per 25-10-2013.]
Geldend van 02-08-2011 t/m 24-10-2013

Beleidsregels subsidiëring UWV 2011

Het Uitvoeringsinsituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 32b van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

Besluit:

Artikel 1. Definities

[Vervallen per 25-10-2013]

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2. Subsidiethema’s

[Vervallen per 25-10-2013]

 • 1 UWV stelt subsidiethema’s vast die het inhoudelijke kader vormen voor de subsidieaanvragen.

 • 2 UWV kan subsidie verstrekken voor een vervolgonderzoek naar aanleiding van afgesloten subsidieonderzoek.

 • 3 Een subsidie bedraagt maximaal € 200.000.

 • 4 UWV maakt een keuze uit de ingezonden subsidieaanvragen op basis van de in artikel 3 genoemde toetsingscriteria en het subsidieplafond.

 • 5 De subsidiethema’s alsmede het daarbij behorende subsidieplafond worden in de Staatscourant gepubliceerd en via www.uwv.nl/marktplaats.

Artikel 3. Criteria subsidieaanvraag

[Vervallen per 25-10-2013]

UWV hanteert bij de beoordeling van een subsidieaanvraag de volgende criteria:

 • a. het project is maatschappelijk relevant;

 • b. het project valt binnen de door UWV vastgestelde thema’s;

 • c. het project leidt direct of indirect tot een afname van het beroep op de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen;

 • d. het project is voor meerdere partijen binnen het maatschappelijk krachtenveld van de sociale zekerheid van belang.

 • e. het project is innovatief en de aanvrager heeft voldoende kwaliteit;

 • f. de aanvrager is een organisatie als bedoeld in artikel 32b Wet SUWI;

 • g. er is sprake van een goede verhouding tussen prijs en kwaliteit;

 • h. de kosten van een project bedragen maximaal € 200.000;

 • i. er is voor het project geen beroep mogelijk op reguliere middelen;

 • j. het project duurt maximaal 2 jaar tenzij aangetoond wordt dat een langere duur noodzakelijk is;

 • k. het project is nog niet begonnen;

Artikel 4. Inschrijving UWV Marktplaats, vooraanmelding en aanvraag subsidie

[Vervallen per 25-10-2013]

 • 1 Om in aanmerking te komen voor een subsidie op basis van een subsidiethema dient een aanvrager op het moment dat het subsidiethema in de Staatscourant wordt gepubliceerd ingeschreven te zijn bij UWV Marktplaats op het juiste segment.

 • 2 Door middel van het indienen van een vooraanmelding wordt de subsidieaanvraag gestart.

 • 3 Een vooraanmelding op basis van een subsidiethema wordt ingediend uiterlijk op de datum, genoemd in het subsidiethema

 • 4 De vooraanmelding wordt onderbouwd met een projectplan.

 • 5 In het projectplan worden de aard en de omvang van de voorgenomen activiteiten en het hiervoor benodigde totaalbudget beschreven waarbij wordt aangegeven welke doelstelling, resultaten en producten de aanvrager met de activiteiten nastreeft en op welke wijze zij zullen worden uitgevoerd. UWV kan nadere eisen stellen ten aanzien van de inhoud van het projectplan. Deze eisen zullen tegelijkertijd met de publicatie van de subsidiethema’s bekend worden gemaakt.

 • 6 Een definitieve subsidieaanvraag wordt onderbouwd met een projectplan en een begroting.

 • 7 De begroting geeft inzicht in de baten en lasten van het project en is voorzien van een postgewijze toelichting.

Artikel 5. Beslistermijn

[Vervallen per 25-10-2013]

 • 1 UWV beslist op een aanvraag om subsidie binnen 13 weken na ontvangst van de definitieve subsidieaanvraag.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde termijn bedraagt 22 weken indien over de aanvraag advies wordt ingewonnen dan wel een nader onderzoek is ingesteld.

Artikel 6. Verlening van subsidie

[Vervallen per 25-10-2013]

 • 1 Bij het besluit tot verlenen van de subsidie geeft UWV aan op welke wijze de verantwoording van de te ontvangen subsidie plaatsvindt.

 • 2 UWV is bevoegd om verplichtingen aan de beschikking tot subsidieverlening te verbinden.

Artikel 7. Betaling en bevoorschotting

[Vervallen per 25-10-2013]

 • 3 Indien besloten wordt tot bevoorschotting van de subsidie, worden in het besluit tot subsidieverlening, de hoogte en de termijnen van de voorschotten bepaald.

Artikel 8. Tussentijdse rapportage

[Vervallen per 25-10-2013]

Bij subsidies, hoger dan € 25.000, welke verleend worden voor activiteiten die meer dan een jaar in beslag nemen, kan het UWV de verplichting opleggen tot het tussentijds afleggen van rekening en verantwoording omtrent de verrichte activiteiten en de daaraan verbonden uitgaven en inkomsten. Een dergelijke tussenrapportage wordt niet vaker dan één maal per jaar gevraagd.

Artikel 9. Meldingsplicht

[Vervallen per 25-10-2013]

De subsidieontvanger doet onverwijld melding aan het UWV, zodra aannemelijk is dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden verricht of dat niet, niet tijdig of niet geheel aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan.

Artikel 10. Overige verplichtingen van de subsidieontvanger

[Vervallen per 25-10-2013]

 • 1 De subsidie-ontvanger wendt de subsidie uitsluitend aan de realisering van het project.

 • 2 Indien het door UWV wenselijk wordt geacht dat er een begeleidingscommissie wordt ingesteld, stelt de subsidie-ontvanger deze voor aanvang van het project in overleg met UWV samen uit deskundigen en vertegenwoordigers van uit het veld. Een vertegenwoordiger van UWV zal de vergaderingen van deze begeleidingscommissie bijwonen.

 • 3 De subsidieontvanger overlegt regelmatig met de aangewezen vertegenwoordiger van het UWV over de voortgang van het project.

 • 4 De subsidie-ontvanger brengt bij de afronding van het project aan UWV een eindrapportage uit, die zodanig is opgesteld dat deze ook bruikbaar is voor en ter beschikking gesteld kan worden aan derden en waarin de concrete resultaten uit het project zijn neergelegd.

 • 5 Na afronding van het project worden de in het kader van het project verzamelde gegevens op verzoek aan derden verstrekt, tenzij de Wet bescherming persoonsgegevens aan verstrekking in de weg staat. In dat geval wordt bekeken of de gegevens in geanonimiseerde vorm verstrekt kunnen worden.

 • 6 In geval een begeleidingscommissie is ingesteld gaat de eindrapportage vergezeld van een advies van de begeleidingscommissie inzake de projectresultaten, waarin tevens aandacht wordt besteed aan de vraag of de uitvoering volgens de beschrijving van het project en binnen de gestelde voorwaarden heeft plaats gevonden.

 • 7 Verlenging van de projectduur kan slechts plaatsvinden in overleg met UWV.

 • 8 De subsidie-ontvanger behandelt gedurende het project de informatie die hem bekend wordt als vertrouwelijk en stelt deze niet aan derden ter beschikking.

 • 9 De subsidie-ontvanger en UWV kunnen het project bij gemotiveerde twijfel aan een zinvolle voortzetting daarvan, gehoord de begeleidingscommissie, in onderling overleg beëindigen.

 • 10 De subsidie-ontvanger behandelt gedurende het project de informatie die haar bekend wordt, als vertrouwelijk en stelt deze niet aan derden ter beschikking.

Artikel 11. Subsidies tot € 25.000

[Vervallen per 25-10-2013]

 • 1 Subsidies tot € 25.000 worden door UWV:

  • a. direct vastgesteld of;

  • b. ambtshalve vastgesteld binnen 13 weken, nadat de activiteiten moeten zijn verricht.

 • 2 Bij een ambtshalve vaststelling als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, zal het UWV de aanvrager verplichten om op door hem aangegeven wijze aan te tonen dat de activiteiten, waarvoor de subsidie wordt verstrekt, zijn verricht en dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen.

Artikel 12. Subsidies vanaf € 25.000 tot € 125.000

[Vervallen per 25-10-2013]

 • 1 Indien de subsidieverlening meer bedraagt dan € 25.000, maar minder dan € 125.000, dient de subsidieontvanger uiterlijk 13 weken na het einde van de activiteiten een aanvraag tot vaststelling in bij het UWV.

 • 2 De aanvraag tot vaststelling bevat een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht.

 • 3 Het UWV kan bepalen dat ook andere, of minder dan, de in dit artikel bedoelde gegevens en bescheiden die voor de vaststelling van belang zijn, worden overlegd.

Artikel 13. Subsidies vanaf € 125.000

[Vervallen per 25-10-2013]

 • 1 Indien de subsidieverlening meer bedraagt dan € 125.000, dient de subsidieontvanger uiterlijk binnen 13 weken na het verricht zijn van de activiteiten een aanvraag tot vaststelling in bij het UWV.

 • 2 De aanvraag tot vaststelling bevat:

  • a. een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;

  • b. een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten;

  • c. een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop;

  • d. een accountantsverklaring.

 • 3 Het UWV kan bepalen dat ook andere, of minder dan, de in dit artikel bedoelde gegevens en bescheiden die voor de vaststelling van belang zijn, worden overlegd.

Artikel 14. Vaststelling subsidie

[Vervallen per 25-10-2013]

 • 1 Het UWV stelt binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag tot subsidievaststelling de subsidie vast.

 • 2 Indien uit de aard van de subsidie, dan wel de verantwoording daarvan, volgt dat voor de beslissing op de vaststelling van de subsidie een langere termijn nodig is dan de in het eerste lid genoemde termijn, bericht het UWV de subsidieaanvrager daarvan zo spoedig mogelijk na ontvangst van de aanvraag tot subsidievaststelling.

 • 3 Indien de aanvraag tot subsidievaststelling niet tijdig is ingediend, gaat het UWV zes weken na een eenmalig rappel over tot ambtshalve vaststelling.

Artikel 16. Overgangsbepaling

[Vervallen per 25-10-2013]

Aanvragen om subsidie die zijn ingediend voor datum inwerkingtreding van dit besluit worden afgedaan volgens de bepalingen van de Beleidsregels onderzoeksinstellingen/organisaties 2006.

Artikel 17. Inwerkingtreding

[Vervallen per 25-10-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 18. Citeertitel

[Vervallen per 25-10-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels subsidiëring UWV 2011.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 19 juli 2011

D.M.F. Jongen

Waarnemend voorzitter Raad van Bestuur.

Terug naar begin van de pagina